واژه نامه برنامه سازی رادیو

1 -- مقدمه

مقدمه :

تدوین فرهنگ تخصصی جامع در هر حوزه باعث ایجاد فهم مشترک و در نهایت بهینه سازی و اثر بخشی بیشتر فعالیت خواهد شد .

برنامه سازی در رادیو با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت ها، اصطلاحات کاربردی فراوانی دارد که برخی

از این واژه ها و اصطلاحات در یک برهه زمانی جمع آوری و تدوین شده است . اما اصطلاحات و واژه های کاربردی دیگری نیز وجود دارد که

...........بقیه ادامه مطلب.........

علیرغم کثرت کاربرد در جایی ثبت نشده و فقط تعریفی در ذهن کارشناسان می باشد . در مرحله سوم پروژه در راستای تدوین نرخ نامه برنامه های رادیویی به منظور دست یابی به اهداف زیر ، واژه نامه برنامه سازی رادیویی تدوین شد .
1 -ارائه تعاریف مشترک و تعارض زدایی از تعاریف موجود در فرآیند برنامه سازی رادیو
2 -ایجاد فهم مشترک و هم زبانی بیشتر و ارتقا سطح آگاهی برنامه سازان ، پژوهشگران ، کارشناسان و
بهره گیران
3 -تجمیع اصطلاحات پراکنده در م نابع مختلف به منظور جلوگیری از تلاشهای چند باره برای یافتن
تعاریف واژه ها از منابع متعدد و گاه متعارض موجود .
4 -کمک به سازماندهی موثر تر معیارهای برنامه سازی
5 -تدوین واژه نامه ساده با نظمی الفبایی از تعاریف موجود در برنامه سازی رادیویی
از آنجا که واژه نامه برنامه سازی رادیو در حوزه های مختلف سازمان صدا و سیما مورد استفاده قرار خواهدگرفت، ضرورت اعلام نظر حوزه های برون مرزی و استانها وجود داشت لذا واژه ها و تعاریف از آن حوزه هااستعلام شد :
اصطلاحات و واژه ها در دسته بندی موضوعی به ترتیب ذیل ارائه شده است : 1
/ A / - فعالیت ها
/ C / - مفاهیم و اصطلاحات رایج
/ E / - تجهیزات و مواد مصرفی
/ O / ( - مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی تولید
/ P / - اماکن و فضاهای تولید
١ A : Activity C : Concept E : Equipment
O : Occupation P : Place
واژه نامه برنامه سازی رادیو
2 -- مقدمه
در بهره گیری از این مجموعه به نکات ذیل توجه فرمایید :
١ -واژگان معرفی شده در این مجموعه بر حسب الفبایی نظم یافته تا حد امکان جستجو آسانتر باشد .
٢ -واژگان ارائه شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
الف - واژگانی که تعاریف آنها در منابع و مستندات موجود یافت می شود .
ب - واژگانی که در منابع موجود برای آنها تعریفی نیامده و دلیل درج اینگونه واژه ها در فرهنگ
حاضر ، رواج و تداول آنها در فضای برنامه سازی رادیویی است .
٣- برای برخی اصطلاحات و واژه ها تعریف مشخصی در مستندات موجود یافت نشد . لذا با تعاول با کارشناسان برای این واژه ها تعریف مشخص ارائه شده است .
۴-برای تمامی واژه گان کاربردی، معادل علمی لاتین ( انگلیسی ، فرانسه و ... ) یافت و ارائه شده است . با این همه در مواردی که واژه لاتین اصطلاحات موجود نبود ، تنها صورت فارسی آمده است .همچنین
بسیاری واژه ها وجود دارند که با تلفظ لاتین در زبان کاربردی رسانه جاری اند و هنوز معادل دقیقی در زبان فارسی برای آنها وضع نگردیده است . برای این دسته از واژه ها صورت املایی ، تلفظ لاتین واژه آمده است .
۵-برای پاره ای از واژه هاکاربردی در سازمان که عموما منشا زبانی بیگانه ندارند ، معادل هایی در زبان
انگلیسی یافت و پیشنهاد و معادل گزینی لفظی شده است . ( مانند واژه طبقه الف که با معادل لاتین
آمده است . ) Class A
۶- برای واژگان هم معنی و مترادف تعاریف یکسان ارائه شده است . در تعریف این واژه گان ابتدا واژه یا واژگان هم معنی منظور شده است سپس تعریف یکسان آمده است . به طور مثال : در تعریف واژه
" تکست " ، ابتدا واژه "متن" - که به صورت مستقل نیز در واژه نامه تعریف آن ارائه شده – آمده است .
همچنین برای برخی دیگر از واژه ها لغات مترادف – بدون آنکه در واژه نامه تعریفی از آن ارائه شده باشد – در نظر گرفته شده است . به طور مثال : در تعریف واژه " مشاور " ، ابتدا معنی لغوی و خلاصه آن " مشورت دهنده " آمده است .
...........
واژه نامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
1 - فهرست کل واژگان
واژه / اصطلاح کد معادل لاتین صفحه
آ
1 Archive P آرشیو
1 Long Term Archive P آرشیو بلند مدت
1 Current Archive P آرشیو جاری
1 Digital Archive P آرشیو دیجیتال
2 Small Archive P آرشیو کوچک
2 Mid Term Archive P آرشیو میان مدت
2 Archival C آرشیوی
2 Archivist-Librarian O آرشیویست - کتابدار
2 Logo C آرم
3 Arm Station/Station Sign C آرم استیشن
3 C آرم استیشن با کارکرد اطلاع رسانی
3 Announcement of Station Sign C آرم استیشن با کارکرد تبلیغی
3 Offish C آفیش
4 Preparation in Studio A آمادگی قبلی در استودیو
4 Preparation in Location A آمادگی قبلی در محل
4 Preparation A آماده سازی
4 Direct Learning C آموزش مستقیم
4 Educational C آموزشی
4 Announcement C آنونس
5 Announcement of Station Sign C آنونس آرم استیشن
5 Item C آیتم
الف
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
2 - فهرست کل واژگان
5 Echo Room P اتاق پژواک
5 Studio Maintenance Room P اتاق تعمیرات استودیو
5 Mute Room P اتاق صامت
5 Command Room P اتاق فرمان
6 Production Control Room P اتاق کنترل تولید
6 Voice Control Room P اتاق کنترل صدا
7 Master Control Room P اتاق کنترل فنی
7 Master Control Room P اتاق کنترل مرکزی
8 Sound Effects C اثرات صوتی
8 Social C اجتماعی
8 Performance A اجرا
8 External Derangements C اختلالات بیرونی
8 Internal Derangements C اختلالات درونی
9 Literary - Art C ادبی - هنری
9 Prayer Intermission C ادعیه
9 Editor O ادیتور
9 Editing A ادیت
9 Manual Editing C ادیت دستی
10 Digital Editing C ادیت دیجیتال
10 Edital E ادیتال
10 Editor O ادیتور
10 Program Presentation A ارائه برنامه
11 Program Presentation Report A ارایه گزارش محتوایی برنامه
11 Communication O ارتباطات
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
3 - فهرست کل واژگان
11 Sacred Defense Values C ارزشهای دفاع مقدس
11 Program Evaluator O ارزشیاب برنامه
11 Program Evaluation A ارزشیابی برنامه
12 Program Assessor O ارزیاب پخش
12 Program Assessment/Audit A ارزیابی برنامه
12 Persuasive C ارشادی
12 Educational C ارشادی - تربیتی
13 Stress C استرس
13 Making Stereo A استریو کردن
13 Studio P استودیو
13 Large Studio P استودیوی بزرگ
13 Small Studio P استودیوی کوچک
14 Medium Studio P استودیوی متوسط
14 Ray Frequency C (RF) اشعه آنتن
14 General Information C اطلاعات عمومی
14 Informative C اطلاعاتی
14 Informative - Educational C اطلاعاتی - آموزشی
15 Sound Effect C افکت صدا
15 Unexplanatory Effect C افکت غیر لفظی
15 Explanatory Effect C ( افکت لفظی (بیانی
16 Effector O افکتور
16 Borrowing A اقتباس
16 Economical C اقتصادی
16 Echo C اکو
واژهنامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
4 - فهرست کل واژگان
16 Equalizer E اکولایزر
17 MC (Master of Control) C ام سی
17 Radio Wave C امواج رادیویی
17 Actor or Actress Selection A انتخاب بازیگر
17 Lecturer Selection A انتخاب سخنران
17 Factors Selection A انتخاب عوامل
18 Narrator Selection A انتخاب گوینده
18 Instructor Selection A انتخاب مدرس
18 Music Selection A انتخاب موسیقی
18 Author Selection A انتخاب نویسنده
18 Correct Sound Transportation C انتقال صحیح صدا
18 Sound Reflection/Echo C انعکاس صدا
19 Otari E اوتاری
19 ACR(Audio Cassette Recorder) E اِی سی آر
19 Interphone E اینترفون
ب
19 Program Rehearing A بازشنوایی برنامه
19 Radio Actor or Actress O بازیگر رادیو
19 Band E باند
20 Resource Planning/Estimate C برآورد
20 Cross Fade Encounter Sound C برخورد صداها
20 Take C برداشت
20 Program C برنامه
21 Single Part Program C برنامه تک قسمتی
واژهنامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
5 - فهرست کل واژگان
21 Production Program C برنامه تولیدی
22 Packaging Program C برنامه چند بخشی
22 Live Program C برنامه زنده
22 Serially Program C برنامه سریالی
22 Eloquence in Radio C بلاغت رادیویی
23 Speaker E بلندگو
23 Bobbin E بوبین
23 Boom E بوم
23 Manual Boom E بوم دستى
23 Studio Boom E بوم کوچک استودیویى
24 Healthcare C بهداشت و ایمنی
24 Correct Expression C بیان صحیح مطالب
24 Colloquial Statement C بیان محاوره ای
پ
24 E پاکسازی
25 Eraser/Rubber E پاک شو
25 Broadcasting A پخش برنامه
25 Welcoming Guests A پذیرایی برنامه
25 Perspective C پرسپکتیو
25 Program File C پرونده ی برنامه
25 Reflection/Echo C پژواک
26 Research A پژوهش
26 Researcher O پژوهشگر
26 Post Production A پس تولید
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
6 - فهرست کل واژگان
26 Connection C پل زدن
26 Plateau C پلاتو
27 Message Reader O پیام خوان
27 Variable-Speed E پیج صوت/کنترل زیر و بم
ت
27 Patch Panel E تابلوی اتصال
27 Historical C تاریخی
27 Talk Back C تاک بک
28 Broadcast Filling C تأمین پخش
28 Audio Conversion A تبدیل صدا
28 Research A تحقیق
28 Editing A تدوین
29 Manual Editing A تدوین دستی
29 Digital Editing A تدوین دیجیتال
29 Editor O تدوینگر
29 Digital Editor O تدوینگر دیجیتال
29 Track C تراک
30 Educational C تربیتی
30 Recitation C ترتیل
30 Translation A ترجمه
30 Sound Mixing A ترکیب صداها
31 Holidays C تعطیلات
32 Production Commitment C تعهدات تولید
32 Recreation C تفریحات سالم
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
7 - فهرست کل واژگان
33 Text C تکست
33 Audio/Video Technician O تکنسین صدا و تصویر
33 Instructional Technologist O تکنولوژیست آموزشی
33 Presentation Technique C تکنیک ارائه
33 Structural Technique C تکنیک ساختاری
33 Contents Technique C تکنیک محتوایی
34 Intoning C تلاوت
34 Telephone Operator O تلفنچی
34 Tele Type C تله تایپ
34 Tele Conference C تله کنفرانس
34 Exercise A تمرین
34 Tone C تُن
35 O تنظیم کننده نمایشنامه رادیویی
35 Adjusting C تنظیمی
35 Psalms C تواشیح
35 Production A تولید
35 Producer O تهیه کننده
35 Type Making A تیپ سازی
36 Teaser C تیزر
36 Edit Blade E تیغ ادیت
ج
36 Acting Session C جلسه بازیگری
36 Variety Show C جنگ
36 Imposed War A جنگ تحمیلی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
8 - فهرست کل واژگان
37 Premiums/Awards C جوایز
چ
37 Edit paste E چسب ادیت
ح
37 Fine Ending C حسن ختام
37 Being on Time A حضور به موقع در برنامه
37 Preserve E حفظ شو
38 Loop E حلقه
خ
38 Reporter O خبر نگار
38 News C خبری
38 Synopsis C خلاصه داستان
38 Sound Creation A خلق و ایجاد صدا
د
39 News Secretary O دبیر خبر
39 Dialect Secretary O دبیر لهجه
39 DAT: Digital Audio Tape E دت
39 Lesson C درس
39 Audio Compressor/Audit Limiter E Compressor/Audit Limiter Audio دستگاه
40 CD Player E CD Player دستگاه
40 Edit Machine E دستگاه ادیت
40 Effect Machine E دستگاه افکت
40 Tape Player E دستگاه پخش نوار
40 E دستگاه تبدیل صدای اپتیک
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
9 - فهرست کل واژگان
40 Ampedance/Adaptor Machine E دستگاه تطبیق دهنده امپدانس
41 SNG E دستگاه سیار
41 E دستگاه ضبط صوت امپکس
41 ATR:Audio Tape Recorder E دستگاه ضبط صوت حلقه ای
41 Wage E دستمزد
42 Producer Assistant O دستیار تهیه کننده
42 Who Prays O دعا خوان
42 Sacred Defense C دفاع مقدس
ر
43 Radio E رادیو
43 Online Radio C رادیو اینترنتی
43 Digital Radio E رادیو دیجیتال
43 Local Radio C رادیو محلی
43 Narrator O راوی
43 C رفت و آمد
43 Rack E رک
44 Narration C روایت
44 Programing Attitude C رویکرد برنامه سازی
44 Large Rail E (KL.BH ریل بزرگ ( 1
44 Small Rail E (BD ریل کوچک( 1
44 Medium Rail E (BF ریل متوسط ( 1
45 Magnetic Sound Rail E ریل مغناطیسی صدا
45 E ریموت کنترل دستگاه تدوین
ز
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
10 - فهرست کل واژگان
45 Language C زبان
45 Common Language C زبان معیار
45 Program Time Presentation A زمان ارائه برنامه
46 Scheduling A زمان بندی
46 Reparative Time to Presentation C زمان جبرانی ارایه برنامه
C زمان جبرانی انتخاب برنامه جایگزین Reparative Time to Choose
46 the Replacing Program
46 Reparative Time to Choose the Music C زمان جبرانی انتخاب موسیقی
47 Reparative Time to Choose the Topic C زمان جبرانی انتخاب موضوع
47 Reparative Time to Record C زمان جبرانی ضبط
47 Program Schedule Time C زمان کنداکتور
س
47 Structure C ساختار
49 Phonetic Structure C ساختار آوایی
49 Message Structure C ساختار پیامی
49 Message, Phonetic Structure C ساختار پیامی، آوایی
49 Message, Narrative Structure C ساختار پیامی، روایی
49 Combinational Structure C ساختار ترکیبی
Combinational Non Dramatic C ساختار ترکیبی غیرنمایشی
49 Structure
49 Structure Combinational Dramatic C ساختار ترکیبی نمایشی
50 Narrative Structure C ساختار روایی
50 Narrative, Phonetic Structure C ساختار روایی، آوایی
50 Simple Structure C ساختار ساده
50 Linguistic Structure C ساختار کلامی
50 Phonetic Structure،Linguistic C ساختار کلامی، آوایی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
11 - فهرست کل واژگان
50 Message Structure،Linguistic C ساختار کلامی، پیامی
Phonetic ,Linguistic, Message C ساختار کلامی،پیامی،آوایی
50 Structure
Narrative ,Linguistic, Message C ساختارکلامی،پیامی،روایی
51 Structure
51 Narrative Structure،Linguistic C ساختار کلامی، روایی
51 Competition Structure C ساختار مسابقه
51 Drama Structure C ساختار نمایش
51 Master Clock C ساعت دقیق الکترونیکی
51 Sound Effects C ساند افکت
52 Lecturer O سخنران
52 Lecture A سخنرانی
52 Mobile Unit Soldier O سرباز واحد سیار
52 Chief Editor O سردبیر
52 Entertainment O سرگرمی
53 Entertainment-Recreation O سرگرمی - تفریحی
53 Idea C سوژه
53 Political C سیاسی
54 Political C سیاسی - خبری
54 CD : Compact Disk E سی دی
54 DAW(Digital Audio Workstion) C DAW سیستم
54 Signal C سیگنال
55 Time Code Signal C سیگنال تایم کد
55 Final Signal C سیگنال نهایی
ش
55 Volume Unit Meter C شاخصهای صوتی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
12 - فهرست کل واژگان
55 Network C شبکه
55 Local Networks C شبکه های محلی
56 Sudden Change of Sound C شکست صدا
ص
56 Sound C صدا
56 Representative Voice C صدا اجرایی
56 Sound Recorder O صدا بردار
56 Sound Recording A صدابرداری
57 Diegetic Sound/Actual Sound C صدای شاهد
57 Ambience/Ambient Sound C صدای محیطی
57 Direct Sound C صدای مستقیم
57 Reflected Sound C صدای منعکس شده
57 Compact Disc E صفحه ی فشرده
57 Audio C صوت
ض
58 Recorder O ضباط
58 Recording A ضباطی
58 Analog Record E ضبط آنالوگ
58 Program Recording A ضبط برنامه
58 Double Recording A ضبط دو گانه
58 Digital Recording A ضبط دیجیتال
59 Sound Recorder E ضبط صوت
59 Reporting Recorder E ضبط صوت خبرنگاری
59 C ضریب جایگزینی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
13 - فهرست کل واژگان
ط
59 Question Sketcher O طراح سوال
60 Question Sketching A طراحی سوال
60 Program Statement C طرح
60 Groups Plan and Supervisions C طرح و نظارت گروه
60 Reflection/Echo C طنین
60 AM C AM طول موج
61 FM C FM طول موج
61 Large Wave C LW طول موج
61 Medium Wave C MW طول موج
61 Short Wave C SW طول موج
ع
61 Ideological-Islamic Thought C عقیدتی - معارف اسلامی
61 Science and Technology C علم و فن
62 Scientific C علمی
62 Program Expressive Factors of the C عناصر بیانی برنامه
62 VIP(Very Important Person) C عوامل با تشریفات ویژه
ف
63 Transmitter E فرستنده
63 Frequency C فرکانس
63 Socially-Culturally C فرهنگی - اجتماعی
64 Cultural-Arts and Literature C فرهنگی - هنر و ادب
64 Fade C فید
64 Fader E فیدر
واژهنامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
14 - فهرست کل واژگان
ق
64 Reader of the Holy Qoran O قاری
64 Program Format C قالب برنامه
66 Bobbin E قرقره
66 Story C قصه
66 Story Teller O قصه گو
66 News Clip Cut C قطعه خبری
ک
66 Coaxial Cable E کابل کواکسیال
67 Coaxial Cable E کابل هم محور
67 Cartridge E کارتریج
67 Expert O کارشناس
67 Internet Expert O کارشناس اینترنتی
67 Political Research Expert O کارشناس تحقیقات سیاسی
68 O کارشناس تلاوت
68 Expert on the Phone O کارشناس تلفنی
68 Present Expert O کارشناس حضوری
68 Sound and Dialect Expert O کارشناس صوت و لحن
68 Record Expert O کارشناس ضبط
68 Reciting Expert O ( کارشناس فن قرائت (تلاوت
68 Dialect Expert O کارشناس لهجه
69 Executive Expert O کارشناس مجری
69 Expertness A کارشناسی
69 Director O کارگردان
واژهنامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
15 - فهرست کل واژگان
69 Communication Operator O کارمند ارتباطات
69 News Employee O کارمند خبر
69 Coordinator O کارمند هماهنگی
70 Computer E کامپیوتر
70 Copy C کپی
70 Estimation Code C کدینگ برآورد
70 Sound Sentinel O کشیک صدا
70 Vocal C کلام
71 Mobile Unit Assistant Engineer O کمک مهندس واحد سیار
71 Control A کنترل
71 Program Schedule C کنداکتور
گ
71 Graphic C گرافیک
71 Gramophone E گرامافون
71 Report C گزارش
72 C گزارش تحقیقی و استدلالی
72 Production Report C گزارش تولیدی
73 C گزارش روایی و بازگویی
73 Live Report C گزارش زنده
73 Short Reportage C گزارش کوتاه
73 Reporter C گزارشگر
73 Copious Reportage C گزارش مفصل
74 C گزارش وصفی و انشایی
74 Speech C گفتار
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
16 - فهرست کل واژگان
74 Narration C گفتار متن
74 Interview Show/Talk Show C گفتگو
75 Combinational Conversation C گفتگوی ترکیبی
75 Two Persons Conversation C گفتگوی دو نفره
75 Radio Conversation C گفتمان رادیویی
75 A گویندگی
75 Broadcaster O گوینده
75 News Broadcaster O گوینده خبری
76 Radio Receiver E گیرنده ی رادیویی
ل
76 Track C لبه
76 Track and Channel C لبه و کانال
76 Wrap C لفاف
76 Loop C لوپ صدا
77 CD : Compact Disk E لوح فشرده
77 Leader/Leader Tape E لیدر/لیدر تیپ
م
77 CD Pen E ماژیک سی دی
77 Microwave E ماکروویو
Digital to Analog/Analoge to Digital E مبدل دیجیتال به آنالوگ / آنالوگ به دیجیتال
Converter (DAC/ADC)
77
77 Translator O مترجم
78 Communication Operator O متصدی ارتباطات
78 Sound Operator O متصدی صدا
78 Text C متن
واژهنامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
17 - فهرست کل واژگان
78 Written Text C متن مکتوب
78 Executive O مجری
78 A مجری گری
79 Multi-Control Complex E مجموعه اتاق های کنترل
79 Researcher O محقق
79 Audience C مخاطب
80 C مخاطب پیگیر
80 C مخاطب رهگذر یا تصادفی
80 Praiser O مداح
80 Instructor/Teacher O مدرس
81 Digital Media E مدیای دیجیتال
81 Praisial/Tribution C مدیحه
81 Mourning C مرثیه
81 Environmental Issues C مسایل محیطی
81 Documentation C مستند
81 Occupations C مشاغل
85 Advisor O مشاور
85 Consulting A مشاوره
86 Interview C مصاحبه
87 News Clip Cut Interview C مصاحبه بریده/قطعه خبری
87 Package Interview C مصاحبه بسته
87 Montage Interview C مصاحبه تدوین
87 Phone Interview C مصاحبه تلفنی
87 News Interview C مصاحبه خبری
واژهنامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
18 - فهرست کل واژگان
87 Tow Ways Interview C مصاحبه دو مبدایی
88 Sequence Interview C مصاحبه رشته ای
88 Vox-Pop Interview C مصاحبه صدای توده
88 Wrap Interview C مصاحبه لفاف
88 Magazine Interview C مصاحبه مجله ای
88 Documentary Interview C مصاحبه مستند
89 Taster/Sample Interview C مصاحبه نمونه
89 Special Interview C مصاحبه ویژه
89 Study and Exercise A مطالعه و تمرین
89 Study and Text Adjustment A مطالعه و تنظیم متن
89 Islamic Thought C معارف اسلامی
90 Analog Sound Source E منبع صوتی آنالوگ
90 Raw Materials E مواد خام
90 Consumable Material E مواد مصرفی
91 Music C موسیقی
92 Introductive Music C موسیقی آرم
93 C موسیقی با کلام
93 C موسیقی بی کلام
93 Connecting Music C موسیقی پیوند
93 Heavy Music ١ C موسیقی سنگین نوع 1
94 Heavy Music ٢ C موسیقی سنگین نوع 2
94 Usual Music ١ C موسیقی عادی نوع 1
94 Usual Music ٢ C موسیقی عادی نوع 2
94 Mourning Music C موسیقی عزا
واژهنامه برنامه سازی رادیو فهرست کل واژگان
19 - فهرست کل واژگان
95 Respite Music C موسیقی فاصله
95 Background Music C موسیقی متن
95 Exciting Music C موسیقی مهیج
96 Program Topic C موضوع برنامه
96 Multi Track Recorder E مولتی تراک رکوردر
97 Monitor E مونیتور
97 Studio Engineer O مهندس فنی استودیو
97 Mobile Unit Engineer O مهندس واحد سیار
97 Filler C میان برنامه
98 Audio Mixer E میز ترکیب کننده صدا
98 Sound Stone E میز صدا
99 Panel C میزگرد
99 Microphone E میکروفون
101 Hanging Microphone E میکروفون آویز
101 Electrostatic Microphone E میکروفون الکترواستاتیک/خازنی
101 Moving Coil Microphone E میکروفون با سیم پیچ متحرک/دینامیک
101 Boom Microphone E میکروفون بوم صدا
102 Wireless Microphone E میکروفون بی سیم
102 Desk Microphone E میکروفون پایه رومیزی
102 Stand Microphone E میکروفون پایه زمینی
102 Handy Microphone E میکروفون دستی
102 Bidirectional Microphone E میکروفون دوجهتی
103 Lip Microphone E میکروفون دهانی
103 Carbon Condenser Microphone E میکروفون ذغالی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
20 - فهرست کل واژگان
103 Tie Microphone E میکروفون شخصی
103 Cardioids Microphone E میکروفون کاردیویید(دلوار)/یک راستا - یک جهته
103 Crystal Microphone E میکروفون کریستالی
104 Head Set/Head Microphone E میکروفون گوشی دار/هدست
104 Ribbon Microphone E میکروفون نواری
104 Omnidirectional Microphone E میکروفون همه راستا/کروی
104 Mix C میکس
104 Mixer E میکسر
105 Audio Mixer E میکسر صدا
ن
105 Nagra E ناگرا
106 Program Name C نام برنامه
106 Program Price C نرخ برنامه
minimum price , ) Price per Minute) C ( نرخ دقیقه ای(حداقل نرخ،حداکثر نرخ
106 maximum price
106 Applicable Softwares E نرم افزار های کاربردی
106 Final Version for Broadcasting C نسخه نهایی پخش
106 Radio Speech Signs C نشانه های گفتمان رادیویی
107 Station Sign/Arm Station C نشانه ی ایستگاهی
107 Supervision A نظارت
107 Supervision and Evaluating E نظارت و ارزشیابی
107 Narrator O نقال
107 Narrating A نقالی
107 Eraser/Rubber/Cleanable Tape E نوار پاک
108 Eraser/Rubber/Cleanable Tape E نوار پاک شو
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
21 - فهرست کل واژگان
108 Protected Tape E نوار حفظ شو
108 Raw Tape E نوار خام
108 Reel Tape E نوار ریل
108 Instance Tape E نوار شاهد
108 Audio Tape E نوار صدا
109 Cassette E نوار کاست
109 Leader Tape E نوار لیدر
109 Mourning C نوحه
109 Master Control Room P نودال
110 Radio Text C نوشته رادیویی
110 Simple Text C نوشته ساده
110 C نوشته محاوره ای
110 Radio Play Text C نوشته نمایشنامه ی رادیویی
110 Noise C نویز
111 Authoring A نویسندگی
111 Innovative ١ A نویسندگی ابداعی نوع 1
111 Innovative ٢ A نویسندگی ابداعی نوع 2
111 Innovative ٣ A نویسندگی ابداعی نوع 3
112 Borrowing and Taking A نویسندگی اقتباس و برداشت
112 Gathering and Adjustment C نویسندگی گردآوری و تنظیم
112 Author/Writer O نویسنده
و
112 SNG E واحد سیار
113 Action Unit C ( ... واحد فعالیت (صفحه، جلسه، برنامه، دقیقه و
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
22 - فهرست کل واژگان
113 Sports and Recreation C ورزش و تفریحات سالم
113 Sports C ورزشی
113 Editor O ویراستار
114 Edit A ویرایش
114 A ویرایش جامع
114 A ویرایش فنی و ادبی
115 A ویرایش محتوایی
ه
115 Program Objective C هدف برنامه
115 Cost C هزینه
115 Radio Program Production Cost C هزینه ساخت برنامه رادیویی
116 Extra Cost C هزینه سربار
116 Direct Cost C هزینه مستقیم
116 Arts and Literature C هنر و ادب

واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١
Archive [P] آرشیو
محل نگهداری منابع دیداری و شنیداری (فیلم، نوار صدا، صفحه، لوح فشرده و...) به طور سازمان یافته و نیمه
سازمان یافته به منظور گردآوری، سازماندهی، حفظ و بازیابی سریع و به موقع اطلاعات است.
طبقه بندی آرشیو از نظر محل استقرار در پخش:
Current Archive [P] -1 آرشیو جاری
Small Archive [P] -2 آرشیو کوچک
طبقه بندی آرشیو از نظر مدت:
Mid Term Archive [P] -1 آرشیو میان مدت
Long Term Archive [P] -2 آرشیو بلند مدت
Long Term Archive [P] آرشیو بلند مدت
مجموعه تولیدات در قالب نوار یا لوح فشرده که به منظور حفظ و نگهداری و استفاده و بهره برداری مجدد از
آن ها در طی سال های مختلف در محلی آرشیو می شود را گویند. مانند نوار صداها و سخنرانی های
شخصیت های بزرگ.
Current Archive [P] آرشیو جاری
محلی نزدیک استودیوی پخش، که نوارها و یا لوح های فشرده برنامه هایی از قبیل موسیقی، اذان، قرآن،
آنونس و... که به دلیل استفاده مداوم و مستمر در برنامه های رادیویی در آنجا قرار می گیرد.
دیجیتال Digital Archive [P] آرشیو
مجموعه سامان یافته ای از مواد و منابع اطلاعاتی (دیداری، شنیداری، نوشتاری) که نگهداری و بازیابی آن ها
بر روی رسانهی الکترونیکی رایانه ای و بازیافت دیجیتال انجام می شود.
واژهنامه برنامه سازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢
Small Archive [P] آرشیو کوچک
محلی در داخل استودیوی پخش که نوارها و یا لوح های فشرده حاوی منابع میان برنامه و مشابه آن که غالباً
به صورت روزانه در پخش استفاده می شود در آنجا قرار می گیرد.
Mid Term Archive [P] آرشیو میان مدت
این آرشیو برای نگهداری سیگنال های صدا است. از مزایای این آرشیو، امکان ارتباط آن با سایر استودیوها و
و نیز استفاده از هاردهای کارتریج است که یکی از مزایای آن LAN مرکز تولید و پخش از طریق شبکهی
و شاخه های مختلف آن است. Removable Storage Interactive قابلیت بهره گیری از سیستم های
Archival [C] آرشیوی
به استفاده از آنچه پیشتر تولید شده (داخلی یا خارجی) بدون ادیت مجدد در درون یک برنامه یا به طور مستقل، گفته می شود.
Archivist - Librarian [O] آرشیویست - کتابدار
فردی که توانایی مجموعه سازی، انجام خدمات فنی و ادارهی آرشیو و کتابخانه، مطابق با اصول و استانداردهای علمی تعیین شده را داشته باشد.
Logo [C] آرم
به طور کلی به عنوان شناسه یک موضوع ، مکان ، سازمان ، شبکه یا فعالیت تلقی می گردد .در حوزه
برنامه سازی، مج موعه ای سازمان یافته ، مرکب از عناصر صوتی و موسیقی با مدت زمان محدود است که به
عنوان نشانه ای بر یک برنامه ی رادیویی تلقی می گردد و پخش آن یادآور برنام ه مورد نظر است.
واژهنامه برنامه سازی رادیو
Arm Station/Station Sign [C] آرم استیشن
نشانه ی ایستگاهی. یک قسم آرم و نشانه برای ایستگاه یا شبکه رادیویی که در فواصل برنامه های روزانه به منظور شناساندن ایستگاه یا شبکه مورد نظر به مخاطبان و جلب توجه آنان، پخش و تکرار می شود. آرم استیشن رادیویی از تلفیق برخی عناصر کلامی و آوایی که بر اساس مشخص ههای مرکز پیام رسان و منطقه ی تحت پوشش آن انتخاب می شوند، ساخته می شود.
انواع آرم استیشن از نظر کارکرد :
[C] -1 آرم استیشن با کارکرد اطلاع دهی
-2 آرم استیشن با کارکرد تبلیغی
/آنونس آرم استیشن
[C]
Announcement of Station
Sign
[C] آرم استیشن با کارکرد اطلاع دهی
قطعه ای که نام و هویت ایستگاه یا شبکه رادیویی را با کمترین عناصر کلامی و آوایی، بدون تأکید و مبالغه و با بیشترین بهره گیری از یک شعار رسانه ای یا یک عبارت توصیفی کوتاه و ظریف اعلام و یادآوری می کند.
Announcement of Station Sign [C] آرم استیشن با کارکرد تبلیغی
آنونس آرم استیشن. قطعه ای که عموماً به منظور افزایش حجم مخاطبان و جلب توجه هرچه بیشتر مردم به ایستگاه یا شبکه رادیویی ساخته می شود، لذا کارکردی فراتر از اطلاع رسانی دارد.
Offish [C] آفیش
این واژه که با نام فرانسوی آن متداول است به مجموعه فرمهایی اطلاق م یگردد که از سوی واحد هماهنگی
برای واحدهای مختلف پشتیبانی به منظور تخصیص تجهیزات و منابع انسانی موجود در برآورد صادر می شود.
همچنین به برگه های اجازه ورود، اجازه استفاده از تجهیزات و امکانات نیز گفته می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴
استودیو Preparation in Studio [A] آمادگی قبلی در
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که عوامل برنامه ساز باید قبل از
شروع برنامه در استودیو حضور داشته باشند.
Preparation in Location [A] آمادگی قبلی در محل
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که عوامل ب رنامه ساز بای د قبل از
شروع برنامه در محل ضبط برنامه - که خارج از استودیو می باشد - حضور داشته باشند.
Preparation [A] آماده سازی
به اعمال تغییرات محدود در یک برنامه از پیش آماده شده و تهیه نسخه تغییر یافته ای از آن به منظور پخش
مستقل آن گفته می شود.
Direct Learning [C] آموزش مستقیم
برنامه هایی که بطور صریح و رسمی به آموزش رشته های مختلف می پردازد و از این طریق به آموزش رسمی
کلیه نهادهای آموزشی کشور ارتباط داشته و یا یاری می رساند. این آموزش برای اهداف و برنامه ریزی های
سطوح مختلف آموزشی می باشد و برای مخاطبین خاص ارائه م یشود.
Educational [C] آموزشی
برنامه ای که به منظور تبلیغ و نشر فرهنگ اسلامی و کمک به رشد و توسعه نظام آموزش و پرورش کشور و
گسترش هنرها، علوم و فنون در راستای ارتقای فرهنگ عمومی ارایه می شود.
Announcement [C] آنونس
قطعه برنامه کوتاهی که با استفاده از قطعات یک برنامه - با کلام یا بدون کلام - بطور کاملاً موجز و مختصر
و با هدف تبلیغاتی، برنامه را معرفی کند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵
استیشن Announcement of Station Sign [C] آنونس آرم
آرم استیشن با کارکرد تبلیغی. قطعه ای که عموماً به منظور افزایش حجم مخاطبان و جلب توجه هرچه بیشتر
مردم به ایستگاه یا شبکه رادیویی ساخته می شود، لذا کارکردی فراتر از اطلاع رسانی دارد.
Item [C] آیتم
به هر یک از بخش های مختلف تشکیل دهنده ساختار یک برنامه گویند. مثل گفتار، گزارش، مصاحبه،
میزگرد، آرم، موسیقی و... .
Echo Room [P] اتاق پژواک
اتاقی طنین دار که صدا به وسیله ی بلندگو پخش و از سطوح سخت بازتابیده می شود و صداهای چند گانه
توسط میکروفونی دریافت می گردد. برای اجتناب از کیفیت "خفه بودن" صدا، اتاق نباید کمتر از 50 متر
مکعب حجم داشته باشد.
Studio Maintenance Room [P] اتاق تعمیرات استودیو
اتاقی که در آن تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز برای تعمیرات موردی استودیو قرار م یگیرد تا استودیو به
صورت مداوم برای بهره برداری آماده باشد.
Mute Room [P] اتاق صامت
اتاقی که - برخلاف اتاق پژواک - هیچ گونه بازتاب صدایی در آن وجود نداشته باشد. از اتاق صامت برای
اندازه گیری کیفیت تجهیزاتی صوتی (مانند میکروفون، بلندگو و …) مورد استفاده قرار می گیرد.
Command Room [P] اتاق فرمان
اتاق کنترل تولید. اتاق فرمان در ایران با لفظ فرانسوی آن یعنی رژی متداول است. این اتاق نزدیک به
استودیو م یباشد و غالباً از طریق یک پنجره شیش های به استودیو دید مستقیم دارد. اتاق فرمان در حقیقت مرکز
فرماندهی فعالیتهای یک استودیویی است که تولید یک برنامه را- بصورت ضبط شده روی نوار یا پخش زنده-
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶
کنترل و عملیات تولید را نیز هدایت می کند. صدابردار بوسیله میز صدا یا میز ترکیب کننده، صدای مطلوب را بر
روی نوار ضبط می نماید و برای پخش توسط آنتن، می فرستد و زمانی که برنامه برای پخش یا ضبط نهایی
فرستاده می شود از طریق میکروفون های ارتباطات داخلی می توان فرامین و دستورات را به گروه استودیو رساند.
در صورت یکی بودن اتاقهای کنترل، علاوه بر تهیه کننده ، صدابردار نیز در اتاق فرمان کار می کند، در غیر این
صورت در اتاق کنترل صدا مستقر می شود.
در این اتاق برنامه های تنظیم شده برای هر روز، روی جداولی با ذکر مدت دقیق هر برنامه، ساعت شروع و
منبع آن نوشته می شود، که به آن تصویر برنامه می گویند. در نتیجه در اتاق فرمان پخش هر نوار طبق برنامه از
پیش تنظیم شده، با زمان گیری دقیق به دنبال هم برای پخش فرستاده م یشود.
Production Control Room [P] اتاق کنترل تولید
اتاق فرمان . اتاق کنترل تولید در ایران با لفظ فرانسوی آن یعنی رژی متداول است . این اتاق نزدیک به
استودیو می باشد و غالباً از طریق یک پنجره شیشه ای به استودیو دید مستقیم دارد . اتاق فرمان در حقیقت مرکز
فرماندهی فعالیتهای یک استودیو یی است که تولید یک برنامه را- بصورت ضبط شده روی نوار یا پخش زنده -
کنترل و عملیات تولید را نیز هدایت می کند. صدابردار بوسیله میز صدا یا میز ترکیب کننده، صدای مطلوب را بر
روی نوار ضبط می نماید و برای پخش توسط آنتن، می فرستد و زمانی که برنامه برای پخش یا ضبط نهایی
فرستاده می شود از طریق میکروفون های ارتباطات داخلی می توان فرامین و دستورات را به گروه استودیو رساند .
در صورت یکی بودن اتاقهای کنترل ، علاوه بر تهیه کننده ، صدابردار نیز در اتاق فرمان کار می کند، در غیر این
صورت در اتاق کنترل صدا مستقر م یشود.
در این اتاق برنامه های تنظیم شده برای هر روز، روی جداولی با ذکر مدت دقیق هر برنامه، ساعت شروع و
منبع آن نوشته می شود، که به آن تصویر برنامه می گویند. در نتیجه در اتاق فرمان پخش هر نوار طبق برنامه از
پیش تنظیم شده، با زمان گیری دقیق به دنبال هم برای پخش فرستاده می شود.
Voice Control Room [P] اتاق کنترل صدا
این اتاق در کنار اتاق کنترل تولید واقع است و بین آنها یک پنجره شیشه ای وجود دارد. در این مکان مسئول
ترکیب صدا (صدابردار) پشت میز بزرگ کنترل صدا م ینشیند و به عقرب ههای شاخص حجم صدا، کلیدها و
دسته های تنظیم حجم صدا و مونیتور تصویر نهایی که در نوسان است، توجه دارد و در نتیجه صداهای گرفته
شده را کنترل، تنظیم و احتمالاً ترکیب نموده که سیگنال صوتی مرکب بدست آمده پس از عبور از
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧
تقویت کننده، برای ضبط یا برای پخش بر روی آنتن فرستاده می شود. همچنین صدابردار می تواند با استفاده از
گرام و ضبط صوت از موسیقی یا صداهایی علاوه بر صداهای موجود در استودیو نیز استفاده کند.
Master Control Room [P] اتاق کنترل فنی
اتاق کنترل مرکزی. نودال. به مرکز صدور فرامین نهایی برای پخش یا ضبط برنامه در یک مرکز، ایستگاه یا
استودیوی رادیویی گفته می شود و در حقیقت کلیه ارتباطات یک مرکز رادیویی از طریق این مکان انجام
می گیرد. سیگنالهای صوتی ابتدا به این مرکز وارد و پس از کنترل، تنظیم و تقویت به قسمتهای مختلف ارسال
وجود دارد که ورودی و خروجی کلیه دستگا هها بر Patch Panel می گردند. در این اتاق تابلویی به نام
روی آن در دسترس است و م یتوان از آن برای ارتباط میان دو دستگاه در محلهای مختلف با استفاده از
کابلهای رابط استفاده نمود.
در اتاق کنترل فنی علاوه بر ارسال صوت به فرستنده، ارتباط با شهرستانها نیز برقرار است. بدین ترتیب که
مثلاً بعضی از برنامه ها باید روی شبکه سراسری بروند، در اینصورت این ارتباط از طریق اتاق کنترل فنی یا
نودال پخش برقرار می شود و همچنین تماس با کشورهای خارجی از طریق شبکه های بین المللی و ارتباط با
واحدهای سیار از این طریق است.
Master Control Room [P] اتاق کنترل مرکزی
اتاق کنترل فنی. نودال. به مرکز صدور فرامین نهایی برای پخش یا ضبط برنامه در یک مرکز، ایستگاه یا
استودیوی رادیویی گفته می شود و در حقیقت کلیه ارتباطات یک مرکز رادیویی از طریق این مکان انجام
می گیرد. سیگنالهای صوتی ابتدا به این مرکز وارد و پس از کنترل، تنظیم و تقویت به قسمتهای مختلف ارسال
وجود دارد که ورودی و خروجی کلیه دستگا هها بر Patch Panel می گردند. در این اتاق تابلویی به نام
روی آن در دسترس است و م یتوان از آن برای ارتباط میان دو دستگاه در محلهای مختلف با استفاده از
کابلهای رابط استفاده نمود.
در اتاق مرکزی علاوه بر ارسال صوت به فرستنده، ارتباط با شهرستانها نیز برقرار است. بدین ترتیب که مثلاً
بعضی از برنامه ها باید روی شبکه سراسری بروند، در اینصورت این ارتباط از طریق اتاق کنترل مرکزی یا نودال
پخش برقرار م یشود و همچنین تماس با کشورهای خارجی از طریق شبک ههای بی نالمللی و ارتباط با واحدهای
سیار از این طریق است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨
Sound Effects [C] اثرات صوتی
افکت صدا. ساند افکت. اصواتی که بصورت علائم و نشان ههای گسترد های در رادیو و تلویزیون به عنوان
تجسم دهنده زمان، مکان، حالت و یا فاصله گذاری مورد استفاده قرار می گیرند.
Social [C] اجتماعی
برنامه هایی که به پویا کردن روابط اجتماعی بر مبنای ارزشهای اسلام ، طرح مسائل و تنگناهای ارتباطی ،
مناسبات مردم با یکدیگر و با دولت ، نقد و بررسی هنجارها و ناهنجاریهای اجتماعی ، حقوق و تکالیف افراد در
برابر یکدیگر می پردازد و مشکلات اجتماع و بحرانهای ناشی از آن را عنوان می کند در چارچوب برنامه های
اجتماعی قرار می گیرد.
Performance [A] اجرا
فعالیتی برای توضی ح وضعیت یا موقعیت ، پیوند دادن برنامه های مختلف ، تلطیف برنامه، ارائه اطلاعات و ... که
توسط مجری یا مجریان، در زمان پخش برنامه ها و معمولا به شکل زنده انجام می شود.
External Derangements [C] اختلالات بیرونی
همان اختلالات محیطی هستند ، یعنی از بیرون بر فرآیند ارتباط ت أثیر منفی می گذارند . بعنوان مثال در یک
برنامه رادیویی ، متن مشوشی که فاقد وضوح مطلوب برای درک مخاطب است ، یک اختلال درونی محسوب
می شود. وجود پیام های مشابه یا متضاد با پیام های ارسالی مخاطب یک اختلال بیرونی محسوب می شود.
Internal Derangements [C] اختلالات درونی
اختلالاتی که از درون بر ارتباط رسانه و مخاطب ت أثیر می گذارند. استفاده از کلماتی که جناس لفظی دارند،
مانند تهدید و تحدید می تواند یک اختلال درونی محسوب شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩
Literary - Art [C] ادبی - هنری
برنامه هایی که به معرفی، شناخت و جهان بینی ادبا و هنرمندان متعهد می پردازد و احساس و اندیشه آنان را
بیان می کند و هنرهای اصیل اسلامی و ایرانی و جنب ههای خلاق و انسانی فرهنگ جهانی را معرفی م یکند جنبه
فرهنگی دارند.
Prayer Intermission [C] ادعیه
گونه ای از کلام که در آن مناجات منقول از معصومین و ائمه اطهار (ع) با لحن و آهنگ خاص قرائت شود.
Editing [A] ادیت
تدوین. برش نوارهای مغناطیسی - که شامل کم کردن برخی واژه در جملات، تپق ها - و وصل مجدد آنها به
منظور حذف قسمت خاصی از صداهای ضبط شده روی نوار و یا اضافه نمودن قسمتی از یک نوار دیگر به نوار
قبلی و یا فاصله گذاری بین قسمت های مختلف یک نوار مغناطیسی صوتی به وسیله نوارهای غیر مغناطیسی
(لیدر) را گویند.
انواع ادیت :
Manual Editing [C] -1 ادیت دستی
Digital Editing [C] -2 ادیت دیجیتال
Manual Editing [C] ادیت دستی
تدوین دستی. بریدن بخش هایی از نوار ریل ضبط شده برنامه و اتصال بخشی دیگر به آن که بوسیله تیغ ادیت
و چسب نوار صورت می گیرد. برش نوار به دو صورت مستقیم (گفتار) و اریب (موسیقی) است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠
ادیت Digital Editing [C] دیجیتال
تدوین دیجیتال. در این نوع ادیت، صدا به صفحهی نمایش رایانه منتقل م یشود و در آنجا با نمایش بصری
به شکل موج دیده می شود. این شکل که نشان دهندهی فراز و فرودهای ضبط است، با حرکت دادن نشانهگر
به سمت بخش آغاز قطعهای که باید حذف شود و مشخص کردن آن بخش و سپس فشار دادن (Cursor)
دکمهی حذف آن قطعه ناپدید می شود.
Edital [E] ادیتال
وسیله ای که عمل برش نوار بر روی آن انجام می گیرد. روی هر ادیتال دو خط برش وجود دارد : برش مایل و
برش عمودی . گفتارهای ساده را با قسمت عمودی و بقیه برنامه، اعم از موسیقی، افکت صوتی و گفتارهایی که
به همراه موسیقی به گوش برسند، با قسمت مایل برش م یزنند.
Editor [O] ادیتور
تدوینگر. فردی که مسئولیت کنترل و اصلاح نوارهای تولیدی اعم از گزارش ها، ارتباطات، بحث های
کارشناسی و موسیقی های در نظر گرفته شده را - با استفاده از برش نوار - زیر نظر تهیه کننده برنامه، بر عهده
دارد.
Program Presentation [A] ارائه برنامه
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که عوامل برنامه ساز به تولید برنامه
می پردازند . بدلیل مشکلات تولید اعم از اشتباه گوینده و عوامل حاضر در برنامه معمولا بیش از مدت زمان
اصل برنامه در کنداکتور می باشد که پس از ادیت برابر با م دت زمان برنامه در کنداکتور خواهد شد . در برنامه
زنده، ارائه برنامه برابر با مدت برنامه است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١
ار ائ برنامه Program Presentation Report [A] ه گزارش محتوایی
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که تهیه کننده برنامه ها ی رادیویی
پس از پایان برنامه (پس از تولید برنامه های تولیدی و پس از پخش برنامه های زنده ) برای ارایه گزارش مربوط
به عوامل تولید، محتوا و موضوع برنامه و.... صرف می نمایند.
Communication [O] ارتباطات
پیام خوان . تلفنچی. کارمند ارتباطات . متصدی ارتباطات . فردی که پیام های مخاطبان را از طرق مختلف -
دریافت، ضبط و ثبت کرده و برای استفاده در برنامه در - (e-mail) پیام الکترونیکی ،(SMS) تلفن، پیام کوتاه
اختیار تهیه کننده قرار می دهد . از آنجا که قبلاً ارتباطات فقط از طریق تلفن انجام می شد به این فرد تلفنچی نیز
می گویند.
Sacred Defense Values [C] ارزشهای دفاع مقدس
برنامه ای که به بیان ، تفسیر ، بزرگداشت و حفظ ارزشهای مربوط به جنگ 8 ساله ایران و عراق ، مذاکرات
صلح، بازسازی و تقویت و حفظ بنیه دفاع ملی بپردازد.
Program Evaluator [O] ارزشیاب برنامه
فردی که عهدهدار تعیین ارزش یا ش ایستگی برنامه ی رادیویی و یا تلویزیونی در مراحل طرح، تولید و پخش
از جنبه های طرح، اهداف در برنامه و انتقال پیام برنامه، با استفاده از روش های علم یباشد.
Program Evaluation [A] ارزشیابی برنامه
به فرایند ارزشگذاری(تعیین ارزش ) یک برنامه با توجه به شاخص ه ا و معیارهای کمی و مطابق با طرح
مصوب برنامه گویند. محور اصلی ارزشیابی برنامه، بررسی متن برنامه است که چگون ه هدف های برنامه را
پیگیری کرده و از چه راهی پیش برده است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٢
پخش Program Assessor [O] ارزیاب
فردی که بتواند با آگاهی از شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصاد ی و فرهنگی جامعه و با داشتن توانایی درک
مسایل محتوایی و اجرایی برنامه ها، صلاحیت پخش برنامه ها را در راستای سیاست های سازمان صدا و سیما
تشخیص دهد.
Program Assessment/Audit [A] ارزیابی برنامه
فرآیند مطالعه، مقایسه، تحلیل و قضاوت بین نتایج بدست آمده و اهداف تعیین شده در فعالیت ها، طرح ها و
برنامه ها و به منظور تعیین اثربخشی بر اساس معیارها و شاخص های معین را گویند.
Persuasive [C] ارشادی
پیام هایی که بر اساس اصول و اعتقادات اسلام جهت تقویت بنیه معنوی و اعتقادی ، تحکیم و تعمیق مفاهیم و
مضامین نظام ارزشی اس لام در جامعه ، طی طریق به سوی تعالی در ابعاد روحی ، رفتاری و اجتماعی ، به امر به
معروف و نهی از منکر، تذکر، تنبیه، تبلیغ و ترویج بطور مستمر و به دفعات می پردازد.
انتقال و انتشار پیام نظام ارزشی اسلامی جامعه ، ترغیب مخاطبان به مشارکت در روند توسعه فرهنگی و ملی و
زمینه سازی رفتار مخاطبان بر مبنای باورها و اعتقاداتی که نشات یافته از مکتب اسلام است.
Educational [C] ارشادی - تربیتی
برنامه هایی که پیام آنها با قصد تربیت جامعه در بلند مدت تهیه گردد . هدف این نوع برنامه ها دگرگونی
ارزشها در مخاطب است.
برنامه هایی که با هدف ایجاد تحول در مبانی ارزشی و رفتار فردی افراد چه بصورت شخصی یا درونی و چه
بصورت اجتماعی و در برخورد با دیگران تولید می شود . مبنای همه پیامها باید به یک نقطه واحد که مبانی
ارزشی در اصول و اعتقادات اسلامی است برگردد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٣
ا سترس Stress [C]
نگرانی و اضطر اب عوامل برنامه ساز از نتیجه نهایی برنامه رادیوی ی که به صورت مستقیم از آنتن پخش
می گردد.
کردن Making Stereo [A] استریو
نشان دادن عمق صدا با استفاده از کانال های راست و چپ بلند گو را گویند.
Studio [P] استودیو
محل ضبط و یا پخش برنامه رادیویی و تلویزی ونی را گویند . در استودیو عواملی چون گوینده ، کارشناس ،
مجری، افکتور و ... در پشت میکروفون حضور می یابند و با هدایت تهیه کننده به اجرای برنامه م ی پردازند . در
زمان اجرای برنامه ورود به استودیو ممنوع است.
انواع استودیو ها از نظر مساحت :
Large Studio [P] -1 استودیو بزرگ
Medium Studio [P] -2 استودیو متوسط
Small Studio [P] -3 استودیو کوچک
Large Studio [P] استودیوی بزرگ
استودیویی با مساحت بیش از 70 متر و امکانات فنی زیاد و وسعت کافی که برای ضبط برنامه های تفریحی و
سرگرمی، با حضور جمعیت زیاد و نمایش هایی با شخصیت های متعدد استفاده می شود.
Small Studio [P] استودیوی کوچک
استودیویی با مساحت کمتر از 40 متر که برای ضبط برنامه های کلامی مانند گفتار، سخنرانی، درس و یا
برخی از مصاحبه ها و میزگردهای دو یا سه نفره استفاده می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١۴
Medium Studio [P] استودیوی متوسط
استودیویی با مساحت بین 40 تا 70 متر که برای ضبط برنامه های گروهی مانند مسابقات و سرگرمی با حضور
جمعیت محدود و یا نمایش هایی با شخصیت های کم استفاده می شود.
Ray Frequency [C] (RF) اشعه آنتن
امواج و تشعشعات آنتن در زمان پخش برنامه را گویند.
General Information [C] اطلاعات عمومی
برنامه هایی که حاوی آگاهی های عمومی بوده ، جنبه مستند داشته باشد ، از آنها در کوتاه مدت استفاده
شود و آموزش خاصی در نظر نباشد . به عبارت دیگر کلیه زمینه هایی است که آگاهی و معرفت سطحی (نه
علمی) از آن ، بشر را بیشتر با خدا ، خود و طبی عت آشنا کرده ، بطور منظم و همه جانبه ، او را برای زندگی در
این جهان ، آماده تر می کند و به اصطلاح به او دید فراگیر می دهد. (در سطح معرفی و عنوان کردن نه بیان
قانونمندی و روابط علمی).
Informative [C] اطلاعاتی
پیام هایی که به منظور بالا بردن آگاهی و افزایش م عرفت و ایجاد آمادگی کلی در فرد برای درگیر شدن در
فعالیتهای ذهنی و عینی و تعمق و تفکر بیشتر در مورد پدیده ها و موضوعات مختلف به آموزش غیر مستقیم و
ارائه اطلاعات به مخاطبین می پردازد.
Informative - Educational [C] اطلاعاتی - آموزشی
برنامه هایی که ارائهی پیام در آنها علاوه بر اطلاعرسانی به قصد آموزش نیز باشد . ممکن است هدف از
ارائهی پیام، یادگیری مستقیم مخاطبین برای زندگی بهتر یا آموختن شیوه های زندگی باشد که در این صورت
آموزشی نام می گیرد. ممکن است مبتنی بر زمان باشد که آن را خبری گویند و حال اگر رویداد ها، تجزیه و
تحلیل شده همراه با اطلاعات اضافی و با نگاهی همه جانبه در ارتباط با رویدادهای مشابه عرضه شود، جنبه ی
تفسیری به خود می گیرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١۵
در یک رویکرد، برنامههای آموزشی را میتوان به دو دستهی کلاسیک و عمومی تقسیم بندی کرد:
هدف از آموزش کلاسیک، کمک به سیست م آموزش و پرورش کشور از طریق طراحی، تولید و اجرای
برنامههای آموزشی دروس در سطوح مختلف تحصیلی است، در حالی که آموزش های عمومی، مخاطبین عامتر
و گسترده تر دارند و هدف آن ها بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام، بهبود در رفتارها و نگرش های سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعهی مخاطبین است و معمولا شکلی غیرمستقیم دارد.
Sound Effect [C] افکت صدا
اثرات صوتی . ساند افکت . به مجموعه صداهایی غیر از گفتار (دیالوگ) و موسیقی (موزیک) که برای تجسم
شرایطی چون زمان ، مکان ، نوع کردار و کمک به رفع مشکلات بیان داستان و حتی برانگ یختن احساسات
استفاده می شود.
انواع افک ت :
Explanatory Effect [C] ( -1 افکت لفظی (بیانی
Unexplanatory Effect [C] -2 افکت غیر لفظی
Unexplanatory Effect [C] افکت غیر لفظی
اصواتی که برای بیان یک رویداد یا حادثه استفاده م یشود بدون آنکه صدایی مشابه صدای اصلی در آن
گنجانده شود مثل صدای اشباح یا صدای کوسه ماهی هایی که از زیر آب عبور می کنند .
Explanatory Effect [C] ( افکت لفظی (بیانی
هدف از ایجاد آن این است که صدا همانگونه که انتظار م یرود شنیده شود. افکت صوتی شرک تپذیر
گونه ای از افکت لفظی است. این نوع افکت، با دیگر (Emblematic) یا نمادین (Associative)
رویدادهای خاص در ذهن ما همراه م یشود و به ما نشان می دهد که چه واقعه ای در حال رخ دادن است، سپس
بار دیگر می توان از آن برای بازگشت سریع و آسان به مکان، زمان و یا اصل داستان استفاده کرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١۶
Effector [O] افکتور
فردی که با توجه به شناخت صدا و تأثیر کیفیت متفاوت آن، بتواند با استفاده از عوامل طبیعی و غیر طبیعی و
با خلق و ایجاد صداهای گوناگون، تجسم یک فضا را تحقق بخشد.
Borrowing [A] اقتباس
گرفتن موضوع یا مطلبی از کسی، کتابی یا هر منبعی را گویند.
Economical [C] اقتصادی
علم اقتصاد، عبارت است از مجموع عقاید ، نظامها ، روشها ، ارتباطات و وسایلی که برای رفع نیازمندیهای
مادی بشر از آن استفاده می شود. لذا برنامه هایی که درآن به پدیده های مختلف در رابطه با تولید ، توزیع و
مصرف و عوامل و عناصر متشکله یا دخیل د ر آن بپردازد و بخشهای صنعتی ، کشاورزی و خدمات را در رابطه
با مسائل مربوط به پول ، قیمتها، امور مالی و مالیاتی و بودجه نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، طوریکه معنی
سیاسی خاصی از آن مورد توجه نباشد برنامه های اقتصادی به حساب می آید. وظیفه این برنامه ها تبلیغ و ترویج
سیاستها و مناسبات مطلوب توسعه اقتصادی ملهم از قانون اساسی و حاکمیت بخشیدن به روابط اقتصاد اسلامی
است.
Echo [C] اکو
انعکاس صد ا. پژواک. طنین. عملی که در آن صدای گوینده یا صوت موسیقی ، با حالت انعکاسی و تکرار به
گوش شنونده رسانده شود.
Equalizer [E] اکولایزر
وسیله ای که تن ص دا ر ا تغییر می دهد و این امکان را فراهم م ی آورد که فرکانس صدا (اعم از کوتاه ، بلند و
یا تلفنی و یا ،(thought) متوسط) انتخاب شود. از این وسیله می توان برای تمایز آوایی در فیلتر صو تی، فکری
هر صورت مکانیکی دیگری استفاده کرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٧
MC (Master of Control) [C] ام سی
مخفف کلمه "کنترل کننده اصلی " و به مف هوم "گوینده در حال اجرا " است که گوینده نقش هدایت کننده
در قالب مدلی متناسب با نیازها و مأموریت های شبکه ، به عنوان روش MC اصلی برنامه را بر عهده دارد . مفهوم
اجرایی تحت نظارت یک سیستم فکری ا جرایی، برنامه های زنده شبکه را به سمت اهداف از پیش تعیین شده
هدایت می کند.
در ام سی، قطعات مختلف تولید شده با هدایت یک تهیه کننده و اجرای گوینده در برنامه زنده به گونه ای به
هم ارتباط داده می شود که انسجام و هماهنگی میان بخش های تولید، خبر و پخش و وحدت موض وعی بین
قطعات برنامه ها ایجاد شود.
Radio Wave [C] امواج رادیویی
این امواج شامل طول موج های میلی متری، سانتی متری و حتی چند صد متری می شود.
Actor or Actress Selection [A] انتخاب بازیگر
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زما نی است که کارگردان برنامه برای یافتن
بازیگر با توجه به موضوع و قابلیت های افراد صرف می نماید.
Lecturer Selection [A] انتخاب سخنران
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که تهیه کننده برنامه برای یافتن
سخنران با توجه به موضوع سخنرانی، مخاطبان و شرایط سخنرانان صرف می نماید.
Factors Selection [A] انتخاب عوامل
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که تهیه کننده برنامه برای یافتن
عوامل با توجه به موضوع برنامه صرف می نماید.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٨
Narrator Selection [A] انتخاب گوینده
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که تهیه کننده برنامه برای یافتن
گوینده با توجه به موضوع و قابلیت های افراد صرف می نماید.
Instructor Selection [A] انتخاب مدرس
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برن امه ساز بوده و مدت زمانی است که تهیه کننده برنامه برای یافتن
مدرس با توجه به موضوع درس، مخاطبان و شرایط مدرسان صرف می نماید.
Music Selection [A] انتخاب موسیقی
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که تهیه کننده برنامه برای یافتن
موسیقی متناسب با موضوع برنامه صرف می نماید.
Author Selection [A] انتخاب نویسنده
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که تهیه کننده برنامه برای یافتن
نویسنده مناسب با توجه به موضوع، مخاطبان و شرایط برنامه صرف می نماید.
Correct Sound Transportation [C] انتقال صحیح صدا
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و اقداماتی است که صدابردار و متصدی صدا با استفاده
از میز صدا و تجربیات خود به منظور انتقال صدای گوینده، کارشناس، مخاطبان تلفنی، مدرس و.... به صورت
شفاف و با کیفیت انجام می دهد را گویند.
Sound Reflection/Echo [C] انعکاس صدا
اکو. پژواک. طنین. عملی که در آن صدای گوینده یا صوت موسیقی، با حالت انعکاسی و تکرار به گوش
شنونده رسانده شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٩
Otari [E] اوتاری
دستگاهی که بوسیله آن صدا را با اتصال به خط تلف ن و یا هر گونه وسیله ارتباطی دیگر، ضبط، بازشنوایی و
ادیت می نمایند. از این دستگاه برای بازشنوایی و ادیت نوارهای ریل در سایزهای مختلف استفاده می شود.
ACR (Audio Cassette Recorder) [E] اِی سی آر
دستگاهی که صدا را به صورت مغناطیسی ضبط می کند.
Interphone [E] اینترفون
دستگاهى که برای ارتباطات دو طرفه بین افراد استودیو (تهیه کننده ، گوینده، کارگردان، و...)
بکار مى رود. همچنین قابلیتی در میزهای صدا بر ای انتقال صدای صدابردار یا دست اندرکاران برنامه به عوامل
اجرای برنامه در استودیو است.
Program Rehearing [A] بازشنوایی برنامه
عمل شنیدن برنامه پس از ضبط را گویند. این عمل به منظور کنترل و نظارت، ارزیابی و یا تنظیم برنامه برای
پخش مجدد انجام می گیرد.
Radio Actor or Actress [O] بازیگر رادیو
فردی که با بیان و صدای مناسب و به کمک نمودهای عاطفی /احساسی، توانایی ت جسم حالات و خصایص
یک شخصیت یا یک موقعیت را در ذهن شنونده داشته باشد.
Band [E] باند
دستگاهی که امواج الکترومغناطیسی را به صوت تبدیل می نماید.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢٠
بر آورد Resource Planning/Estimate [C]
اصطلاحاً به پیش بینی منابع مالی ، نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای یک ب رنامه گ ویند. برای هر عنوان برنامه
رادیویی یک برگ برآورد تنظیم می گردد که در آن تعداد برنامه در سال، ساعت پخش، قالب های برنامه،
مدت هر قالب، ساختار برنامه و ... به همراه عوامل مورد نیاز، حق الزحمه آنها، نرخ دقیقه ای برنامه، مبلغ یک
برنامه، مبلغ کل برنامه ها مشخص می گردد و پس از تایید اعضاء کمیته برآورد ضمانت اجرایی می یابد و
تهیه کننده مطابق آن عوامل برنامه ساز را به کار گرفته و برنامه را تولید می نماید . نام عوامل برای پرداخت
دستمزد در برگه هایی - که مجوز قطعی نام دارد - منظور می شود تا با تایید واحد های ذی ربط توسط واحد
مالی، پرداخت گردد.
Cross Fade Encounter Sound [C] برخورد صداها
محو یا حل شدن یک صدا در صداهای دیگر، به طوری که برای چند لحظه دو صدا بر یکدیگر منطبق شوند .
انتقال فرکانس مشخصی به صدا، موسیقی یا کلام به نحوی که در هنگام پخش کیفیت خاصی یابد.
Take [C] برداشت
به هر بار ضبط یک قطعه صوتی گویند. به طور معمول از هر قطعه صوتی چند بار ضبط می شود و در نهایت
بهترین قطعه برای پخش انتخاب می شود.
Program [C] برنامه
مجموعه ای هدفمند و متشکل از فرم ها و آیت مهای مختلف که پیام خاصی را به مخاطبان عرضه می نماید.
" قالب حامل پیام " را در پاره ای از رسانه ها مانند راد یو و تلویزیون برنامه گویند و آن مجموعه پیام ها یی با
موضوع و نگرشی واحد و یا دور نمایه های منطبق ، مکمل ، هم پیوند (متصل) و گاه محملی برای برخورد اندیشه
و آرا در خدمت بیان، انتقال و القای هدفی یگانه، در محدوده زمانی خاص است.
تقسیم بندی برنامه از نظر تعداد قسمت:
Single Part Program [C] -1 برنامه ی تک قسمتی
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢١
Serially Program [C] -2 برنامه سریالی
تقسیم بندی برنامه از نظر زمان تولید و پخش:
Production Program [C] -1 برنامه تولیدی
Live Program [C] -2 برنامه ی زنده
تقسیم بندی برنامه از نظر طبقات:
در گذشته تقسیم بندی برنامه ها بر اساس طبقات برنامه سازی بوده است.
A Class Program [C] ( -1 برنامه طبقه الف( 1
B Class Program [C] ( -2 برنامه طبقه ب( 2
C Class Program [C] ( -3 برنامه طبقه ج( 3
D Class Program [C] ( -4 برنامه طبقه د( 4
Single Part Program [C] برنامه تک قسمتی
برنامه ای که به یک موضوع خاص با اهداف معین در یک برنامه رادیویی می پردازد.
Production Program [C] برنامه تولیدی
برنامه هایی که با طراحی و پیش بینی لازم، قبل از پخش، آماده و بر روی نوار ضبط می شود تا در زمان لازم
و معین، پخش گردد. برنامه هایی که وابسته به اتفاقات در زمان پخش نباشد، بصورت تولیدی تهیه می شوند.
1)گونه ای از برنامه را که به دلیل ویژگیها ی محتوی و فرم نیازمند بهره جویی وسیع از نیروی انسانی کارآمد و خلاق، تجهیزات، امکانات و وسایل است. برنامه های نمایش رادیویی )
در طبقه الف دسته بندی می شوند.
2)گونه ای از برنامه را که به دلیل ویژگیه ای محتوی و فرم نیازمند بهره گیری مناسب از منابع است. برنامه های ترکیبی نمایشی و مسابقات حضوری رادیویی در طبقه ب دسته بندی )
می شوند.
3)گونه ای از برنامه را که به دلیل ویژگیها ی محتوی و فرم نیازمند بهره گیری کمتری از منابع نسبت به برنامه های طبقات الف و ب است. برنامه های رادیویی ترکیبی در طبقه ج )
دسته بندی می شوند.
4)گونه ای از برنامه را که به دلیل ویژگیها ی محتوی و فرم نیازمند بهره گیری از ساده ترین امکانات است.برنامه های رادیویی ساده در طبقه د دسته بندی می شوند. )
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢٢
Packaging Program [C] برنامه چند بخشی
یک کار ترکیبی که از دو یا چند قطعه مثل یک مصاحبه و یک گزارش، چند مصاحبه و ... بعلاوه صدای
صحنه گزارش، همراه با موسیقی و کارهای آرشیوی مربوط به یک محور تر کیب می شود . هر قطعه شامل
بخش های کوتاه - بین 20 تا 40 ثانیه - خواهد بود . بهترین جای کاربرد برنامه های چند بخشی، وقتی است که
خبرنگار نتواند به طور مستقیم و ساده موضوع را به مخاطب برساند و یا محور و موضوع انتخاب شده چنان
پیچیده باشد که شیوه های مستقیم پاسخگو نباشد، در عین حال چنان گستردگی ندارد که بتوان از آن گزارش
مفصل و مستقل تهیه کرد.
Live Program [C] برنامه زنده
برنامه ای که به طور هم زمان تولید و پخش می شود . در برنامه زنده، گوینده (مجری)، گزارش، رپرتاژ و ...
درهمان لحظه (در زمان پخش ) تهیه از طریق فرستن ده پخش می شود . برنامه هایی که ماهیت اطلاع رسانی
بصورت لحظه ای داشته باشند، بصورت زنده تهیه و پخش می شوند.
Serially Program [C] برنامه سریالی
برنامه هایی که به یک موضوع خاص با اهداف معین در چند برنامه رادیویی با ساختار و قالب یکسان
می پردازند.
Eloquence in Radio [C] بلاغت رادیویی
بیان رادیویی بر اساس اقتضای حال مخاطب ان به گونه ای که بتوان با مؤثر ترین شیوه با آنها ارتباط برقرار کرد تا
مخاطبان خسته و ملول نشوند.
Speaker [E] بلندگو
در اصطلاح رادیویی، به گوشی گفته می شود که تهیه کننده را قادر می سازد تا به آنچه ضبط می شود، گوش
دهد. مونیتور یا بلندگو با ولومی که روی میز قرار دارد، امکان ضعیف و قوی شدن دارد تا متناسب با نیاز
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢٣
شنوایی به گوش برسد . صدای بلندگو یکی از ابزارهایی است که در اتاق فرمان، تهیه کننده را در زمینه ی
تناسب و ترکیب صدا یاری می دهد.
Bobbin [E] بوبین
از این وسیله برای ذخیره و نگهداری برنامه (نوارهای صدای مغناطیسی) استفاده می شود. بوبین یا قرقره را در
عین سادگی می توان یکی از مهم ترین وسایل مورد نیاز برنامه سازی به شمار آورد . گنجایش ذخیره برنامه در
2400 فیت می باشد. ،1200 ، حلقه را با مقیاس فیت نشان می دهند. استاندارد پذیرفته شده بوبین 600
Boom [E] بوم
وسیله ای که در بیشتر استودیو های صدابرداری کاربرد دارد . این وسیله مجهز به بازویی است که میکروفون
در انتهای آن نصب شده و به هنگام کار می تواند امکان جابجایی را در هر لحظه به وجود آورد . ضم ن اینکه
برای دریافت بهتر صدا، باید فاصله نزدیکی با عامل اجرا کننده برنامه داشته باشد.
انواع بوم :
Manual Boom [E] -1 بوم دستى
Studio Boom [E] -2 بوم کوچک استودیویى
Manual Boom [E] بوم دستى
بازوى سبک وزنی که در یک طرف آن میکروفون و در طرف دیگر، کاب لهاى مربوط به صدا قرار دارند . بوم
دستى به راحتی قابل حمل با دست می باشد. همچنین به هنگام صدابردارى سر صحنه (نمایش) فاصله نزدیکى با
عامل اجرا کننده برنامه داشته تا بتواند صدا و گفتار او را بطور مناسبى ضبط نماید.
Studio Boom [E] بوم کوچک استودیویى
این نوع بوم شامل یک بازوى بلند تلسکوپى است که در یک طرف آن میکروفون و در طرف دیگر وزنه
تعادل تعبیه شده است . این بازو بر یک پایه عمودى با یک سه پایه چرخدار، تکیه دارد . بازوى بوم توانایی
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢۴
چرخیدن و حرکت به پایین را دارد و در ضمن از سکوی متصل به پایه عمودى مى توان به ع نوان محلى براى
ایستادن استفاده کرد یا در مواردى، با تعبیه یک صندلى آنرا به محلى برای نشستن اپراتور تبدیل کرد بطوریکه
مسلط به صحنه قرار گیرد.
Healthcare [C] بهداشت و ایمنی
موضوعاتی که به بیان، توضیح، بررسی و تبیین پیام های دانش بهداشت، معرفی بیماریها و راههای پیشگیری از
امراض برای طولانی کردن عمر، بهبود وضع سلامت همگانی (اعم از جسمی و روانی) آموزش ایمنی در مقابل
بروز حوادث و سوانح و بالاخره سلامت جامعه که خود بهداشت فردی و بهداشت محیط را در بر م یگیرد،
می پردازد.
Correct Expression [C] بیان صحیح مطالب
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و بیان کردن درست کلمات و جملات توسط گوینده و
یا مجری با توجه به دستور زبان و زبان معیار در برنامه های رادیویی را گویند.
Colloquial Statement [C] بیان محاوره ای
رعایت دستور زبان محاوره ، ایجاد برقرار ی ارتباط مؤثر با به کارگیری صوت و لحن مناسب از طریق جنس ،
تنالیته و برد صدا . کار بس یار دشوار ی که منجر به ایجاد رشته ی خاص فنی ، هنری، گویندگی در رادیویی شده
است. این زبان به ظاهر ساده است اما در عمل ، انتقال انواع و اقسام پیام برای مخاطبان مختلف به لحاظ انتخا ب
صحیح واژگان است، به طوری که واژگان انتخاب شده را در دهان به روانی بگرداند.
[E] پاکسازی
مدت زمانی که تهیه کننده و صدابردار پس از ضبط برنامه برای جمع آوری لوازم خود از محل ضبط صرف
می نمایند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢۵
شو Eraser/Rubber [E] پاک
نوار پاک . نوار پاک شو . نوارهایی که بنا به دلایلی محتویات آنها بعد از طی مدت زمانی پ اک شده و مورد
استفاده مجدد قرار می گیرند.
Broadcasting [A] پخش برنامه
به ارسال برنامه های رادیویی برای مخاطبان بر اساس کنداکتور (جدول زمانبندی ) با هدایت از اتاق فرمان و
نودال گویند.
Welcoming Guests [A] پذیرایی برنامه
پذیرایی از میهمان ها، کارشناسان و عوامل برنامه ساز . پذیرایی برای برنامه های تولیدی، تنها به برنامه هایی که
زمان ضبط آنها بیش از 45 دقیقه است و برای برنامه های زنده، تنها به برنامه هایی که مدت آنها بیش از 30 دقیقه
است و برنامه مسابقه حضوری تخصیص می یابد.
Perspective [C] پرسپکتیو
از معیارهای سنجش مهارت صدابردار در به کارگیری تکنیک های لازم برای ایجاد فضایی مناسب که
شنونده، فاصله و موقعیت هر کدام از شخصیت ها یا منابع صدا را به درستی و به خوبی دریافت و درک کند.
Program File [C] پروندهی برنامه
پوشه ای که در برگیرنده کلیه اطلاعات ثابت و متغییر مربوط به یک برنامه از جمله شناسنامه ، پیش برآورد ،
برآورد، طرح برنامه و سایر فرم ها می باشد. برای هر برنامه (اعم از مستمر / ویژه) یک پرونده تشکیل می گردد.
Reflection/Echo [C] پژواک
اکو. انعکاس صد ا. طنین. عملی که در آن صدای گوینده یا صوت موسیقی، با حالت انعکاسی و تکرار به
گوش شنونده رسانده شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢۶
Research [A] پژوهش
تحقیق. مجموعه فعالیت های منظمی که هدف آن کشف حقیقت یا مطالعه رابطه بین واقعیت ها با استفاده از
روشهای علمی است . کسی که جستجو را انجام دهد محقق نام دارد . و هر عاملی که بتواند در شناخت مجهول
کمک کند منبع تحقیق نام می گیرد.
Searcher [O] پژوهشگر
محقق. فردی که با استفاده از روش های علمی، تحقیق، ترجمه و یا تألیف در زمینه و موضوعات مورد نظر
سازمان به برنامههای سازمان غنا میبخشد.
Post Production [A] پستولید
شامل تمام مراحل صداگذاری، اعمال افکت های صوتی، بارگذاری موسیقی و ادیت نهایی و آماده سازی
کامل برنامه میباشد.
Connection [C] پل زدن
اصطلاحاً ارتباط میان بخش های مختلف یک نوشته رادیویی را توصیف می کند، برای این کار در هر بخش
از نوش تار، باید اشاره کوتاهی به مطلب پیشین کرد . اگر بدون اشاره به مطلب پیشین، آن را در پاراگراف بعد
ادامه دهیم ممکن است موسیقی پخش شده میان مطالب قبلی و مطلب جدید سبب شود ارتباط شنونده با
موضوع برنامه ضعیف و یا قطع شود.
Plateau [C] پلاتو
فعالیتی که توسط یک یا چند مجری به منظور ایجاد پیوند میان قطعات مختلف یک برنامه، تلطیف برنامه،
ارائه اطلاعات و غیره انجام می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢٧
خوان Message Reader [O] پیام
ارتباطات. تلفنچی. کارمند ارتباطات . متصدی ارتباطات . فردی که پیام های مخاطبان را از طرق مختلف -
دریافت، ضبط و ثبت کرده و برای استفاده در برنامه در - (e-mail) پیام الکترونیکی ،(SMS) تلفن، پیام کوتاه
اختیار تهیه کننده قرار می دهد . از آنجا که قبلاً ارتباطات فقط از طریق تلفن انجام می شد به این فرد تلفنچی نیز
می گویند.
Variable-Speed [E] پیج صوت/کنترل زیر و بم
پیچی که با ت أثیرگذاری مستقیم بر روی سرعت ضبط نوار یا برگرداندن معکوس نوار ، سرعت نوار را تغییر
می دهد. این فرآیند سبب کندتر شدن یا سریع تر شدن پخش صوت می شود.
Patch Panel [E] تابلوی اتصال
در اتاق کنترل فنی ، تابلویی و جود دارد که ورودی و خروجی کلیه دستگاه ها بر روی آن در دسترس است و
می توان از آن برای ارتباط میان دو دستگاه در محل های مختلف با استفاده از کابلهای رابط استفاده کرد.
Historical [C] تاریخی
برنامه هایی که به صور تهای مختلف (مستند، داستانی ، توصیفی ) به سیر اندیشه ، تحولات ، جریانات تاریخ و
زندگی و دوران تاری خ سازان در اسلام و ایران و جهان پرداخته و حیات اجتماعی در ادوار مختلف را به شکل
تحلیلی یا روایی مورد بررسی قرار می دهد. همچنین معرفی چهره هایی که در تاریخ اسلام منشأ رویدادهای مهم
بوده اند نیز در این مقوله قرار می گیرند.
Talk Back [C] تاک بک
ارتباطی که از طریق میز صد ا، بین اتاق فرمان و استودیو برقرار می شود. میزهای صدا دارای امکاناتی است که
به وسیله آن می توان با عوامل داخل استودیو یا استودیوهای دیگر ارتباط برقرار کرد ؛ بدون آن که ت أثیری روی
ورودی و خروجی اصلی داشته باشد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢٨
Broadcast Filling [C] تأمین پخش
پرکردن فواصل زمانی بین برنامه توسط عوامل شیفت پخش با منابعی چون موسیقی ، کلام، پیام های بازرگانی
و... .گاهی نیز ممکن است برنامه ای بنا به دلایلی به مرحله پخش نرسد در این صورت به منظور خالی نماندن
آنتن، عوامل شیفت پخش، فاصله زمانی به وجود آمده را با منابعی که در اختیار دارند پر می کنند.
Audio Conversion [A] تبدیل صدا
به تغییر وضعیت و ذخیرهی اطلاعات صدا از آنالوگ به دیجیتال گفته می شود.
Research [A] تحقیق
پژوهش. مجموعه فعالیت های منظمی که هدف آن کشف حقیقت یا مطالعه رابطه بین واقعیت ها با استفاده از
روشهای علمی است. کسی که جستجو را انجام دهد محقق نام دارد. و هر عاملی که بتواند در شناخت مجهول
کمک کند منبع تحقیق نام می گیرد.
Editing [A] تدوین
ادیت. برش نوارهای مغناطیسی - که شامل کم کردن برخی واژه در جملات، تپق ها - و وصل مجدد آنها به
منظور حذف قس مت خاصی از صداهای ضبط شده روی نوار و یا اضافه نمودن قسمتی از یک نوار دیگر به نوار
قبلی و یا فاصله گذاری بین قسمت های مختلف یک نوار مغناطیسی صوتی به وسیله نوارهای غیر مغناطیسی
(لیدر) را گویند.
انواع تدوین :
Manual Editing [A] -1 تدوین دستی
Digital Editing [A] -2 تدوین دیجیتال
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٢٩
ت دوین Manual Editing [A] دستی
ادیت دستی. بریدن بخ شهایی از نوار ریل ضبط شده برنامه و اتصال بخشی دیگر به آن که بوسیله تیغ ادیت
و چسب نوار صورت می گیرد. برش نوار به دو صورت مستقیم (گفتار) و اریب (موسیقی) است.
Digital Editing [A] تدوین دیجیتال
ادیت دیجیتال. در این نوع تدوین، صدا به صفحهی نمایش رایانه منتقل م یشود و در آنجا با نمایش بصری
به شکل موج دیده می شود. این شکل که نشان دهندهی فراز و فرودهای ضبط است، با حرکت دادن نشانهگر
به سمت بخش آغاز قطعهای که باید حذف شود و مشخص کردن آن بخش و سپس فشار دادن (Cursor)
دکمهی حذف آن قطعه ناپدید می شود.
Editor [O] تدوینگر
ادیتور. فردی که مسئولیت کنترل و اصلاح نوارهای تولیدی اعم از گزارش ها، ارتباطات، بحث های
کارشناسی و موسیقی های در نظر گرفته شده را - با استفاده از برش نوار - زی ر نظر تهیه کننده برنامه، بر عهده
دارد.
Digital Editor [O] تدوینگر دیجیتال
فردی که با استفاده از رایانه و به کارگیری نرم افزارهای مرتبط به ادیت برنامه و نیز صداگذاری و ترکیب
موسیقی و افکت و صداهای انسانی می پردازد.
Track [C] تراک
لبه. قطعه ی از پیش ض بط شده ی صوتی که تکنواز می تواند از طریق گوشی آن را بشنود و اجرای خود را به
آن بیافزاید . یک مسیر بر روی نوار مغناطیسی صدا برای ضبط یک کانال صدا است و معمولا هر تراک برای
ضبط یک ساز موسیقی استفاده م یشود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣٠
ت ربیتی Educational [C]
موضوعاتی که به بررسی، تحلیل و ارزیابی رفتار انسان و یا تبیین ارزشها و پیا مها برای تغییر رفتار او برای
اجتماعی کردن و سازگار شدن با محیط، پرورش عقل، فکر، صفات مطلوب و رشد هماهنگ استعدادهای
انسانی م یپردازد تا او بتواند محیط طبیعی و اجتماع را به نفع خود و جامعه تغییر دهد و آنچه را که مساعد
نمی بیند به وضع مطلوب در آورد.
این برنامه ها با هدف تغییر رفتار جامعه و حرکت آن به سوی کمال و پرورش صفات مطلوب انسانی و
بهسازی شئون زندگی ساخته می شود.
Recitation [C] ترتیل
قرائت قرآن کریم با صوت و لحن خاص بگونه ای که قرائت هر جزء حدود 60 دقیقه بطول انجامد.
Translation [A] ترجمه
برگرداندن(معادل گزینی) مفاهیم از زبانی(زبان منبع) به زبان دیگر(زبان هدف)را گویند.
انواع ترجمه :
-1 ترجمه آزاد
-2 ترجمه حرف به حرف
-3 ترجمه شفاهی
Sound Mixing [A] ترکیب صداها
ترکیب چند صدای مختلف ک ه با هم در یک زمان پخش می شود. این صداها ممکن است موسیقی، مکالمه،
افکت و یا ترکیب هر سه باشد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣١
تعطیلات Holidays [C]
به زمان هایی که خارج از ساعات اداری متعارف بوده و در برنامه های زنده بر هزینه برآورد شده آن برنامه
تأثیرگذار است.
انواع تعطیلات :
Holidays ١ [C] -1 تعطیلات نوع 1
- لحظه تحویل سال (اول فروردین)
- سیزده نوروز
- عاشورا
- عید سعید فطر
Holidays ٢ [C] -2 تعطیلات نوع 2
- روزهای دوم لغایت چهارم فروردین ماه
- تاسوعا
12 فروردین -
- نیمه شعبان
21 رمضان -
- وقت سحر
- وقت افطار
Holidays ٣ [C] -3 تعطیلات نوع 3
- عید قربان
- عید غدیر خم
- عید مبعث
- ولادت امام علی (ع)
- میلاد حضرت رسول (ص) و میلاد امام جعفر صادق (ع)
- رحلت امام خمینی (ره)
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣٢
15 خرداد -
- اربعین حسینی
- رحلت حضرت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع)
- شهادت امام جعفر صادق (ع)
- شهادت امام رضا (ع)
22 بهمن -
29 اسفند -
- شهادت حضرت فاطمه (س)
- شب های قدر
Holidays ۴ [C] -4 تعطیلات نوع 4
- جمعه ها
Holidays ۵ [C] -5 تعطیلات نوع 5
- روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا 8 صبح روز بعد و پنجشنبه در تهران
7 صبح روز بعد در استانها / - روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 14 تا 30
Production Commitment [C] تعهدات تولید
میزان تولیدی که یک حوزه برنامه ساز موظف است در طی یک دوره زمانی معین بدان عمل نماید . تعهدات
تولید بر اساس پیش بینی تولید معین می شود. به عبارتی پس از آن که با در نظر گرفتن سیاس ت ها ، امکانات و
منابع، پیش بینی تولید به تصویب مراجع ذیربط رسید نام تعهدات تولید را به خود م یگیرد و بر مبنای آن بودجه
برنامه سازی محاسبه می شود.
Recreation [C] تفریحات سالم
موضوعاتی که صرفاً سرگرم کننده و شادی آور بوده و توجه بدا نها بیش از هر تأثیر محتوایی به ایجاد فرح،
نشاط و شادمانی منجر می گردد و به منظور پرکردن اوقات فراغت، انبساط خاطر و استراحت فکری مخاطب
تهیه و پخش می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣٣
Text [C] تکست
متن. به مجموعه ای از کلمات، جمله ها و گفتارهایی اطلاق می شود که در باره ی یک موضوع خاص در
چارچوبی مشترک برای یک برنامه رادیویی به نگارش درآیند.
Audio/Video Technician [O] تکنسین صدا و تصویر
فردی که با کسب تجربه، توانایی نصب و راه اندازی و یا نگهداری و تعمیرات استودیوهای رادیویی/
تلویزیونی و یا واحدهای سیار را داشته باشد.
Instructional Technologist [O] تکنولوژیست آموزشی
فردی که با استفاده از اصول عملی و یاری گرفتن از اصول یادگیری علوم پایه و تکنولوژی ابزارهای
آموزشی، بتواند یک برنامه پیام یا دوره آموزشی را طراحی، برنامه ریزی و تولید یا ارزشیابی نماید.
Presentation Technique [C] تکنیک ارائه
یکی از پارامترهای ت عیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مهارتی است که گوینده و یا مجری در ارائه گفتار به
کار می گیرد و با لحن و نحوه ی بیان، شامل بهرهگیری از مکث، هیجان و تغییر تن صدا مطالب برنامه را بیان می
کند.
Structural Technique [C] تکنیک ساختاری
یکی از پارامترهای تع یین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مهارت تهیه کننده در نحوه بکارگیری قالب های
متفاوت جهت لطافت و تنوع در برنامه را گویند.
Content Technique [C] تکنیک محتوایی
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مهارت تهیه کننده در کاربرد محتوا و نحوه ترکیب
مطالب برای دستیابی به اهداف برنامه را گویند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣۴
Intoning [C] تلاوت
به قرائت کلام ا... مجید با لحن و آهنگی خاص اطلاق می شود.
Telephone Operator [O] تلفنچی
ارتباطات. پیام خوان . کارمند ارتباطات . متصدی ارتباطات . فردی که پیام های مخاطبان را از طرق مخ تلف -
دریافت، ضبط و ثبت کرده و برای استفاده در برنامه در - (e-mail) پیام الکترونیکی ،(SMS) تلفن، پیام کوتاه
اختیار تهیه کننده قرار می دهد . از آنجا که قبلاً ارتباطات فقط از طریق تلفن انجام می شد به این فرد تلفنچی نیز
می گویند.
Tele Type [C] تله تایپ
دستگاههای خودکار خبرگیری که از طریق آن ها، اخبار خارجی دریافت و سپس توسط مترجمان زبردست
ترجمه میشود.
Tele Conference [C] تله کنفرانس
برنامه ای مرکب از یک مجری و چند کارشناس که با بهره گیری از فناوری پیشرفته درباره موضوع خاصی
در زمان واحد و از مکانهای مختلف، به بحث وتبادل نظر می پردازند.
Exercise [A] تمرین
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و انجام و تکرار فعالیت برای ایجاد مهارت یا یادگیری
و تبحر و تسلط فرد بر اجرا را گویند.
Tone [C] تُن
سیگنالی که برای تنظیم سطوح پیش از یک قطعهی صوتی ارسال میشود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣۵
کننده [O] تنظیم ی نمایشنامه رادیویی
فردی که ضمن شناخت اصول دراماتیک رادیویی توانایی تبدیل متون داستانی و یا نمایشی را به نمایشنامه
رادیویی داشته باشد.
Adjusting [C] تنظیمی
اعمال تنظیمات محدود ، در برنامه های از پیش ساخته شده مثل تنظیم مدت پخش و حذف مناسبت، به منظور
آماده کردن برنامه برای پخش مجدد را گویند.
Psalms [C] تواشیح
گونه ای کلام موزون و آهنگین مذهبی و عرفانی که بصورت دسته جمعی و با صوت و لحن خاص خوانده
می شود.
Production [A] تولید
اصلیترین مرحله در ساخت برنام ههای رادیویی است که در آن تهیه کننده با به کار گیری تجهیزات و
امکانات و عوامل برنامه ساز به برنامهریزیهای ساخت برنامه تحقق می بخشد.
Producer [O] تهیه کننده
فردی که ضمن داشتن ذوق و استعداد لازم و با شناخت از رسانه و جامعه مخاطب با بهره گیری از دانش و
استفاده مناسب از امکانات و منابع، بتواند انواع برنامه های رادیویی را در کلیه مراحل ساخت (از مرحله فکر تا
پخش) تدارک و اداره کند. تهیه کننده، مسئولیت کامل تهیه یک برنامه را بر عهده دارد، یعنی سلسله عملیات
برنامه ریزی، پیگیری، ایجاد هماهنگی بین افراد و عوامل مختلف را برای تهیه یک برنامه انجام می دهد.
Type Making [A] تیپ سازی
صدا اجرایی . به شخصیت هایی که گوینده یا مجری، با تغییر حالت صدا آن را می سازند. در این کار معمولا
بر نکته های کلامی یا عادت های گفتاری گروه های خاصی از اجتماع تأکید می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣۶
Teaser [C] تیزر
قطعه برنامه کوتاهی که برای معرفی کالا، خدمات یا محصولی به شکلی موجز، با هدف تبلیغاتی استفاده
می شود.
Edit Blade [E] تیغ ادیت
نوعی تیغ که برای برش نوار در هنگام ادیت از آن استفاده می شود.
Acting Session [C] جلسه بازیگری
نشستی که جهت تمرین و ضبط برای یک نمایش یا مجموع چند قطعه کوتاه نمایشی برگزار می شود.
Variety Show [C] جنگ
شکل عرضه برنامه ای که از نظر موضوع دارای محور واحد بوده و در ارائه محتوی آن از ترکیب چندین فرم
ساده (غیر ترکیبی) بهره گرفته می شود.
نوعی برنامه ترکیبی که کلیه بخش های آن حول یک محور حرکت می کنند و پیام برنامه در تمام بخ شها به
شکل منطقی به نوعی تکرار می شود.
Imposed War [A] جنگ تحمیلی
زمینه هایی که به مبارزه مستقیم اسلام و کفر به ویژه جنگ تحمیلی ایران و عراق اشاره دارد . به عبارت دیگر
هر برنامه ای که رویدادهای جن گ ایران و عراق را از وجوه مختلف و در زمینه انگیزه ها ، ریشه ها ، آثار و
عوارض، موضع گیریهای جهانی ، نتایج و دست آوردهای آن و به ویژه از نقطه نظر نظامی یا نظامی - سیاسی
مورد توجه قرار دهد در مقوله جنگ تحمیلی قرار می گیرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣٧
ج وایز Premiums/Awards [C]
هدایایی که به ازای پاسخ های برگزیده سوالات و مسابقات (حضوری، تلفنی) به افرادی که در مسابقه شرکت
کرده اند، داده می شود.
Edit paste [E] چسب ادیت
نوعی چسب که برای چسباندن دو سر نوار ریل به کار می رود . چ سب ادیت مشابه نوار چسب اسکاچ
می باشد. عرض چسب ادیت با عرض نوار ریل برابر است و وقتی درست چسبانده شود از لبه های نوار تجاوز
نمی کند.
Fine Ending [C] حسن ختام
پایانبندی یک برنامه به نوعی که شنونده با خاطری خرسند برنامه را تا پایان همراهی کند و با خاطرهای
خوش به انتظار برنامههای بعدی بنشیند.
Being on Time [A] حضور به موقع در برنامه
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز است . با توجه به اهمیت آنتن پخش در برنامه ها ی زنده
حضور به موقع کلیه عوامل مهم است ، لذا در برنامه های زنده امتیازی برای عوامل برنامه ساز در نظر گرفته شده
است.
Preserve [E] حفظ شو
به نوار برنامه هایی که قرار است در آرشیو نگهداری شود گویند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣٨
ح لقه Loop [E]
لوپ صد ا. پخش مداوم یک قطعه صوتی در طول یک برنامه به ترتیبی که با رسیدن به انتهای قطعه مجددا از
در نوارهای صدای مغناطیسی با Loop ابتدا پخش شود . بعنوان نمونه برای ساختن یک قطعه صوتی به صورت
ایجاد می شود. اگر صدایی به صورت تکراری و چندین بار Loop اتصال دو سر ابتدا و انتها و پخش آن یک
پشت سر هم پخش شود، لوپ صدا تشکیل می شود. تعداد تکرارها متفاوت است و اگر بی نهایت باشد، لوپ
بینهایت تشکیل میشود. از لوپ صدا در موسیقی یا در مواقع دیگر به صورت تکراری استفاده میکنیم.
Journalist [O] خبر نگار
فردی که با شناخت اصول اولیه کار خبری و استفاده از منابع خبری، وظیفه تهیه گزارش (مکتوب / صوتی /
تصویری) کامل، جامع و قابل پخش را از یک واقعه به عهده دارد.
News [C] خبری
پیام هایی که به اعلام و بیان حوادث و رویدادهای جدید در گستره جهان و پیامدهای آن بپردازد و جامعه را
در جریان تحولات سیاسی، مذهبی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و ... قرار بدهد که در تنظیم
آن معمولاً منبع، محل، زمان، علت و کم و کیف وقوع یک حادثه از نظر افراد درگیر و مکانهای مورد اتفاق و
اشیاء مؤثر در رویداد مشخص م یگردد و یا به تشریح و توضیح (گزارش خبری) و استنباط فردی، سازمانی و یا
رسمی (تفسیر خبری) در مورد یک رویداد خاص در بعد تقویمی می پردازد.
Synopsis [C] خلاصه داستان
بیان فشرده و مختصری از داستان را گویند . این اخ تصار باید به حدی باشد که حق مطلب ادا شود و به پیام
اصلی داستان لطمه نزند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٣٩
Sound Creation [A] خلق و ایجاد صدا
به مجموعه صداهایی غیر از گفتار (دیالوگ) و موسیقی (موزیک) گفته می شود که برای تجسم شرایطی
چون زمان، مکان، نوع کردار و کمک به رفع مشکلات بیان دا ستان و حتی برانگیختن احساسات استفاده
می شود.
News Secretary [O] دبیر خبر
فردی که ضمن شناخت مبانی کافی از ابعاد مختلف خبر توانایی تشخیص اولویتها، طبقه بندی، انتخاب، تهیه
و تنظیم و تلخیص خبر را داشته باشد.
Dialect Secretary [O] دبیر لهجه
کارشناس لهجه. فردی که ضمن شناخت فنون یک یا چند لهجه در ابعاد مختلف ، توانایی تش خیص نوشته و
بیان صحیح کلمات، عبارات و مفاهیم لهجه را داشته باشد.
DAT: Digital Audio Tape [E] دت
دستگاهی که صدای دیجیتال را روی نوار کاست ضبط، یا از آن پخش میکند.
Lesson [C] درس
گونه ای از پیام رادیویی که صرفاً با هدف آموزش مستقیم تولید می شوند و در آن مدرس بر اساس تخصص
خود با استفاده از عوامل آموزشی رایج در آموزش و پرورش به تدریس دروس یا علوم دینی می پردازد.
/Audio Compressor دستگاه
Audio Limiter
[E]
Audio Compressor/
Audio Limiter
دستگاهی که برای پردازش سیگنال خروجی در استودیوهای پخش استفاده میشود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴٠
CD Player [E] CD Player دستگاه
استفاده می نماید . این دستگاه ها بر اساس (CD) دستگاهی که برای پخش صدا از دیسک های فشرده
را تبدیل به سیگنال های CD ذخیره ش ده روی (Audio) تکنولوژی دیجیتال کار می کند و منابع صوتی
دارد و ظرفیت Track چندین CD انجام می گیرد. هر Track آنالوگ صوتی می نماید. تقسیم بندی بر اساس
آن معمولا 60 تا 80 دقیقه است.
Edit Machine [E] دستگاه ادیت
دستگاهی که ادیتور به وسیله آن کار ادیت یا تدوین برنامه را انجام می دهد.
Effect Machine [E] دستگاه افکت
دستگاهی که افکتور به وسیله آن، کار تولید صدا (افکت) را به تناسب برنامه انجام می دهد.
Tape Player [E] دستگاه پخش نوار
دستگاهی که برای ضبط و پخش صدا با سیستم الکترومغناطیسی استفاده می شود.
[E] دستگاه تبدیل صدای اپتیک
دستگاهی که اطلاعات و داده ها را به نور تبدیل و با سرعت فوق العاده بالا در سیستم حرکت می دهد، در
طرف دیگر نور به اطلاعات تبدیل می شود که بیشتر در فیبر نوری اتفاق می افتد و بدون افت کیفیت است.
Ampedance/Adaptor Machine [E] دستگاه تطبیق دهنده امپدانس
برای تنظیم خروجی یک دستگاه از لحاظ مقاومت برای ورود - این خروجی - به دستگاه دیگر استفاده
می شود. این تنظیم مانع از افت سیگنال و انرژی می گردد. در اصل بوسیله این دستگاه هماهنگ ی بین مقاومت
خروجی و ورودی جدید دو دستگاه برای دستیابی به بیشترین انرژی صورت می پذیرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴١
SNG [E] دستگاه سیار
واحد سیار . اتومبیل های بزرگی که امکانات و تجهیزات ضبط صدا در خارج از استودیو در را دارند و برای
ضبط و یا پخش مستقیم برنامه خارج از استودیو مورد استفاده قرار می گیرد.
برای ارسال گزار شهای زنده، پخش مستقیم مراسم ها و مسابقات، از دستگاه بی سیمی که در داخل
خودروهای ویژه نصب شده است کمک می گیرند. این خودرو که در واقع استودیوی کوچک و مجهز به
دستگاه ضبط و پخش است به محل مورد نظر اعزام می شود و از نیروی برق شهر نیز ب ینیاز است.
یا واحد سیار با ضبط رادیویی گزارش و یا مراسم، قادر است مطالب ضبط شده را بوسیه SNG دستگاه
آنتن های مخصوص به پخش رادیو ارسال کند و از آنجا به آنتن اصلی هدایت و در سطح پوشش رسانه پخش
می گردد.
[E] دستگاه ضبط صوت امپکس
دستگاهی که بوسیله آن صدا را می توان ضبط - با اتصال به خط تلفن و یا هر گونه وسیله ارتباط ی -
بازشنوایی و ادیت نمود . از این دستگاه برای بازشنوایی و ادیت نواره ای ریل در سایزهای مختلف استفاده
می شود. امپکس نام شرکت سازنده دستگاه ریل ضبط و پخش است و تنها به نوع دستگاه اطلاق می شود، اما با
این که بعد از آن دستگاه های ریل مختلف چون "اشتودر " ، "اوتا ری" ، "سونی " ، "اشلومبرگر " وارد شده
است ولی همچنان به آنها امپکس گفته می شود.
ATR:Audio Tape Recorder [E] دستگاه ضبط صوت حلقهای
دستگاه ضبط صدا به صورت نوار ریل میباشد که دارای قابلیتهای مختلف از جمله اکو دادن، تند یا کندتر
شدن نوار و برگرداندن خودکار میباشد.
Wage [E] دستمزد
هزینه ای که برای انجام فعالیت های برنامه سازی به عوامل برنامه ساز پرداخت می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴٢
تهیه Producer Assistant [O] دستیار کننده
تهیه کنند های که در ابتدای فعالیت خود در کنار تهیه کننده اصلی اقدام به فعالیت نموده و آموز شهای لازم
را در عمل فرا می گیرد.
در برخی از برنامه های بس یار خاص رادیویی و بدلیل سنگین بودن برنامه از دو تهیه کننده یکی با عنوان
تهیه کننده و دیگری با عنوان دستیار تهیه کننده - صرف نظر از رده شغلی تهیه کننده - استفاده م یشود.
Who Prays [O] دعا خوان
فردی که مناجات نقل شده از معصومین و ائمه اطهار را با لحن و آهنگ خاص بیان نماید.
Sacred Defense [C] دفاع مقدس
زمینه هایی که به مبارزه مستقیم اسلام و کفر به ویژه جنگ تحمیلی ایران و عراق اشاره دارد . به عبارت دیگر
هر برنامه ای که رویدادهای جنگ ایران و عراق را از وجوه مختلف و در زمینه انگیزه ها ، ریشه ها ، آثار و
عوارض، موضع گیریهای جهانی ، نتایج و دست آوردهای آن و به ویژه از نقطه نظر نظامی یا نظامی - سیاسی
مورد توجه قرار دهد در مقوله دفاع مقدس قرار می گیرد.
Radio [E] رادیو
دستگاه گیرنده امواج و علایم الکترومغناطیسی که توسط فرستنده هایی با فرکانس های مجاز روی طول
پخش می شود. ( AM , FM موج های مشخصی (اعم از
رادیو یکی از رسان ههای ارتباط جمعی است. بزرگترین مزیت آن نسبت به سایر رسانه ها، دسترسی آسان به
آن است، کم هزینه تر بودن از خواص دیگر رادیو است. در بین رسانههای جمعی، رادیو فراگیرترین رسانهی
قرن و حتی رسانهی فردا خوانده شده است. رادیو یک وسیلهی ارتباط جمعی است که در مجموعهی سپهر
رسانهای هر کشوری نقش ویژهی خود را ایفا میکند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴٣
اینترنتی Online Radio [C] رادیو
نوعی کانال یا شبکه رادیویی که برنامه های خود را با توضیحات تکمیلی و ویژگیهای خاص برای پخش از
شبکه جهانی اینترنت تولید ، تأمین و بارگذاری می کند. رادیو اینترنتی پدیدهای در حال رشد است که برای
کاربران بسیار شبکه اینترنت در تمام دنیا قابل دسترس است.
Digital Radio [E] رادیو دیجیتال
که عاری از پارازیت است و امکان انتخاب ایستگاه های بیشتری را CD رادیویی که دارای ص دایی با کیفیت
فراهم میکند و قادر به ارسال دادهها نیز است. برای شنیدن آن نیز یک گیرندهی دیجیتال لازم است.
Local Radio [C] رادیو محلی
شبکه یا ایستگاه رادیوهایی که پوشش محدود منطقهای یا جمعیتی دارد.
Narrator [O] راوی
فردی که با توانایی القاء شخصیت های قصه و مکانی که موضوع در آنجا اتفاق افتاده است و با شناخت
مخاطب و بیان و صدای مناسب به روایت کردن یک موضوع و یا یک قصه میپردازد.
[C] رفت و آمد
یکی از شاخص های امتیاز عوامل برنامه ساز می باشد و طبق تعریف به عمل طی کردن مسافت تا محل ضبط
توسط عوامل برنامه ساز برای ضبط برنامه و بازگشتن ،گفته می شود.
Rack [E] رک
محفظه ای چوبی یا فلزی با عرض استاندارد که برای نصب تجهیزات مختلف صوتی استفاده می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴۴
Narration [C] روایت
به نقل مطلب یا بیان خبر یا حدیث می گویند.
گونه ای از پیام رادیویی که برا ی بیان متن، در یک بافت داستانی با حالت احساس مناسب به کار می رود.
Programing Attitude [C] رویکرد برنامهسازی
گرایش و هدف اصلی در برنامه های رادیویی را گویند.
انواع رویکردهای برنامهسازی :
-1 رویکرد مصلحتگرا یا تجویزی
-2 رویکرد نیاز محور
-3 رویکرد نیاز- مصلحت
Large Rail [E] (KL.BH ریل بزرگ ( 1
معروف است. BH یا 1 KL ریل بزرگ با طول نوار 2400 فوت که به ریل
Small Rail [E] (BD ریل کوچک( 1
معروف است. BD ریل کوچک با طول نوار 600 فوت که به ریل 1
Medium Rail [E] (BF ریل متوسط ( 1
معروف است. BF ریل متوسط با طول نوار 1200 فوت که به ریل 1
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴۵
Magnetic Sound Rail [E] ریل مغناطیسی صدا
نوعی ریل که صداهای آنالوگ را به صورت مغناطیسی ضبط و نگهداری می کند. این ریل ها در سه اندازه ی
مختلف ساخته میشوند.
انواع ریل های مغناطیسی صدا :
Small Rail [E] -1 ریل کوچک
Medium Rail [E] -2 ریل متوسط
Large Rail [E] -3 ریل بزرگ
[E] ریموت کنترل دستگاه تدوین
این دستگاه - که در تدوین مورد استفاده قرار می گیرد - قادر است تمام دستگاه های دیگر موجود در باکس
مونتاژ را کنترل و برنامهریزی نماید و به طور کلی کار فرمان اجرای مونتاژ را به عهده دارد.
Language [C] زبان
مجموعه نشانه ها ی آوایی و خطی که در بیان اندیشه و برقراری ارتباط در جوامع انسانی به کار می رود.
Common Language [C] زبان معیار
زبان رسمی و فرهنگی کش ور است . زبانی است که در مدارس ، دانشگاه ها، روزنامه ها و برنامه های درسی با
آن تکلم می کنند یا می نویسند.
Program Time Presentation [A] زمان ارائه برنامه
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمانی است که عوامل برنامه ساز به تولید بر نامه
می پردازند . بدلیل مشکلات تولید اعم از اشتباه گوینده و عوامل حاضر در برنامه معمولا بیش از مدت زمان
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴۶
اصل برنامه در کنداکتور می باشد که پس از ادیت برابر با مدت زمان برنامه در کنداکتور خواهد شد . در برنامه
زنده، ارائه برنامه برابر با مدت برنامه است.
Scheduling [A] زمانبندی
به ترتیب برنامهریزی شده برای پخش برنامهها در یک مدت زمان معین گویند.
Reparative Time to Presentation [C] زمان جبرانی ارایه برنامه
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمان اضافی است- بیش از مدت برنامه - که
عوامل برنامه ساز برای ضبط برنامه های تولیدی صرف می نمایند . در برنام ه های تولیدی بدلیل بروز برخی
مشکلات، ممکن است برنامه قطع و مجددا ضبط گردد، لذا به زمان بیشتری نیاز دارند.
زمان جبرانی انتخاب برنامه
جایگزین
[C]
Reparative Time to Choose the
Replacing Program
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمان اضافی است که تهیه کننده، برای تامین
برنامه جایگزین صرف م ینماید. مثلا برنامه مشابهی از سخنران که پیشتر تولید شده انتخاب م ینماید تا در زمان
پخش برنامه و در صورت قطع برنامه بتواند از برنامه جایگزین استفاده نماید.
[C] زمان جبرانی انتخاب موسیقی
Reparative Time to Choose the
Music
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمان اضافی است که تهیه کننده صرف انتخاب
موسیقی های مختلف می نماید تا در صورت نیاز و بروز حوادث و اتفاقات، از آنها در برنامه استفاده نماید.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴٧
[C] زمان جبرانی انتخاب موضوع
Reparative Time to Choose
the Topic
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمان اضافی است که تهیه کننده برای انتخاب
موضوع برنامه صرف می نماید. دخالت حساسیت موضو ع و مسایل محیطی و اجتماعی به روز بودن و... از جمله
مواردی است که در انتخاب موضوع اهمیت دارد.
Reparative Time to Record [C] زمان جبرانی ضبط
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و مدت زمان اضافی است- بیش از مدت برنامه - که
عوامل برنامه ساز برای ضبط برنامه های تولیدی صرف می نمایند. در برنامه های تولیدی بدلیل بروز برخی
مشکلات، ممکن است برنامه قطع و مجددا ضبط گردد، لذا به زمان بیشتری نیاز دارند.
Program Schedule Time [C] زمان کنداکتور
یک زمان از 24 ساعت شبانه روز که برنامه در آن زمان پخش شده و یا پخش خواهد شد.
Structure [C] ساختار
شکل نهایی ساخت یک برنامه رادیویی است که از یک یا چند فرم / قالب تشکیل می شود.
انواع ساختار:
Simple Structure [C] -1 ساختار ساده
انواع ساختارهای ساده:
Linguistic Structure [C] -1/1 ساختار کلامی
Message Structure [C] -2/1 ساختار پیامی
Narrative Structure [C] -3/1 ساختار روایی
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴٨
Phonetic Structure [C] -4/1 ساختار آوایی
Competition Structure [C] -5/1 ساختار مسابقه
Drama Structure [C] -6/1 ساختار نمایش
Combinational Structure [C] -2 ساختار ترکیبی
انواع ساختارهای ترکیبی:
[C] -1/2 ساختار ترکیبی غیرنمایشی
Non Dramatic Combinational
Structure
انواع ساختارهای ترکیبی غیر نمایشی:
Linguistic, Message Structure [C] -1/1/2 ساختار کلامی، پیامی
Linguistic, Narrative Structure [C] -2/1/2 ساختار کلامی، روایی
Linguistic, Phonetic Structure [C] -3/1/2 ساختار کلامی، آوایی
Message, Narrative Structure [C] -4/1/2 ساختار پیامی، روایی
Message, Phonetic Structure [C] -5/1/2 ساختار پیامی، آوایی
Narrative, Phonetic Structure [C] -6/1/2 ساختار روایی، آوایی
[C] -7/1/2 ساختار کلامی،پیامی،آوایی
Linguistic, Message,
Phonetic Structure
[C] -8/1/2 ساختارکلامی،پیامی،روایی
Linguistic, Message,
Narrative Structure
[C] -2/2 ساختار ترکیبی نمایشی
Dramatic Combinational
Structure
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۴٩
Phonetic Structure [C] ساختار آوایی
ساختاری که از یک، دو یا چند تلاوت، مرثیه، مداحی، ادعیه، تواشیح و موسیقی - به عنوان موضوع اصلی
برنامه - تشکیل شده است.
Message Structure [C] ساختار پیامی
ساختاری که از یک، دو یا چند قالب گزارش، کارشناسی، مصاحبه، میزگرد، ارتباطات تشکیل شده است.
Message, Phonetic Structure [C] ساختار پیامی، آوایی
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های پیامی و آوایی است.
Message, Narrative Structure [C] ساختار پیامی، روایی
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های پیامی و روایی است.
Combinational Structure [C] ساختار ترکیبی
ساختاری که از چند قالب از ساختارهای مختلف برنامه ای تشکیل شده باشد.
Non Dramatic Combinational [C] ساختار ترکیبی غیرنمایشی
Structure
برنامه ای که در تهیه آن از چند قالب در ساختار های مختلف به استثنای قطعه نمایش استفاده شده باشد.
Dramatic Combinational [C] ساختار ترکیبی نمایشی
Structure
برنامه ای که در تهیه آن از چند قالب در ساختار های مختلف به همراه قطعه نمایش استفاده شده باشد . قطعه
نمایش در برنامه های ترکیبی نمایشی باید حداقل 30 درصد مدت برنامه باشد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵٠
Narrative Structure [C] ساختار روایی
ساختاری که از یک یا دو قالب قصه و روایت تشکیل شده است.
Narrative, Phonetic Structure [C] ساختار روایی، آوایی
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های روایی و آوایی است.
Simple Structure [C] ساختار ساده
ساختارهایی که از یک یا چند قالب در یک ساختار رادیویی تشکیل شده باشند . مانند گفتار، گزارش،
مصاحبه، میزگرد، سخنرانی....
Linguistic Structure [C] ساختار کلامی
ساختاری که از یک یا دو قالب گفتار، سخنرانی ویا درس تشکیل شده است.
Linguistic, Phonetic Structure [C] ساختار کلامی، آوایی
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های کلامی و آوایی است.
Linguistic, Message Structure [C] ساختار کلامی، پیامی
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های کلامی و پیامی است.
Linguistic, Message, Phonetic [C] ساختار کلامی،پیامی،آوایی
Structure
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های کلامی و پیامی و آوایی است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵١
Linguistic, Message, Narrative [C] ساختار کلامی،پیامی،روایی
Structure
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های کلامی و پیامی و روایی است.
Linguistic, Narrative Structure [C] ساختار کلامی، روایی
ساختاری که شامل دو یا چند قالب موجود در ساختار های کلامی و روایی است.
Competition Structure [C] ساختار مسابقه
گونه ای از پیام رادیویی که در آن بر اساس پرسش و پاسخ ضمن ایجاد فضای رقابتی، اطلاعات و میزان
هوش و سرعت عمل شرکت کنندگان ارزیابی می شود. مسابقه رادیویی در انواع حضوری، تلفنی و مکاتبه ای
صورت می گیرد.
Drama Structure [C] ساختار نمایش
گونه ای از پیام رادیویی که داستانی از طریق آفرینش صحنه (ها ) و تجسم شخصیت (ها ) در ذهن شنونده
تصویر می شود.
Master Clock [C] ساعت دقیق الکترونیکی
ساعتی که برای اعلام زمان صحیح و دقیق در تمام استودیوهای پخش مورد استفاده قرار میگیرد.
Sound Effect [C] ساند افکت
اثرات صوتی.افکت صدا. اصواتی که بصورت علائم و نشان ههای گسترد های در رادیو و تلویزیون به عنوان
تجسم دهنده زمان، مکان، حالت و یا فاصله گذاری مورد استفاده قرار می گیرند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵٢
Lecturer [O] سخنران
فردی که با اعتبار فرهنگی و علمی که بر پایهی مطالعات و تحقیقات پیرامون موضوعی مشخص، با رعایت
هیجان گفتاری و بر اساس هدف برنامه، پیامی را در قالب سخنرانی منتقل می کند.
Lecture [A] سخنرانی
گونه ای از پیام رادیویی که در آن سخنران بر اساس دانش، تخصص و اطلاعات خود به تشریح موضوع
می پردازد. سخنرانی به دو گونه استودیویی و غیر استودیویی، تهیه و تولید می شود. سخنرانی بدون سؤال و
جواب است یعنی اگر مستمعی هم حضور داشته باشد و سؤالی مطرح شود، سخنران پاسخی نم یگوید.
وقتی فردی، خطاب به جمعی حاضر یا غایب - شنونده - سخنانی را ایراد کند، بطوریکه این سخنان آموزش
مستقیم در بر نداشته باشد و بیشتر تفسیر، تحلیل، توجیه و رهنمودی باشد، سخنرانی محسوب می شود.
Mobile Unit Soldier [O] سرباز واحد سیار
فردی که وظیفه محافظت از واحد سیار را از نظر امنیتی بر عهده دارد. به همراه هر واحد سیار یک نفر سرباز
نیز برای انجام ماموریت فرستاده می شود.
Chief Editor [O] سردبیر
هر چند این عنوان شغلی در میان برنامه سازان مصطلح است و به فردی مطلع که با شناخت رسانه و دانش خود
ضمن مشورت با تهیه کننده، طراحی و تدارک محتوای برنامه رادیویی را به عهده دارد گفته می شود ولی از
نظر سازمانی چنین فعالیتی جزء وظایف تهیه کننده است.
Entertainment [O] سرگرمی
برنامه های تفریحی سالم و منطبق با ضوابط اسلامی و جنبه های سازنده و بالنده هنرهای سنتی و بومی که به
منظور پر کردن اوقات فراغت افراد و در جهت ترویج روحیه امید، اعتماد، شادابی و پویایی اجتماعی تولید
می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵٣
این برنامه ها ضمن حفظ ترویج ارزشهای والای اسلامی و با بهره گیری از جذابیتهای صدا به شادابی جامعه و
بالا رفتن روحیه کاری و مشارکت مخاطب ان در امور اجتماعی کمک می کنند و
زمینه ساز سلامت روان فردی و اجتماعی می شود.
Entertainment-Recreation [O] سرگرمی – تفریحی
ارائه پیام به گونه ای که در ظاهر و مرتبه اول بیشتر باعث انبساط خاطر و سرگرمی مخاطب م یشود. هدف
اصلی این نوع برنامه ها، غنی کردن اوقات فراغت و ایجاد آمادگی ذهنی برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و
جلوگیری از به هرز رفتن و یا به انحراف کشیده شدن مردم م یباشد. موضوع پیام در این نوع برنامه ها قالب و
پوششی جذاب و پرنفوذ - به دور از هر گونه لغو و بیهودگی در مخاطب - به خود می گیرد که ضمن رعایت
ارزشها، به آرامش فکری، شادمانی و ایجاد روحیه بیانجامد.
Idea [C] سوژه
ایده، فکر، ذهنیت و درونمایهی اصلی تشکیلدهندهی بستههای پیام و برنامههای رادیویی و تلویزیونی است.
در زبا نهای فرانسه و انگلیسی به کار آمده، با این همه کاربرد آن در Subject این واژه اگرچه در ازای واژه
گاه برای اشاره به ،Idea منطبق است. واژه سوژه جدای از کاربرد آن در برابر واژه Idea بیشتر موارد بر واژه
موضوع یا شخصیتی در داستان و گاه برای اشاره به طبقه مضمونی که ایده برنامه بدان مربوط می شود (سوژه
دینی و …) به کار می رود.
Political [C] سیاسی
برنامه هایی که به شکل تحلیلی، کند و کاو، علت و معلولی پدید هها، به تشریح اندیشه ها، نهادها، نهضتها و
رویدادهای یک مکتب م یپردازد و تحولات جهانی و چگونگی رابطه متقابل مردم وحاکمیت را در کشورهای
مختلف جهان، با در نظر گرفتن نشان ههای موازنه مثبت به نفع اسلام بررسی می کند، در شمار برنام ههای سیاسی
قرار دارند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵۴
Political [C] سیاسی - خبری
شامل کلیه زمین ههایی که به اصل حکومت نظام حکومتی، قوای حاکم و روابط بین حکومتها در بعد تقویمی
آن اشاره دارد. این جنبه هم در بعد سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی می باشد. زمانی که رویدادهای
سیاسی بطور روزمره مورد بحث قرار می گیرد و یا تفسیر و تحلیل می شود خبر می باشد و در صورتی که این
رویدادها در طول تاریخ مورد بحث واقع شود لفظ سیاسی می گیرند.
برنامه های سیاسی می تواند در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد لیکن انگیزه اصلی آن مسایل
سیاسی است.
CD : Compact Disk [E] سی دی
لوح فشرده . صفحه فشرده . به صفحه ای کوچک و براق که حاوی اطلاعات دیجیتالی رمزی شده - که به
آنها سیگنال های صوتی گفته میشود - بوده و قابلیت خواندن اطلاعات، با استفاده از اشعهی لیزر را دارد.
DAW(Digital Audio Workstion) [C] DAW سیستم
سیستم ضبط، تدوین و ترکیب صداها به صورت دیجیتالی که متشکل از یک کامپیوتر،کارت صدا و
یا به صورت مجازی است که بر روی صفحه ی DAW نرم افزار صوتی است. میز صدای استفاده شده در
نمایش کامپیوتر دیده می شود و یا به شکل واقعی است که شبیه میز صداهای معمولی است.
و دو (Digital Stereo) یک صدای استریوی دیجیتال (Player) به عنوان پخش کنندهی DAW
و نیز به عنوان ضبط کنندهی صدای Hifi با پهنای باند بالا به صورت (Digital Mono) صدای مونو دیجیتال
CD یا Audio DVD استریو از خروجی میز میکسر صدا خواهد بود. همچنین امکان پخش دیسکهای
را به عنوان تجهیزات کمکی دارد. CD Recorder متداول و همچنین امکان ضبط برنامه بر روی
Signal [C] سیگنال
محتوای اطلاعات مورد نظر در یک میدان صوتی یا جریان الکتریکی را گویند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵۵
Time Code Signal [C] سیگنال تایم کد
سیگنالی که حاوی اطلاعات تایم کد می باشد. بر اساس این سیگنالها می توان عملیات مونتاژ خطی را تا حدی
ساده تر کرد.
Final Signal [C] سیگنال نهایی
این سیگنال برای پخش سراسری، به کمک روش های مختلف مخابراتی به محل پخش ارسال می شود .
انشعابی از سیگنال نهایی به عنوان "صدای شاهد " روی ریل مغناطیسی ضبط و به مدت حدود یک ماه
نگهداری میشود تا درصورت نیاز بتوان به آن استناد نمود.
Volume Unit Meter [C] شاخصهای صوتی
علائمی که میزان بلندی سیگنال صوتی را در میز ترکیب کننده صدا(میکسر صدا) نشان می دهد.
Network [C] شبکه
در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه به هر یک از کانا لهای رادیویی یا تلویزیونی که
بیشتر تحت تاثیر حوزه فنی است،گفته می شود. زیرا شبکه ای از فرستنده های مختلف، پوشش هر یک از این
کانال ها را بر عهده دارد. در صورتی که لفظ شبکه، شامل چند کانال رادیویی و یا تلویزیونی است که تحت
پوشش یک موسسه و یا یک سازمان قرار دارد.
Local Networks [C] شبکههای محلی
شبکه های رادیویی که با در اختیار داشتن فرستندهء مستقل برای محدوده کوچکتری از یک استان و یا یک
شهر برنامه پخش می کنند یا دارای فرستنده مستقلی نبوده و با اختصاص بخشی از ساعات کار فرستنده های
شبکه های سراسری، اقدام به پخش برنامه در سطح یک استان یا بخشی از نواحی یک استان می نماید. این
شبکه ها با استفاده از اجرا، محتوا و قالب برنامه از امکان و قدرت مانور بیشتری در جذب مخاطبان برخوردارند
و در نتیجه میتوانند تمایز مثبت بین خود و شبکههای سراسری رادیو از یک طرف و سایر شبکههای محلی و
استانی از طرف دیگر ایجاد کنند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵۶
Sudden Change of Sound [C] شکست صدا
وقتی صدا یکباره از صدای زیر به صدای بم و یا برعکس آن تغییر می کند، احساسی همانند شکستن چیزی به
وجود می آید که به آن شکست صدا گویند. مثل تغییر مرتب صدا و نوسانات آن در مکالمات روزمره افراد بر
اثر بروز احساسات و عواطفی چون شادی و غم.
Sound [C] صدا
صوت. معرف حرکت اشیاء یا فعالیت افراد است، لذا ترکیب آن با دیگر عناصر صوتی رادیو، ارتباط فکری و
معنوی کاملی برقرار میسازد. جابجایی و فشرده شدن مولکو لهای هوا و تغییرات فشار آنها باعث ایجاد موجی
می شود که توسط گوش انسان قابل فهم و شنیدن است که به آن صدا یا صوت می گویند. صدا همچنین در
برگیرنده و منتقل کننده معناست. صدا تصورات دیداری ما را شبیه سازی می کند و تصاویر دیداری را در ذهن و
افکارمان می آفریند.
Representative Voice [C] صدا اجرایی
تیپ سازی . به شخصیت هایی که گوینده یا مجری، با تغ ییر حالت صدا آن را می سازند. در این کار معمولا بر
نکته های کلامی یا عادت های گفتاری گروه های خاصی از اجتماع تأکید می شود.
Sound Recorder [O] صدا بردار
فردی که با شناخت کیفیت فنی – هنری صدا و تجهیزات فنی و با بکارگیری آنها، توانایی دریافت و ترکیب
منابع صوتی به منظور تولید انواع برنامه ها را با مطلوبیت بالا داشته باشد.
Sound Recording [A] صدابرداری
به فعالیتهایی که صدا بردار در تهیه یک برنامه رادیویی انجام می دهد گویند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵٧
Diegetic Sound/Actual Sound [C] صدای شاهد
انشعابی از سیگنال نهایی از خروجی می ز پخش ضبط و به مدت حدود یک ماه نگهداری می شود - تا
درصورت نیاز بتوان به آن استناد نمود - که به آن صدای شاهد می گویند.
Ambience/Ambient Sound [C] صدای محیطی
صدایی که در پیرامون و اطراف محل ضبط وجود دارد مانند صدای همهمه جمعیت در هنگام ضبط سخنرانی
و....
Direct Sound [C] صدای مستقیم
صدایی که مستقیماً پس از خارج شدن از منبع به مقصد یا میکروفون میرسد.
Reflected Sound [C] صدای منعکس شده
صدایی که پس از برخورد به در، دیوار یا اطراف به مقصد میرسد
Compact Disc [E] صفحه ی فشرده
سی دی . لوح فشرده . به صفحه ی کوچک و براق که حاوی اطلاعات دیجیتالی رمزی شده - که به آنها
سیگنال های صوتی گفته میشود - بوده و قابلیت خواندن اطلاعات، با استفاده از اشعهی لیزر را دارد.
Audio [C] صوت
صدا. معرف حرکت اشیاء یا فعالیت افراد است، لذا ترکیب آن با دیگر عناصر صوتی رادیو، ارتباط فکری و
معنوی کاملی برقرار میسازد. جابجایی و فشرده شدن مولکو لهای هوا و تغییرات فشار آنها باعث ایجاد موجی
می شود که توسط گوش انسان قابل فهم و شنیدن است که به آن صدا یا صوت می گویند. صوت همچنین در
برگیرنده و منتقل کننده معناست. صوت تصورات دیداری ما را شبیه سازی می کند و تصاویر دیداری را در ذهن
و افکارمان می آفریند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵٨
Recorder [O] ضباط
فردی که با استفاده از دستگا ههای صوتی، صداهای مختلف از منابع مختلف را ضبط می کند. برای ضبط
مصاحبه، درس، سخنرانی از متصدی صدا به عنوان ضباط استفاده می شود.
Recording [A] ضباطی
به عمل ضبط کردن صدا توسط ضباط گفته می شود. عمل ضباطی توسط متصدی صدا انجام می گیرد.
Analog Record [E] ضبط آنالوگ
ضبط صدا بر روی نوار مغناطیسی مانند نوار ریلی یا کاست را گویند.
Program Recording [A] ضبط برنامه
عمل ذخیره کردن برنامه های رادیویی که معمولا بر روی نوار ریل و یا لوح فشرده انجام گیرد را گویند.
Double Recording [A] ضبط دو گانه
که با دو گوش خود می شنود الگوگیری شده به (Firtz) ضبط صوتی که در تولید آن از مدل سر انسان
گونه ای که در هر گوش مدل یک گوشی قوی تعبیه شده است. این شیوه بسیار جهت دار است، به این معنی که
برای دست یابی به افکت کامل، باید به وسیله گوشی به صدای تولید شده گوش داد.
Digital Recording [A] ضبط دیجیتال
صدایی که با استفاده از یک سیستم دیجیتال رایانهای ضبط می شود. با استفاده از این سیستم میتوان صدا را
بدون کاهش کیفیت ضبط کرد و از آن نسخههای متعدد گرفت.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۵٩
Sound Recorder [E] ضبط صوت
از تجهیزات اساسی در ساخت برنامه رادیویی که صدا را ضبط و پخش می نماید.
انواع ضبط صوت مغناطیسی :
Reel [E] -1 ریل
Cartridge [E] -2 کارتریج
Cassette [E] -3 کاست
مجموعه این سه نوع ضبط صوت، امکانات مختلف و متنوعی را برای ضبط فراهم می کند. به طور معمول در
رادیو از ضبط صوت ریل استفاده می شود.
Reporting Recorder [E] ضبط صوت خبرنگاری
یکی از وسایل مورد استفاده گزارشگران ، ضبط صوت خبرنگاری است . این دستگاه حساسیت زیادی در
ضبط ص دا دارد و حمل آن آسان است. گزارشگر می تواند به راحتی آنرا حمل و گزارش ها ی مورد نظر را
بوسیله آن تهیه نماید تا پس از ادیت، در برنامه مورد استفاده قرار گیرد.
[C] ضریب جایگزینی
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و عنصری است که ما را ملزم به عدم تغییر عوامل برنامه
میکند و ناشی از الزامات رسانه است. میزان کاربرد این ضریب در تعیین نرخ گویندهی برنامهی سریالی، زیاد و
در گویندهی تک قسمتی و تهیه کننده و صدابردار، کم است.
Question Sketcher [O] طراح سوال
فردی که ضمن شناخت ماهیت رسانه به منظور ارتقاء سطح علمی و جذب مخاطب در مسابقات برنامه های
رادیویی - تلفنی و حضوری - با طرح سوالات باعث مشارکت تنگاتنگ مخاطب با برنامه می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶٠
Question Sketching [A] طراحی سوال
فعالیتی که طراح سوال برای تهیه و تنظیم سوالات مورد نیاز یک برنامه رادیویی انجام می دهد.
Program Statement [C] طرح
نوشته خلاصه شده درباره یک سوژه یا موضوع که قابلیت پردازش در قالب یک برنامه رادیویی را دارد.
معمولا طر حها برای توصیفی خاص که از سوی رسانه تبیین م یگردند، ارائه می شوند و در آنها ویژگ یهای
اصلی برنامه مورد نظر - موضوع اصلی برنامه، هدف، مخاطبان و... - شرح و توضیح داده می شود.
Groups Plan and Supervisions [C] طرح و نظارت گروه
به گروهی از صاحبنظران اطلاق می شود که به منظور بررسی و ارزیابی فعالی تهای گروه های برنامه ساز،
کمیته ای را تشکیل می دهند. کمیته های طرح و نظارت گروه های برنامه ساز با حضور اعضاء گروه و کارشناسان
میهمان، محتوی برنامه ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا اصلاحات لازم مطابق بررسی انجام گیرد.
همچنین طرح های پیشنهادی برنامه سازی قبل از ارائه به شورای طرح و برنامه در کمیته طرح و نظارت با حضور
کارشناسان طرح، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
ط نین Reflection/Echo [C]
اکو. انعکاس صد ا. پژواک. عملی که در آن صدای گوینده یا صوت موسیقی، با حالت انعکاسی و تکرار به
گوش شنونده رسانده شود.
AM [C] AM طول موج
امواجی که دارای برد زیاد بوده ولی دارای کیفیت بالای صدا نیستند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶١
FM [C] FM طول موج
این است که FM امواجی که دارای برد کوتاه بوده ولی دارای کیفیت صد ای بالایی هستند. خصوصیت موج
پارازیت و نویز بر روی آن تأثیر چندانی ندارد.
Large Wave [C] LW طول موج
منحصرا برای فاصله های کوتاه و فرستنده های محلی مورد استفاده قرار می گیرد. LW امواج بلند
Medium Wave [C] MW طول موج
امواجی که دارای برد متوسط هستند.
Short Wave [C] SW طول موج
برای فاصله زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. خصوصیات موج کوتاه باعث می شود به SW امواج کوتاه
خاطر نحوهء انتشار، تمام کرهء زمین را طی کند و دوباره به وضع اول خود بازگردد.
Ideological-Islamic Thought [C] عقیدتی - معارف اسلامی
برنامه هایی که به اصول عقاید، احکام و فروع دین، ادعیه و شرح ادعیه، احادیث، روایات، دیدگاههای دین
مبین اسلام در مورد هستی بشر، معاد، مبانی فلسفه و حکمت اسلام می پردازد و هدف آن اعتلای بینش اسلامی،
اخلاق، گسترش ایمان و معرفت در جامعه است.
Science and Technology [C] علم و فن
برنامه هایی که به شناخت پدید هها می پردازد. در این شناخت باید مراحل مشاهده، فرضیه، تجربه و تئوری و
احتمالات به نحوی رعایت شده باشد. در این برنامه ها کشفیات، فرضیه ها و دست آوردهای حاصل از آن
بصورت ذهنی و عینی و نیز کاربردها بطور کلی _ که بویژه در تحول ذهنی بشر و استفاده حداکثر از نعمتها و
برکات مؤثر بوده و یا خواهد بود _ مطرح می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶٢
Scientific [C] علمی
برنامه هایی که به بحث، بررسی، ریشه شناسی فرضی هها، مبانی تئوریک (نظری) و تجربی و قانونمندی علوم و
فنون بشری، اختراعات، اکتشافات و جنبه های کاربردی آن در زندگی بشر بپردازد.
Expressive Factors of the Program [C] عناصر بیانی برنامه
اجزاء تشکیل دهنده یک فعالیت – برنامه - را گویند.
انواع عناصر بیانی برنامه :
Vocal [C] -1 کلام
News [C] 1/1 - خبر
Dialogue [C] -2/1 گفتار
Reportage [C] -3/1 گزارش
Interview [C] -4/1 مصاحبه
Panel [C] -5/1 میز گرد
Music [C] -2 موسیقی
Sound Effects [C] -3 اثرات صوتی/ساند افکت/افکت صدا
VIP(Very Important Person) [C] عوامل با تشریفات ویژه
افرادی که بدلیل ویژگیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و یا دینی از جایگاه ویژه برخوردار بوده و هماهنگی،
حضور و یا ارتباط با آنان با تشریفات خاصی انجام می گیرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶٣
Transmitter [E] فرستنده
دستگاه منتشر کننده امواج رادیویی و یا تلویزیونی که صدا و تصویر را برای دستگاههای گیرنده ارسال
می کند.
انواع فرستنده های رادیویی از لحاظ پخش برنامه :
-1 بعضی از فرستندههای رادیویی که در پخش برنامههای خود فقط به یک گروه شنوندهی پراشتیاق توجه
دارند، بیشتر به انتشار انواع قطعات موسیقی، برنامههای فرهنگی و یا علمی و تخصصی می پردازند. تردیدی
نیست که شنوندگان چنین برنامههایی از لحاظ تعداد، محدود میباشند و لیکن توجه آنان به این برنامه بسیار
زیاد است.
-2 برخی فرستندههای رادیویی به پخش مداوم اخبار توجه میکنند و به طور پیاپی، در فاصلههای بسیار
کوتاه، جریان وقایع مهم داخلی و خارجی را منتشر میکنند. این گونه فرستندهها در ساعات معین شبانهروز مثل
بامداد، بعد از ناهار یا شام که افراد برای شنیدن اخبار فرصت بیشتری دارند، بیش از سایر اوقات مورد استقبال
واقع میشوند.
-3 فرستندههای رادیویی فراوانی نیز هر دو نوع برنامه های فوق را مورد توجه قرار می دهند و کوشش
می کنند هرچه بیشتر برنامه های گوناگون عرضه نمایند تا افراد بیشتری از آن ها استفاده کنند. این قبیل فرستندهها
برنامههای خود را کوتاه تر تنظیم می نمایند و از پخش گفتارها، تفسیر ها، نمایش نامه ها، داستان ها و برنامه های
موسیقی طولانی خودداری می کنند تا بدین ترتیب از خسته شدن شنوندگان جلوگیری نمایند.
Frequency [C] فرکانس
سنجش امواج رادیویی را گویند . فرکانس یک ایستگاه، جایگاه آن را بر روی صفحه ی تنظیم مشخص
بر حسب کیلوهرتز بیان می شوند که شامل طول موجهای بلند و متوسط AM می کند . فرکانسها بر روی موج
بر حسب مگاهرتز بیان میشوند. FM است و بر روی طول موج
Socially-Culturally [C] فرهنگی - اجتماعی
موضوعاتی که به بررسی، طرح، تحلیل و یا تبیین ارزشها و پیامها در ارتباط با فرهنگ جامعه شامل عادات،
آداب و رسوم، اخلاق، عرف و اندیشه های رایج، اعتقادات پذیرفته، هنجارهای مقبول و ارزشها، مناسبات و
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶۴
روابط مردم با مؤسسات و نهادهای اجتماعی و مناسبات و روابط افراد در جامعه، مشکلات و معضلات
اجتماعی، قوانین و حقوق اجتماعی و خدمات اجتماعی می پردازد.
Cultural-Arts and Literature [C] فرهنگی - هنر و ادب
تمام زمین ههایی را در بر م یگیرد که جلوه استعدادهای خدادادی بصورت بیان احساسات بشری است و
معرفت بر چگونگی بیان احساسات است، چه بصورت فعل هنر و چه بصورت محصول و ثمره آن در عمل.
Fade [C] فید
عملی که به وسیله آن صدا به کمک میز صدا از کمترین مقدار تا بیشترین حد مجاز به تدریج به گوش
تا از حوزهء شنوایی (Fade Out) یا بر عکس، از حد معمول به تدریج کاهش می یابد (Fade In) می رسد
انسان خارج شود.
Fader [E] فیدر
کنترل کننده به کار رفته در دستگا ههای میز صدابرداری که در دسترس صدابردار قرار داشته و می تواند برای
کم یا زیاد کردن دامنه یا سطح منابع صوتی گوناگون ورودی و خروجی استفاده شود. فیدر درواقع نوعی
پتانسیومتر یا وولوم الکترونیکی است.
Reader of the Holy Qoran [O] قاری
قرائت کننده. فردی که قرآن را با صوت و لحن موزون قرائت می کند.
Program Format [C] قالب برنامه
در واقع معماری یک برنامه است که با توجه به هدف برنامه، محتوی پیام، نوع رسانه و اثر گذاری مورد انتظار
آن توسط برنامه ساز انتخاب می شود. به قالب برنامه، شکل و یا فرم برنامه نیز گفته می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶۵
انواع قالب برنامه های رادیویی :
Dialogue -1 گفتار
Lesson -2 درس
Lecture -3 سخنرانی
Reporting -4 گزارش
Sports Reporting -5 گزارش ورزشی
Expertness -6 کارشناسی
Interview -7 مصاحبه
Panel -8 میزگرد
Communication -9 ارتباطات
Story -10 قصه
Narration -11 روایت
Competition ( -12 مسابقه(مسابقه حضوری
Drama -13 نمایش
Music -14 موسیقی
Recitation -15 تلاوت
Psalms -16 تواشیح
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶۶
Prayer Intermission ( -17 ادعیه (دعا خوانی
Praisal/Tribution -18 مدیحه
Mourning -19 نوحه/مرثیه
Recitation -20 ترتیل
قرقره Bobbin [E]
از این وسیله برای ذخیره و نگهداری برنامه (نوارهای صدای مغناطیسی) استفاده می شود. بوبین یا قرقره را در
عین سادگی می توان یکی از مهم ترین وسایل مورد نیاز برنامه سازی به شمار آورد . گنجایش ذخیره برنامه در
2400 فیت می باشد. ،1200 ، حلقه را با مقیاس فیت نشان می دهند. استاندارد پذیرفته شده بوبین 600
Story [C] قصه
گونه ای از پیام رادیویی که در آن داستان یا سرگذشتی با حالتی خاص بیان و یا باز خوانی شود.
Story Teller [O] قصه گو
فردی که داستان یا سرگذشتی را با حالتی خاص بیان کرده و یا باز خوانی کند.
News Clip Cut [C] قطعه خبری
بخش کوتاهی - درحد چند ثانیه - از مصاحبه که به عنوان قسمتی از یک بخش خبر استفاده می شود.
Coaxial Cable [E] کابل کواکسیال
کابل هم محور. یک هادی مسی تکی که با یک عایق ضخیم احاطه شده است. روی این عایق یک توری
بافته شده قرار دارد و روی آن عایق دیگری به کار می رود. عمل انتقال سیگنال از طریق مغزی یا هادی میانی
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶٧
انجام می گیرد و در واقع یک خط انتقال غیر متقارن است. کابل کواکسیال بیشتر در تجهیزات تصویری استفاده
می شود ولی مصارف محدودی نیز در تجهیزات صوتی دارد.
Coaxial Cable [E] کابل هم محور
کابل کواکسیال. هادی مسی تکی که با یک عایق ضخیم احاطه شده است. روی این عایق یک توری بافته
شده قرار دارد و روی آن عایق دیگری به کار می رود. عمل انتقال سیگنال از طریق مغزی یا هادی میانی انجام
می گیرد و در واقع یک خط انتقال غیر متقارن است. کابل کواکسیال بیشتر در تجهیزات تصویری استفاده
می شود ولی مصارف محدودی نیز در تجهیزات صوتی دارد.
Cartridge [E] کارتریج
جعبه ای ویژه برای نوارهای صدا که ابتدا و انتهای نوار مغناطیسی صدا با تکنیک خاصی به هم وصل شده و با
رسیدن نوار به انتها، مجددا نوار از ابتدا پخش می گردد. کارتریج ها تا 8 کانال صدا را می توانند ضبط و پخش
نمایند.
Expert [O] کارشناس
فردی متخصص، آگاه و مطلع که در برنامه های رادیویی، نقطه نظرات خود را در باره موضوع برنامه بیان
می نماید.
Internet Expert [O] کارشناس اینترنتی
فردی که با توجه به آشنایی بر فن آوری رایانه و کاربرد اینترنت پل ا رتباطی رسانه و مخاطبان اینترنتی
می باشد.
Political Research Expert [O] کارشناس تحقیقات سیاسی
فردی که با استفاده از روش های علمی تحقیق ، ترجمه و تالیف در زمینه ها و مو ضوعات مورد نظر به تفاسیر ،
تحلیل ها و برنامه های سیاسی سازمان غنا می بخشد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶٨
[O] کارشناس تلاوت
فردی که ضمن شناخت از رسانه و گروه مخاطب تسلط کامل بر اصول و قواعد قرائت قرآن دارد.
تلفنی Expert on the Phone [O] کارشناس
کارشناسی که به صورت تلفنی نقطه نظرات خود را درباره موضوع برنامه بیان می نماید.
Present Expert [O] کارشناس حضوری
کارشناسی که در استودیو حضور یافته و نقطه نظرات خود را در باره موضوع برنامه بیان می نماید.
Sound and Dialect Expert [O] کارشناس صوت و لحن
فردی که ضمن شناخت از رسانه و گروه مخ اطب آشنایی کامل بر مخارج حروف در زبان عربی و اداء
صحیح کلمات در اجرای متن های عربی (تلاوت، تواشیح...) با رعایت اصول و قواعد قرائت دارد.
Record Expert [O] کارشناس ضبط
کارشناسی که با توجه به توانایی ها، تجربیات و شناخت کافی قادر است درباره چگونگی ضبط برنا مه ها ی
نغمات دینی و موسیقی اعلام نظر کرده و یا بر ضبط آنها نظارت نماید.
Reciting Expert [O] ( کارشناس فن قرائت (تلاوت
فردی که ضمن شناخت از رسانه و گروه مخاطب تسلط کامل بر اصول و قواعد قرائت قرآن دارد.
Dialect Expert [O] کارشناس لهجه
دبیر لهجه . فردی که ضمن شناخت فنون یک یا چند لهجه در ابعاد مختلف، توانایی تشخیص نوشته و بیان
صحیح کلمات، عبارات و مفاهیم لهجه را داشته باشد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
۶٩
مجری Executive Expert [O] کارشناس
فردی که با استفاده از معلومات، دانش و تجربیات خود در برنامه رادیویی مطالبی را بیان داشته و موضوعی را
مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار می دهد.گاهی بحث را با افراد دیگری از جمله کارشناس پی می گیرد.
Expertness [A] کارشناسی
گونه ای از پیام رادیویی که در آن کارشناس یا مطلع، به تشریح و تحلیل موضوعی خاص می پردازد.
Director [O] کارگردان
فردی که با ضم ن شناخت اصول دراماتیک، توانایی بهره گیری از عوامل گوناگون ساخت یک برنامه نمایش
رادیویی را داشته باشد.
Communication Operator [O] کارمند ارتباطات
ارتباطات. پیام خوان . تلفنچی. متصدی ارتباطات . فردی که پیام های مخاطبان را از طرق مختلف - تلفن، پیام
دریافت، ضبط و ثبت کرده و برای استفاده در برنامه در اختیار - (e-mail) پیام الکترونیکی ،(SMS) کوتاه
تهیه کننده قرار می دهد . از آنجا که قبلاً ارتباطات فقط از طریق تلفن انجام م ی شد به این فرد تلفنچی نیز
می گویند.
News Employee [O] کارمند خبر
فردی که ضمن آشنایی با منابع خبر، وظیفه تهیه و تنظیم خبر و تنظیم گزارش های صوتی خبر را بعهده دارد.
Coordinator [O] کارمند هماهنگی
فردی که مسئولیت هماهنگ کردن عوامل و امکانات اجرایی تولید برنامه ها را بر عهده دارد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧٠
ک امپیوتر Computer [E]
دستگاه الکترونیکی که دارای حافظه ای با ظرفیت زیاد و امکانات پردازش بسیار سریع اطلاعات است . این
دستگاه قادر است با بهره گیری از برنامه ها و سیستم های داده شده، مسایل پیچیده ریاضی و منطقی را حل کند.و
بسیاری از فعالیت هایی که در گذشته به صورت دستی انجام می شده امروزه به کمک کامپیوتر با کیفیت بر تر
انجام می شود. مثل تدوین و ادیت....
Copy [C] کپی
نسخه دوم یک برنامه ضبط شده صوتی را گویند . در مواردی که اشکال فنی برای نسخه اصلی
پیش آید، مورد استفاده قرار می گیرد. (master copy)
Estimation Code [C] کدینگ برآورد
روش نماد گذاری برآوردها ، متشکل ا ز سال تولید برنامه ، کد مصوب شبکه ، کد معرف گروه های مختلف
شبکه ها، مستمر یا ویژه بودن برنامه ، شماره ردیف برنامه های هر گروه و تعداد اصلاحیه هایی که در برآورد
10 عدد نمادگذاری می شود. - برنامه به وجود آمده است. کدینگ برآورد برنامه ها با 12
Sound Sentinel [O] کشیک صدا
به طور کلی فردی که تمامی مشکلات بین صدابردار و عوامل را برطرف می سازد، مشکلات صدابرداران را
برطرف می نماید، آفیش حمل و نقل را تنظیم و در صورت لزوم آن را کنسل می کند، برای حضور صدابرداران
و بررسی کار صدابرداران در حین کار، به استودیو ها سرکشی می نماید، اشکالات فنی استودیو ها و تجهیزات
آنها را بررسی و اعلام می دارد.
Vocal [C] کلام
صورتهای کاربردی مختلفی که با توجه به هدف و پیام هر برنامه رادیویی از جمله خبر، گفتار، گزارش،
مصاحبه، میز گرد پیدا می کند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧١
Mobile Unit Assistant Engineer [O] کمک مهندس واحد سیار
فردی که به مهندس واحد سیار کمک می نماید تا اشکالاتی در ضبط و یا پخش برنامه از طریق واحد سیار به
وجود نیاید
Control [A] کنترل
بازدید و وارسی کردن فعالیت . دخالت و اقدام عملی به منظور هدایت و اصلاح روند فعالیت ها، طرح ها و
برنامه ها.
Program Schedule [C] کنداکتور
جدول حاوی زمان دقیق و ترتیب پخش برنامه ها به همراه نام آنها که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و
سالیانه تهیه و تنظیم می شود.
Graphic [C] گرافیک
پیام یا تصویری که نیت تکثیر در آن باشد . این واژه از مصدر یونانی نوشتن می آی د. ریشه آن در اصل به
معنی خراشیدن و حک کردن است و از لحاظ رده بندی هنرها ، عنصر گرافیک را از شاخه های هنر های تجسمی
به شمار می آورند.
Gramophone [E] گرامافون
دستگاهی که صدا را روی دیسک (صفحه) ضبط و پخش می کند.
Report [C] گزارش
نمونه ای از پیام رادیویی که رویداد، حادثه یا موضوعی را که در مکان دیگری غیر از استودیو اتفاق می افتد
توصیف و تشریح کرده و به شنونده منتقل می کند.
در گزارش ممکن است واقعه از نگاه یک شاهد عینی - بدون وجود هرگونه پیش فرض - شرح داده شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧٢
گزارش گاه مستقل و گاه جزئی از یک برنامه است که در آن محیط، شرایط و فضای رویداد یا موضوعی
خاص از سوی گزارشگران برای مخاطب منعکس می شود. در مواردی موضوع گزارش یا رویداد شکلی
تخصصی دارد مثل گزارش کنگره ها و گردهم آیی های علمی و ورزشی.
انواع گزارش رادیویی :
Short Reportage [C] -1 گزارش کوتاه
Copious Reportage [C] -2 گزارش مفصل
انواع گزار شهای مفصل :
[C] -1/2 گزارش تحقیقی و استدلالی
[C] -2/2 گزارش وصفی و انشایی
[C] -3/2 گزارش روایی و بازگویی
[C] گزارش تحقیقی و استدلالی
گزارشی که در پی توضیح یا اثبات یک پیش فرض از طریق مقایسه پدیده ها، اعداد، ارقام و نظرهاست و
گزارشگر می کوشد در مسیر بحث، جنبه های مختلف را پیش روی مخاطب بگذارد و او را به باوری هدایت
شده برساند.
Production Report [C] گزارش تولیدی
گزارشی که ابتدا تولید شده و پس از ادیت، در برنامه - که ممکن است زنده یا تولیدی باشد - استفاده شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧٣
[C] گزارش روایی و بازگویی
گزارشی که در آن گزارشگر به نقل جزء به جزء موضوع می پردازد . در این گزارش نه برخورد تحقیقی و
علمی می شود و نه وصفی و ادبی . گزارش ورزشی را که از نوع گزارش مفصل است بازگویی می نامند زیرا
سه رکن گزارش (مشاهده، مصاحبه و اطلاعات)، عامل مصاحبه و نقل قول وجود ندارد.
Live Report [C] گزارش زنده
گزارشی که در زمان تهیه، به طور مستقیم از آنتن پخش می گردد.
Short Reportage [C] گزارش کوتاه
گزارش های کوتاه معمولا یک محور دارند که گزارشگر رادیویی باید آن را در مدت 30 ثانیه تا 3 دقیقه
تمام کند. در این نوع گزارش ها، دو عامل مشاهده و تحقیق چندان تعیین کننده و کاربر نیستند . ویژگی مهم
گزارش کوتاه رادیویی، غیر از فشردگی زمانی، این است که به طور معمول، غیر از صدای گزارشگر و صدای
طبیعی صحنة گزارش، صدای دیگری مانند موزیک، صدای صحنه س اختگی، یا حتی صدای مصاحبه اشخاص
درگیر با موضوع در آن شنیده نمی شود مثل گزارش خبری و شبه گزارش.
Reporter [C] گزارشگر
فردی که با شناخت از رسانه و گروه مخاطب، به نمایندگی از رسانه توانایی تهیه گزارش های رادیویی و
انعکاس رویدادها را با حفظ فضا، زوایا و دقایق آن داشته باشد.
Copious Reportage [C] گزارش مفصل
گزارش های مفصل از جاذب ههای مهم کار رادیویی است. در این نوع گزارش های رادیویی فنون و هنرهای
حرفه ای (مصاحبه، دید قوی، مطالعه و جمع آوری اطلاعات، انواع صداها، خلاصه نویسی، اجرا، هنرهای
کلامی و... کاربرد دارند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧۴
[C] گزارش وصفی و انشایی
گزارشی که به وصف و توصیف واقعه با زبان و ریزه کاری های ادبی می پردازد . در گزارش وصفی روند
وقایع آنچنان که بوده و رخ داده حکایت می شود.
Speech [C] گفتار
گونه ای از پیام رادیویی که با مجموعه ای از مفاهیم مکتوب - غیر آوازی و غیر نمایشی - در قالب جملات
به شنونده عرضه می شود.
Narration [C] گفتار متن
قرائت یک متن به منظور توضیح و تشریح یا تفسیر برنامه در پخش را گویند.
Interview Show/talk Show [C] گفتگو
برنامه ای مرکب از مجری /کارشناس مجری و یک یا چند کا رشناس که طی آن مو ضوع خاصی در یک زمان
واحد، مورد بحث، تبادل نظر و تعامل قرار می گیرد.
انواع گفتگو :
Two Persons Talk [C] -1 گفتگوی دو نفره
Panel [C] -2 میزگرد
Tele Conference [C] -3 تله کنفرانس
Combinational Conversation [C] -4 گفتگوی ترکیبی
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧۵
Combinational Conversation [C] گفتگوی ترکیبی
ترکیبی ازهر یک از انواع گفتگو با میزگرد و تله کنفرانس را گویند.
Two Persons Conversation [C] گفتگوی دو نفره
برنامه ای مرکب از یک نفر مجری/کارشناس مجری و یک نفر کارشناس که طی آن موضوع خاصی در
یک زمان و مکان واحد، مورد بحث، بررسی، تبادل نظر و تعامل قرار می گیرد.
Radio Conversation [C] گفتمان رادیویی
یک گفتمان رادیویی علاوه بر جملات ی که در متن برنامه وجود دارد ، حالت اجرا و نحوه ی تأکید گوینده بر
را نیز شامل میشود. (Silence) کلمات و عناصر دیگر برنامه مانند موسیقی، افکت و حتی سکوت
Narration [A] گویندگی
فعالیتی که توسط گوینده در یک برنامه رادیویی انجام می گیرد ، به عبارت دیگر، خواندن متن نوشته شده
توسط گوینده را گویند.
Broadcaster [O] گوینده
فردی که ضمن داشتن صدای مطلوب و اندام های گفتاری سالم، با شناخت زبان و ادبیات فا رسی و امکانات
رسانه، توانایی رساندن مفاهیم، معانی و مقصود پیام را با بیانی مناسب و با حفظ امانت به شنونده داشته باشد.
News Broadcaster [O] گوینده خبری
فردی که ضمن شناخت مبانی خبر علاوه بر مشارکت نسبی در تهیه و تنظیم وظیفه اجرای اخبار و تفاسیر را
در رادیو به عهده دارد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧۶
گ یرنده رادیویی Radio Receiver [E] ی
از جمله تجهیزاتی که در استودیوهای پخش رادیویی برای کنترل سیگنال در پخشهای زنده استفاده میشود.
Track [C] لبه
تراک. قطعه ی از پیش ضبط شده ی صوتی که تکنواز می تواند از طریق گوشی آن را بشنود و اجرا ی خود را
به آن بیافزاید . یک مسیر بر روی نوار مغناطیسی صدا برای ضبط یک کانال صدا است و معمولا هر لبه برای
ضبط یک ساز موسیقی استفاده م یشود.
Track and Channel [C] لبه و کانال
کانال به منزله ی جریان کاملی از ضبط بر روی نوار تلقی می شود و لبه ، نشانه ای از یک بخش صوتی از یک
کانال است . اگر پهنای یک نوار را به صورت کانال مستقلی فرض کنیم و سپس این کانال یا پهنای نوار را به دو
بخش تقسیم کنیم، هر بخش را اصطلاحاً یک لبه می گویند.
Wrap [C] لفاف
بریده/ بریده های کوتاهی از مصاحبه ضبط شد ه ای که در میان مطالبی که گزارشگر یا خبرنگار درباره ماجرا
نوشته و قرائت می کند مورد استفاده قرار می گیرد . لفاف چه در برنامه عادی و چه برنامه ویژه حدود 30 ثانیه تا
1 دقیقه طول می کشد.
Loop [C] لوپ صدا
حلقه. پخش مداوم یک قطعه صوتی در طول یک برنامه به ترتیبی که با رسیدن به انتهای قطعه مجددا از ابتدا
پخش شود . بعنوان نمونه برای ساختن یک قطعه صوتی به صورت لوپ در نوارهای صدای مغناطیسی با اتصال
دو سر ابتدا و انتها و پخش آن یک لوپ ایجاد م ی شود. اگر صدایی به صورت تکراری و چندین بار پشت سر
هم پخش شود، لوپ صدا تشکیل می شود. تعداد تکرارها م تفاوت است و اگر بی نهایت باشد، لوپ بی نهایت
تشکیل میشود. از لوپ صدا در موسیقی یا در مواقع دیگر به صورت تکراری استفاده میکنیم.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧٧
CD : Compact Disk [E] لوح فشرده
سی دی . صفحه فشرده . به صفحه ی کوچک و براق که حاوی اطلاعات دیجیتالی رمزی شده - که به آنها
سیگنال های صوتی گفته میشود - بوده و قابلیت خواندن اطلاعات، با استفاده از اشعهی لیزر را دارد.
Leader/Leader Tape [E] لیدر/لیدر تیپ
به نوارهای رنگی که در ابتدا و انتهای نوارهای ریل و یا در مقاطع مشخصی از نوار چسبانده می شود و
خاصیت مغناطیسی ندارد گفته م ی شود. لیدرها به رنگهای سفید، زرد، قرمز، آبی و قهوهای طبقه بندی می شوند.
برای تفکیک به صورت دیداری بر روی نوار ریل و مشخص نمودن ابتد ا، مقاطع میانی و انتهای نوار از لیدر
تیپ استفاده می شود.
CD Pen [E] ماژیک سی دی
نوعی ماژیک که قابلیت نوشتن روی لوح فشرده را دارد.
Microwave [E] ماکروویو
دستگاهی که سیگنال صوتی خروجی از استودیو پخش را به شرکت مخابرات و سپس از طریق آن شرکت به
نودال پخش مرکزی منتقل میکند تا از آنجا برای اکثر مناطق تحت پوشش پخش شود.
مبدل دیجیتال به آنالوگ /
آنالوگ به دیجیتال
[E]
Digital To Analog/ Analog To
Digital Converter(DAC/ADC)
دستگاهی که صدای آنالوگ را به سیگنال دیجیتال و یا بالعکس تبدیل می کند.
Translator [O] مترجم
فردی که توانایی ترجمه، تلخیص و تدوین مطالب را از زبانی به زبان دیگر دارا باشد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧٨
Communication Operator [O] متصدی ارتباطات
ارتباطات. پیام خوان . تلفنچی. کارمند ارتباطات . فردی که پیام های مخاطبان را از طرق مختلف - تلفن، پیام
دریافت، ضبط و ثبت کرده و برای استفاده در برنامه در اختیار - (e-mail) پیام الکترونیکی ،(SMS) کوتاه
تهیه کننده قرار می دهد . از آنجا که قبلاً ارتباط ات فقط از طریق تلفن انجام م ی شد به این فرد تلفنچی نیز
می گویند.
Sound Operator [O] متصدی صدا
فردی که با استفاده از دستگاه های صوتی، صداهای مختلف از منابع مختلف را برای ضبط یا پخش ترکیب و
همنواخت می سازد.
Text [C] متن
تکست. به مجموعه ای از کلمات ، جم له ها و گفتارهایی اطلاق می شود که در باره ی یک موضوع خاص در
چارچوبی مشترک برای یک برنامه رادیویی به نگارش درآیند.
Written Text [C] متن مکتوب
به مجموعه ای از کلمات، جمله ها و گفتارهایی که نوشته شده باشد اطلاق می شود.
Executive [O] مجری
فردی که بدون داشتن متن نوشته شده در برنامه رادیویی با استفاده از معلومات و تجربیات خود مطالب را بیان
و اجرا می نماید.
Narration [A] مجری گری
هنر اجرای برنامه را مجری گری گویند به عبارتی دیگر یک فرد ضمن آشنایی از رسانه و مخاطبان آن برای
ارائه پیام به کمک ظرافت های کلام به اجرای برنامه می پردازد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٧٩
Multi-Control Complex [E] مجموعه اتاق های کنترل
به مجموعه اتاق هایی اطلاق می شود که نقش پشتیبانی و خدماتی استودیو را به عهده دارند و دارای سه بخش
اصلی است. بخشهای کنترل باید در مجاورت استودیو قرار گیرند تا به سهولت با آن در ارتباط باشند . همچنین
وجود پنجره شیشه ای بزرگ مشرف به استودیو باعث می شود که گروه اتاق کنترل از روند کار در استودیو
آگاه باشند.
گاهی به دلیل کوچک بودن استودیو هر سه بخش کنترل در یک اتاق بزرگ گردآوری می شوند . مزیت
چنین وضعیتی صرفه جویی در تعداد مانیتورها ی تصویر و بلندگوهای مورد نیازو نیز آسانتر شدن ارتباط بین
گروه تولید و فنی می باشد. با این وجود عیب بزرگ این روش، تداخل احتمالی فعالیتهای بخش تولید و فنی
است. اما در صورت بزرگ بودن استودیو اتاقهای کنترل جداگانه قرار می گیرند و از مزایای این طرح آن است
که وظ ایف و فعالیتهای گروهها کاملاً از یکدیگر جدا م ی شود و با وجود سیستم ارتباطی گسترده و تعداد
بیشتری مانیتور تصویر و بلندگو، گروه تولید و فنی می توانند تمرکز بهتری بر روی عملکرد خود داشته باشند.
انواع اتاق های کنترل :
Production Control Room [E] -1 اتاق کنترل تولید/اتاق فرمان
Audio Control Room [E] -2 اتاق کنترل صدا
Master Control Room [E] -3 اتاق کنترل فنی/اتاق کنترل مرکزی/نودال
Researcher [O] محقق
پژوهشگر. فردی که با استفاده از روش های علمی، تحقیق، ترجمه و یا تألیف در زمینه و موضوعات مورد نظر
سازمان به برنامههای سازمان غنا میبخشد.
Audience [C] مخاطب
کسی که داوطلبانه به محتوای رسانه ی معینی روی می آورد.مخاطبان رسانه های دیداری و شنیداری را
می توان به دو دسته تقسیم کرد:
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨٠
انواع مخاطبان :
[C] -1 مخاطبان پیگیر
[C] -2 مخاطبان رهگذر یا تصادفی
[C] مخاطب پیگیر
همان مخاطبان فعالند که آگاهانه دست به انتخاب زده اند و برنامه ای را برای دیدن یا شنیدن در نظر گرفتهاند و
این برنامه را تا پایان آن، که گاه ممکن است چند ماهی طول بکشد، تعقیب می کنند.
[C] مخاطب رهگذر یا تصادفی
کسانی که به طور ناخودآ گاه و ناخواسته در معرض برنامه ی رسانه قرار گرفتهاند، مانند شخصی که در تاکسی
یا یک فروشگاه یا در منزل است و اجباراً برنامه ای را از طریق دیدن یا شنیدن، مورد قضاوت قرار
می دهد . این شخص می تواند به دلیل اهمیتی که برنامه برای او پیدا می کند، جزء مخاطبان آگاه یا فعال قرار
گیرد.
Praiser [O] مداح
فردی که ستایش، تمجید و توصیف ارزش ها و صفات معصومین و پیامبران (ع) را با کلام آهنگین و موزون
بیان نماید.
Instructor/Teacher [O] مدرس
فردی که بر اساس تخصص خود با استفاده از عوامل آموزشی رایج در آموزش و پرورش به تدریس دروس
یا علوم دینی می پردازد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨١
دیجیتال Digital Media [E] مدیای
آرشیو ذخیره Server منابع آنالوگ واقع در آرشیوهای جاری و پخش که به دیجیتال تبدیل شده و روی
و ی ا CD می شوند . منابع دیگری که استفاده ی کمتری دارند، به صورت دیجیتال روی مدیاهای دیجیتالی مثل
در آرشیو نگهداری میشوند. Near Line ذخیره و به عنوان منابع DVD
Praisial/Tribution [C] مدیحه
گونه ای کلام آهنگین و موزون که در ستایش و تمجید و توصیف ارزش ها و صفات معصومین و پیامبران (ع)
بیان می شود.
Mourning [C] مرثیه
گونه ای از کلام موزون و آهنگین که در رثای ائمه(ع) و بزرگان دین بیان م یشود.
Environmental Issues [C] مسایل محیطی
به موضوعات پیرامون شامل شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ...که در برنامه ها باید مد نظر قرار
گیرد، گویند.
Documentation [C] مستند
برنامه ای که با استناد به و اقعیات و اسناد گوناگون و بر پایه پژوهش تولید می شود. برنامه مستند تمام یا بخشی
از یک واقعیت، حقیقت فیزیکی، تاریخی و ... را بیان می نماید.
Occupations [C] مشاغل
جمع شغل. مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط، مستمر و مشخص که به افراد واگذار می شود و با توجه
به ویژگی فعالیت و نوع آن، عنوان شغلی هر فرد معین می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨٢
Archivists - Librarian [O] -1 آرشیویست - کتابدار
Editor [O] -2 ادیتور/تدوینگر
-3 ارتباطات/تلفنچی/کارمند
ارتباطات/متصدی ارتباطات
[O]
Communication/Telephone
Operator/Communication
Operator
Program Evaluator [O] -4 ارزشیاب برنامه
Program Assessor [O] -5 ارزیاب پخش
Effector [O] -6 افکتور
Radio Actor [O] -7 بازیگر رادیو
Searcher [O] -8 پژوهشگر
Message Reader [O] -9 پیام خوان
Audio/Video Technician [O] -10 تکنسین صدا و تصویر
Producer [O] -11 تهیه کننده
Digital Editor [O] -12 تدوینگر دیجیتال
Instructional Technologist [O] -13 تکنولوژیست آموزشی
[O] -14 تنظیم کننده ی نمایشنامه رادیویی
Journalist [O] -15 خبر نگار
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨٣
News Secretary [O] -16 دبیرخبر
[O] -17 دبیرلهجه/کارشناس لهجه
Dialect Secretary/Dialect
Expert
Producer Assistant [O] -18 دستیار تهیه کننده
Who Prays [O] -19 دعا خوان
Narrator [O] -20 راوی
Chief Editor [O] -21 سردبیر
Lecturer [O] -22 سخنران
Mobile Unit Soldier [O] -23 سرباز واحد سیار
Sound Recorder [O] -24 صدا بردار
Question Sketcher [O] -25 طراح سوال
Reader of the Holy Qoran [O] -26 قاری
Story Teller [O] -27 قصه گو
Expert [O] -28 کارشناس
Internet Expert [O] -29 کارشناس اینترنتی
Political Research Expert [O] -30 کارشناس تحقیقات سیاسی
[O] -31 کارشناس تلاوت
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨۴
Expert on the Phone [O] -32 کارشناس تلفنی
Present Expert [O] -33 کارشناس حضوری
Sound and Dialect Expert [O] -34 کارشناس صوت و لحن
Record Expert [O] -35 کارشناس ضبط
Reciting Expert [O] ( -36 کارشناس فن قرائت (تلاوت
News Employee [O] -37 کارمند خبر
Executive Expert [O] -38 کارشناس مجری
Director [O] -39 کارگردان
Coordinator [O] -40 کارمند هماهنگی
Sound Sentinel [O] -41 کشیک صدا
-42 کمک مهندس واحد
سیار
Mobile Unit Assistant Engineer [O]
Reporter [O] -43 گزارشگر
Broadcaster [O] -44 گوینده
News Broadcaster [O] -45 گوینده خبری
Translator [O] -46 مترجم
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨۵
Praiser [O] -47 مداح
Sound Operator [O] -48 متصدی صدا
Executive [O] -49 مجری
Researcher [O] -50 محقق
Instructor/Teacher [O] -51 مدرس
Advisor [O] -52 مشاور
Studio Engineer [O] -53 مهندس فنی استودیو
Mobile Unit Engineer [O] -54 مهندس واحد سیار
Author/ Writer [O] -55 نویسنده
Editor [O] -56 ویراستار
Advisor [O] مشاور
مشورت دهنده. فردی که با بهره گیری از دانش و تجربیات خود، تهیه کننده برنامه را در زمی نه های خاص از
جمله موضوع برنامه، محتوای برنامه، چگونگی پرداختن به موضوع، انتخاب کارشناسان و ...، راهنمایی و هدایت
می نماید.
Consulting [A] مشاوره
مشورت و راهنمایی کارشناس و یا صاحبنظر در زمینه تخصص خویش در برنامه (مراحل ساخت - موضوع
برنامه) را گویند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨۶
Interview [C] مصاحبه
گونه ای از پیام رادیویی که در آن مطلع یا کارشناس، به سوالات طرح شده پاسخ می گوید.
انواع مصاحبه :
News Clip Cut Interview [C] -1 مصاحبه بریده/قطعه خبری
Package Interview [C] -2 مصاحبه بسته
Montage Interview [C] -3 مصاحبه تدوین
Phone Interview [C] -4 مصاحبه تلفنی
News Interview [C] -5 مصاحبه خبری
Tow Ways Interview [C] -6 مصاحبه دو مبدایی
[C] -7 مصاحبه رشته ای/مجله ای
Sequence/Magazine
Interview
Vox – Pop Interview [C] -8 مصاحبه صدای توده
Wrap Interview [C] -9 مصاحبه لفاف
Documentary Interview [C] -10 مصاحبه مستند
Taster/Sample Interview [C] -11 مصاحبه نمونه
Special Interview [C] -12 مصاحبه ویژه
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨٧
بریده News Clip Cut Interview [C] مصاحبه /قطعه خبری
بخش کوتاهی - درحد چند ثانیه - از مصاحبه که به عنوان قسمتی از یک بخش خبر استفاده می شود.
Package Interview [C] مصاحبه بسته
مشابه لفاف اما معمولا طولانی تر است و منتخب هایی از یک یا چند مصاحبه ضبط شده که ممکن است از
میان طیفی از منابع فراهم آمده باشند و با اثرات صوتی جلوه دهنده، موسیقی، مواد آرشیوی و غیره تکمیل و به
وسیله گزارشگر یا خبرنگار به یکدیگر پیوند داده شوند اگر قسمتی از برنامه باشد 2 تا 5 دقیقه طول می کشد.
Montage Interview [C] مصاحبه تدوین
نوعی مصاحبه ویژه یا مستندی که فاقد صدای گوینده یا مصاحبه گر است و برای بیان مقصود فقط از صدای
مصاحبه شوندگان همراه با مواد مصرفی صوتی جلوه دهنده استفاده می شود.
Phone Interview [C] مصاحبه تلفنی
این نوع مصاحبه اگر درباره موضوعی محلی یا بحث انگیز باشد میان شنوندگان و گفتگو کنندگان متخصص
ترتیب خواهد یافت.
News Interview [C] مصاحبه خبری
مصاحبه کوتاه زنده یا ضبط شده به مدت 2 الی 5 دقیقه که به عنوان قسمتی از برنام ه های طولانی تر مورد
استفاده قرار می گیرد.
Tow Ways Interview [C] مصاحبه دو مبدایی
مصاحبه زنده یا تولیدی در دل برنامه بین مجری یا مصاحبه گری که برنامه را از استودیو دنبال می کند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨٨
Sequence Interview [C] مصاحبه رشته ای
مصاحبه مجله ای. نوعی مصاحبه که از ترکیب مصاحبه های زنده، ضبط شده، صدای توده، تلفن ها، بسته ها،
لفاف ها و نمونه هایی اینگونه تشکیل شده باشد. این نوع مصاحبه بین 30 دقیقه تا 3 ساعت طول می کشد.
Vox-Pop Interview [C] مصاحبه صدای توده
برداشت های کوتاه از نگاه افراد مختلف که در پی هم رشته شده اند و معمولا 20 تا 40 ثانیه طول م ی کشد .
مصاحبه شنوندگان اعضای بی نامی از جامعه اند که همگی به سئوال واحدی پاسخ می دهند در این نوع مصاحبه
صدای پرسشگر حذف و فقط صدای مصاحبه شوندگان شنیده م یشود.
Wrap Interview [C] مصاحبه لفاف
بریده/ بریده های کوتاهی از مصاحبه ضبط شد ه ای که در میان مطالبی که گزارشگر یا خبرنگار درباره ماجرا
نوشته و قرائت می کند. لفاف چه در برنامه عادی و چه برنامه ویژه حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه یا کمی بیشتر طول
می کشد.
Magazine Interview [C] مصاحبه مجله ای
مصاحبه رشته ای. نوعی مصاحبه که از ترکیب مصاحبه های زنده، ضبط شده، صدای توده، تلفن ها، بسته ها،
لفاف ها و نمونه هایی اینگونه تشکیل شده باشد. این نوع برنامه بین 30 دقیقه تا 3 ساعت طول می کشد.
Documentary Interview [C] مصاحبه مستند
مصاحبه ای که مصاحبه کننده از افراد مطلع و یا محقق با استناد به واقعیات و اسناد گوناگون درباره حقیقت
فیزیکی، تاریخی و ... تهیه می کند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٨٩
م صاحبه نمونه Taster/Sample Interview [C]
استخراج قسمت کوتاهی (در حد چند ثانیه ) از مصاحبه ضبط شده طولانی تر و استفاده از آن در فهرست
معرفی که در ابتدای برنامه پخش می شود.
Special Interview [C] مصاحبه ویژه
مشابه بسته اما معمولا طولانی تر و دارای عناصر بیشتر است و به صورت مستقل از برنامه عرضه می شود و
ممکن است 5 تا 30 دقیقه طول بکشد و بیشتر بر اساس تخیل تدوین می شود تا موضوع مصاحبه.
Study and Exercise [A] مطالعه و تمرین
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و به خواندن از روی متن برنامه و تکرار آن که گوینده
و بازیگر برای آمادگی در برنامه، انجام می دهند گفته می شود.
Study and Text Adjustment [A] مطالعه و تنظیم متن
یکی از پارامترهای تعیین امتیاز عوامل برنامه ساز بوده و فعالیتی است که تهیه کننده یا نویسنده برای تهیه متن
انجام می دهند. (متن نمایشی، گفتار....).
Islamic Thought [C] معارف اسلامی
کلیه مو ضوعاتی که مربوط به شرح و تفسیر اصول و فروع دین مبین اسلام بوده و به منظور شناساندن اسلام و
حاکمیت آن در همه زمین هها و بالا بردن ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و طرح ارزشهای متعالی اسلامی و ارائه
اندیشه و فرهنگ اسلامی و دیدگاههای خاص مکتب اسلام در مورد جهان هستی و ماوراء آن و … باشد،
عنوان معارف اسلامی به خود می گیرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩٠
م نب آنالوگ Analog Sound Source [E] ع صوتی
منظور از منابع صوتی آنالوگ همان ریل های مغناطیسی یا صفحات گرامافون است که به عنوان محیط های
نگهداری و ضبط صداهای آنالوگ از مدتها پیش در صدا و سیما به کار گرفته شده است.
Raw Materials [E] مواد خام
موادی که بدون کمترین تغییر در ماهیت به همان شکلی که خریداری و انبار شده تحویل گروه سازنده
می گردد تا در جریان ساخت برنامه مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت محصول به دست آمده (برنامه) بر روی
آن ثبت شود.مانند نوارریل، کاست، سی دی و...
Consumable Material [E] مواد مصرفی
کلیه وسا یل و موادی که در جریان تولید تا پخش یک برنامه مصرف می شود. از جمله : نوار ، چسب ادیت ،
و... CD ، تیغ ادیت
انواع مواد مصرفی:
Reel Tape [E] -1 نوار ریل
انواع نوار ریل از نظر ظرفیت:
[E] (F 600 فیت یا 15 دقیقه ای (اصطلاحاً -1
[E] (A 1200 فیت یا 30 دقیقه ای یا (اصطلاحاً -2
[E] (KL 2400 فیت یا 60 دقیقه ای (اصطلاحاً -3
انواع نوار ریل از نظر کاربرد:
Raw Tape [E] -1 نوار خام
Clean Tape/ Cleanable Tape [E] -2 نوار پاک/پاک شو
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇��􀦊
٩١
Protected Tape [E] -3 نوار حفظ شو
Instance Tape [E] -4 نوار شاهد
Cassette Tape [E] -2 نوار کاست
Leader Tape [E] -3 لیدر تیپ
Edit Blade [E] -4 تیغ ادیت
Edit paste [E] -5 چسب ادیت
CD(Compact Disk) [E] -6 سی دی
CD Pen [E] -7 ماژیک سی دی
Music [C] موسیقی
گونه ای از پیام رادیویی که صوت و یا مجموعه ای از اصوا ت موزون و آهنگین - که برای طبع انسان
خوشایند باشد - به وسیله ساز و یا صدای انسان به شنونده منتقل می شود.
موسیقی را با توجه به گوناگونی و تنوع آن وکاربردهای گسترده ای که دارد می توان به دو گروه موسیقی
مکمل برنامه و موسیقی مستقل (موسیقی به عنوان یک برنامه ) تقسیم کرد . موسیقی مکمل چه در رادیو و چه در
تلویزیون نقش فاصله گذار یا تقویت و تکمیل کننده پیام را داشته که به ویژه در رادیو کمک و اثر مهمی در
تجسم و ساختن فضای مورد نیاز برنامه را دارد.
انواع موسیقی از نظر کاربرد:
Introductive Music [C] -1 موسیقی آرم
Connecting Music [C] -2 موسیقی پیوند
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩٢
Respite Music [C] -3 موسیقی فاصله
Background Music [C] -4 موسیقی متن
انواع موسیقی از نظر پخش در مناسبت ها :
Mourning Music [C] -1 موسیقی عزا
Heavy Music ١ [C] -2 موسیقی سنگین نوع 1
Heavy Music ٢ [C] -3 موسیقی سنگین نوع 2
Usual Music ١ [C] -4 موسیقی عادی نوع 1
Usual Music ٢ [C] -5 موسیقی عادی نوع 2
Exciting Music [C] -6 موسیقی مهیج
انواع موسیقی از نظر به کارگیری کلام :
[C] -1 موسیقی باکلام
[C] -2 موسیقی بی کلام
Introductive Music [C] موسیقی آرم
برای نشان دادن یک رویداد یا معرفی یک شخصیت خاص می توان از موسیقی آرم استفاده کرد به طوری
که پخش آهنگ مخصوص یک رویداد یا یک شخصیت، معرف حضور آن رویداد یا شخصیت باشد . موسیقی
آرم گاه هم در مقدمه برنامه و هم در پایان آن شنیده می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩٣
[C] موسیقی باکلام
موسیقی ساخته شده بر روی شعر که توسط خواننده یا گروه کر اجرا می شود.
[C] موسیقی بی کلام
موسیقی ای که در آن از تکخوان یا گروه کر استفاده نشود . موسیقی بی کلام می تواند توصیفی و همراه با
دکلمه باشد.
Connecting Music [C] موسیقی پیوند
ایجاد پل هایی از موسی قی، متداول ترین شیوه انتقال است . موزیکی برای چند لحظه بین بخشهای مختلف یک
برنامه نواخته می شود که اگر خیلی کوتاه باشد برای یادآوری است و اگر مدت آن طولانی باشد، برای این
است که یک قسمت از برنامه را از قسمت دیگر مجزا کند.
Heavy Music ١ [C] موسیقی سنگین نوع 1
این موسیقی مناسب همراهی با فضای سوگواری و گذران زمان در بسیاری از مناسبت ها است . قطعات
ریتمیک آن دارای تم سوگواری و معمولا مرتبط با موضوع مناسبت است و قطعات فاقد ریتم (بدون تحرک )
آن بیشتر حالتی سنگین و کشدار دارند (تمپوی آنها خیلی کند و ملایم است) برخی حزن انگیزند نظیر لالایی بر
مبنای ملودی گیلکی و موسیقی از کرخه تا راین و برخی فاقد حزن و صرفاً سنگین نظیر سونات مهتاب و
آداجیوی گریک.
موسیقی سنگین 1 در مقایسه با موسیقی عزا در مجموع حزن کمتری القا می کند و سرودهای مناسبتی آن
حالت مارش گونه ندارد . در بین آ ثار موسیقی سنتی، برخی آوازها و تکنوازی های فاقد ضربی که با سازهایی
نظیر عود، نی و کمانچه اجرا شده اند و حالتی غم انگیز دارند، از مصادیق این نوع موسیقی هستند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩۴
Heavy Music ٢ [C] موسیقی سنگین نوع 2
این موسیقی دارای تحرک کم و تمپوی کند است، و در مقایسه با موسیقی سنگین نوع 1 ضرباهنگ
روان تری دارد. جملات آن گاه ریتمیک و گاه نرم و ملایم اند.
سرودها و قطعات این موسیقی حتی اگر مرتبط با مناسبت باشند اغلب تم سوگواری ندارند، اگر چه گاه حزن
انگیزند. این موسیقی در آستانه مناسبت ها به خوبی ظرفیت فضا سازی دارد . برخی ق طعات اندانته موسیقی
خارجی و بعضی آوازها و تک نوازی های فاقد ضرب موسیقی سنتی، همچون تصنیف های نرم و ملایم (سنتی و
پاپ) با مضمون عرفانی و پاره ای از قطعات موسیقی فیلم از مصادیق این نوع موسیقی هستند.
Usual Music ١ [C] موسیقی عادی نوع 1
این موسیقی با تحرک ا ست، اما حالت معتدل و میانه دارد . بخشی از موسیقی روزمره رادیو را این قسم
موسیقی تشکیل می دهد. پخش این موسیقی که معمولا تمپوی به اصطلاح مدراتو و حالتی وزین و موثر در بین
موسیقی های رادیو دارد ، به خصوص در روز قبل از مناسبت مذهبی (فاصله ظهر تا حوالی عصر ) مناسب ت پیدا
می کند. در میان فرم های سازی موسیقی سنتی، پیش در آمد ها از مصادیق این نوع موسیقی هستند.
Usual Music ٢ [C] موسیقی عادی نوع 2
این موسیقی با تحرک و گاه تند است، اما تمپوی هیجانی ندارد . حجم درخور توجهی از موسیقی روزمره
رادیو را این نوع موسیقی به خود اختصاص می دهد . در میان فرم های سازی موسیقی سنتی، چهار مضرابها از
مصادیق این قسم موسیقی محسوب می شوند که معمولا از ظهر روز قبل از مناسبت مذهبی در پخش آنها
ملاحظه می شود.
Mourning Music [C] موسیقی عزا
این موسیقی حالتی کاملا حزن انگیز دارد و مختص استفاده د ر ایام سوگواری و با فضای بسیار تأثر انگیز
است. موسیقی عزا که در رادیو، گاه تعبیر تسامح آمیز قطع موسیقی در مورد آن بکار می رود، هم دارای
قطعات ریتمیک است و هم در برگیرنده قطعات تخت و یکنواخت و به اصطلاح فاقد ریتم است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩۵
قطعات ریتمیک آن عموما سرودهای مناسبتی و مارش های عزاداری (بی کلام و با کلام ) هستند و قطعات
تخت و فاقد ریتم آن اغلب پاره ای از موسیقی فیلم با تم سوگواری است . قطعات نوحه، روضه و ذکر مصیبت
نیز از مصادیق موسیقی عزا شمرده می شود.
Respite Music [C] موسیقی فاصله
موسیقی که در فواصل بین یک برنامه پ خش می شود تا ذهن شنونده پس از شنیدن بخشی از گفتار برنامه،
مجالی برای استراحت و جمعبندی شنیدهها به دست بیاورد و ربط مطالب را بهتر درک کند.
Background Music [C] موسیقی متن
آهنگ یا نوای همراه کننده ای که برای بر انگیختن بیشتر احساس شنونده بکار برده می شود. موسیقی متن ابتدا
ضبط و سپس به هنگام ترکیب یا میکس و همزمانی به زمین هی برنامه اضافه می شود. موسیقی متن امروزه دارای
جایگاهی مهم در داستان های نمایشی است.
موسیقی متن از اهمیت بسیار برخوردار است، اگر چه نقش آن به ظاهر روشن و آشکار نیست، ولی به عنوان
یک عا مل یاری دهنده در پیدایش انگیزه های گوناگون روانی، چون در جلب توجه، دگرگونی احساس و
ایجاد هیجان موثر است، بدون اینکه مخاطبان آگاهانه آنرا درک کنند . این گونه موسیقی، پیوستگی و حالت
عاطفی برنامه را افزایش می دهد.
Exciting Music [C] موسیقی مهیج
این موسیقی، تند و پر تحرک و هیجانی است و در بین برنامه های روزمره شبکه ها معمولا بسامد پخش بالایی
ندارد. قطعات این قسم موسیقی بیشتر خارجی (قطعات سمفونیک پر حجم با ضرباهنگ تند ) است و به ندرت
آثار موسیقی ایرانی (اعم از سنتی و پاپ ) دارای چنین قطعاتی است . برخی ضربی های شا د و مهیج، نظیر قطعه
تلفیقی چهارگاه رحمان پناه، مصداق ایرانی این نوع موسیقی است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩۶
برنامه Program Topic [C] موضوع
فکر، اندیشه ی اصلی و ایده ی برنامه ساز در ساخت برنامه که در وجه خاص و با توجه به اهداف رسانه، تجلی
پیدا می کند.
انواع موضوع برنامه :
Political [C] -1 سیاسی
Economical [C] -2 اقتصادی
Socially - Culturally [C] -3 فرهنگی– اجتماعی
Literatureal - Art [C] -4 ادبی– هنری
Historical [C] -5 تاریخی
[C] -6 علمی- فنی و کارشناسی
Science - Technology and
Expertness
Islamic Thought [C] -7 معارف اسلامی
Sports and Recreation [C] -8 ورزش و تفریحات سالم
General Information [C] -9 اطلاعات عمومی
Sacred Defense [C] -10 دفاع مقدس
Multi Track Recorder [E] مولتی تراک رکوردر
دستگاهی که صدا را بر روی چندین تراک به طور همزمان ضبط میکند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩٧
Monitor [E] مونیتور
در اصطلاح رادیویی ، به گوشی یا بلندگویی گفته می شود که تهیه کننده را قادر می سازد تا به آنچه ضبط
می شود، گوش دهد . مونیتور با ولومی که روی میز قرار دارد، امکان ضعیف و قوی شدن دارد تا متناسب با نیاز
شنوایی به گوش برسد . صدای مونیتور یکی از اب زاره ایی است که در اتاق فرمان ، تهیه کننده را در زمینه ی
تناسب و ترکیب صدا یاری می دهد.
Studio Engineer [O] مهندس فنی استودیو
فردی که مسئولیت نظارت کلی بر کارایی پرسنل استودیو و یا واحد سیار و نیز رفع اشکالات فنی بوجود
آمده را بر عهده دارد.
Mobile Unit Engineer [O] مهندس واحد سیار
به طور کلی فردی که اشکالات فنی واحد سیار را بررسی و در صورت توان رفع می کند، وسایل فنی مورد
نیاز برای پخش بودن و یا ضبط بودن برنامه را تجهیز می نماید، با عوامل برنامه و یا سالن های برگزاری برنامه،
هماهنگی لازم را به عمل می آورد و همچنین مسئول انجام تست فنی و سیگنال واحد سیار و ارتباط آن با نودال
برای ارتباط مستقیم با شبکه ها و برطرف کردن مشکل احتمالی پیش روی واحد سیار است.
Filler [C] میان برنامه
قطعه برنامه مستقل و کوتاهی که برای پر کردن فاصله میان دو برنامه با اهداف مختلف تهیه یا تدارک دیده
می شود.
انواع میان برنامه :
Announcement [C] -1 آنونس
Teaser [C] -2 تیزر
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩٨
Executive/Broadcaster [C] -3 مجری/گوینده
Music [C] -4 موسیقی
Commerical [C] -5 پیام بازرگانی
Audio Mixer [E] میز ترکیب کننده صدا
میکسر صد ا. دستگاهی که در آن می توان چندین منبع صوتی را با یکدیگر آمیخته ، و آنها را در یک کانال
صوتی ترکیب نمود . این وسیله در استودیو های صدابرداری و دوبلاژ یکی از وسایل اساسی در تولید برنامه
می باشد .
میز صدا به صدابردار امکان می دهد تا دو عمل انجام دهد :
-1 سطح صدای برن امه را کنترل کند تا اصوات پخش شده نه خیلی ضعیف باشند (نسبت به سرو
صدای پس زمینه) و نه خیلی قوی(ایجاد اعوجاج).
-2 خروجیهای مربوط به منابع صوتی مانند میکروفن ها،دستگاههای پخش نوار و غیره را ترکیب
می کند تا سیگنال صوتی مرکب مناسب از نظر هنری، ارائه دهد .
میزهای ترکیب کننده صدا از بخش های جداگانه متصل به هم تشکیل می شوند .چند کانال صوتی به یک
وارد می شوند تا کنترل مجموعه ای از چند میکروفون به طور همزمان امکان پذیر (Group) فیدر گروهی
متصل می شوند . تجهیزات اضافی (Master) شود و آنگاه فیدر های گروهی به یک فیدر اصلی
میز صدا عبارتند از : پژواک، تطبیق کننده ها، فیلتر ها (صافی ها )،سیستم پخش صدابرای
تماشاگران،کمپرسور و محدودکننده صوتی.
Sound Stone [E] میز صدا
میزی که در استودیو قرار دارد و وسایل و تجهیزاتی که در امر ضبط و پخش برنامه به کار می روند مانند نوار
میکروفونها و غیره، را به یکدیگر ارتباط می د هد و دارای امکانات مختلف برای ، CD player، ریل
تمهیدات برنامه سازی رادیو از جمله اکو، فید و ... است. بعلاوه میز صدا می تواند به خطوط خارج از استودیو
مانند واحد سیار، تلفن و... وصل شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
٩٩
برروی میز صدا دو دسته کلید وجود دارد. دسته ای از این کلیدها صدا را به میز صدا وارد و دسته دیگر نیز
و... جز ورودیهای میز صدا هستند و صدای CD player ، صدا را خارج می کنند . میکروفون ها، ضبط صوت ها
جمع آوری شده که روی ضبط نهایی می رود جز خروج یهای میز می باشد.
Microphone [E] میکروفون
دستگاهی که ان رژی صوتی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند و از وسایل مهم موجود در استودیو به شمار
میرود. محل میکروفون در فواصل مختلف میتواند تغییر در صدای فرد را موجب شود. هر چه تعداد
میکروفون در استودیو زیادتر باشد، امکان اختلاط صداها بیشتر م یشود. به همین علت قانونی وجود دارد که به
قانون حداقل میکروفونها معروف است. شیوه های مختلفی برای استفاده از میکروفون وجود دارد.
انواع دسته بندی میکروفون :
دسته بندی میکروفون از نظر مکانیزم کار و ساختمان درونی:
-1 میکروفون با سیم پیچ
متحرک/دینامیک
Moving Coil Microphone [E]
Electrostatic Microphone [E] -2 میکروفون الکترواستاتیک/خازنی
Crystal Microphone [E] -3 میکروفون کریستالی
Ribbon Microphone [E] -4 میکروفون نواری
Carbon Condenser Microphone [E] -5 میکروفون ذغالی
دستهبندی میکروفون از نظر نحوهی دریافت صدا (زاویهی دریافت صدا):
Omnidirectional Microphone [E] -1 همه راستا/کروی
Bidirectional Microphone [E] -2 دوجهتی
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠٠
-3 کاردیویید (دلوار)/یک راستا- یک
جهته
Cardioids Microphone [E]
دستهبندی میکروفون از نظر نحوهی بکارگیری آن:
بطورکلی نحوهی استفاده از میکروفون، وسعت رویدادی را که میتوان با آن پوشاند تعیین میکند.
Tie Microphone [E] -1 میکروفون شخصی
Handy Microphone [E] -2 میکروفون دستی
Wireless Microphone [E] -3 میکروفون بیسیم
-4 میکروفون گوشی دار
/هدست
Head Set/Head Microphone [E]
Lip Microphone [E] -5 میکروفون دهانی
دستهبندی از نظر طرز استفاده :
Stand Microphone [E] -1 میکروفون پایه زمینی
Desk Microphone [E] -2 میکروفون پایه رومیزی
Hanging Microphone [E] -3 میکروفون آویز
Boom Microphone [E] -4 میکروفون بوم صدا
Hanging Microphone [E] میکروفون آویز
در صحنه هایی که محدودیت فضایی وجود دارد، می توان میکروفون را در محدوده ی شنوایی بازیگران
آویزان کرد، معایب این روش در استقرار میکروفون، ثابت بودن و عدم دسترسی و کنترل آن است . محدوده ی
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠١
شنوایی میکروفون به خصوصیات جهتی آن بستگی دارد . از این رو چنان چه میکروفونی جهتی نباشد (همه
جهتی)، کلیهی صداهای مزاحم و بازتابهای آگوستیکی صداها را دریافت میکند.
اگر میکروفون جهت دار را برای مصارف آویز استفاده کنیم، مجریان و بازیگران مجبور خواهند بود در
محدودهی شنوایی آن باقی بمانند و از برد مؤثر خارج نشوند.
[E] میکروفون الکترواستاتیک/خازنی
Electrostatic
Microphone
این نوع میکروفون، صدایی با کیفیت بسیار خوب تولید می کند و نسبت به صداهای گذرا واکنش بسیار
بالایی دارد . از این میکروفون برای صدابرداری های حساس استفاده می شود، به ویژه هنگامی که منبع صوتی در
فاصلهی دور قرار دارد . از طرف دیگر این میکروفون را می توان با بوم صدا، بوم دستی، پایه ای و آویز بکار
گرفت.
میکروفون با سیم پیچ متحرک
/دینامیک
Moving Coil Microphone [E]
این میکروفون در مواردی که کیفیت صدا حساسیت چندانی ندارد و یا در نزدیکی آن منابع صوتی بلند قرار
دارد، بکار میرود. انواع کوچک آن به صورت میکروفون های گردنی و شخصی استفاده م یشود.
Boom Microphone [E] میکروفون بوم صدا
در این وضعیت، میکروفون در محفظهی انتهایی بازوی بلند و تلسکوپی بوم قرار می گیرد. صدابردار میتواند
با یک دست میکروفون را به جهات مختلف بچرخاند و بازوی بوم را به حرکت درآورد و با دست دیگر طول
بازوی بوم را برای پوشش بهتر صدا در صحنه تغییر دهد.
Wireless Microphone [E] میکروفون بیسیم
این میکروفون کوچک شامل فرستنده ای جیبی است. سیگنال های صوتی آن توسط آنتن گیرندهی حساس
که در نزدیکی میکروفون قرار گرفته است دریافت میشود و به میز ترکیب کنندهی صدا ارسال می گردد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠٢
Desk Microphone [E] میکروفون پایه رومیزی
میکروفون های رومیزی به پایه های استاندارد متصل می شوند که در شکل ها و اندازه های مختلف وجود
دارند . از این میکر وفون بیشتر در برنامه های گفت و گو استفاده می شود که برای صدابرداری مناسب باید
موضع میکروفون ها به دقت تعیین شود .
Stand Microphone [E] میکروفون پایه زمینی
بعضی اوقات میکروفون ها را روی پایه های استاندارد قرار می دهند، این پایه ها در اندازه های مختلف و ارتفاع
1 متر ). به کمک این پایه ها موضع دقیق میکروفون تعیین می شود . از طرف دیگر، / متغییر وجود دارند ( 3 تا 5
گیرهی انتهای این پایه ها که میکروفون را نگاه می دارد به سادگی قابل جدا شدن است و در نتیجه می توان
میکروفون را از آن جدا کرد.
Handy Microphone [E] میکروفون دستی
این نوع میکروفون از پراستفادهترین میکروفونها در برنامههای مصاحبه و گزارش است. واکنش جهتی آن از
دریافت صد اهای ناخواسته و مزاحم جلوگیری می کند.
Bidirectional Microphone [E] میکروفون دوجهتی
این میکروفون ها معمولاً فقط در موقعیت های ایستا بکار می رود، چون میکروفون هایی که جز این دسته اند به
هنگام حرکت در برابر لرزش حساس هستند، برای مصاحبه با دو نفر یا دو منبع صوتی روبروی هم، مناسب
است.
Lip Microphone [E] میکروفون دهانی
از این میکروفون در شرایط پر سروصدا استفاده می شود، طوری که میله ی با لایی آن پشت لب ها قرار
می گیرد و فاصله ی میکروفون تا دهان را ثابت نگاه می دارد. البته لازم بذکر است که این میکروفون در گذشته
مورد استفاده بوده است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠٣
Carbon Condenser Microphone [E] میکروفون ذغالی
این میکروفون ها در مقایسه با میکروفون های استاتیک و دینامیک دارای کیفیت پایین تری هستند و هم اکنون
در دهنی های تلفن کاربرد دارند.
Tie Microphone [E] میکروفون شخصی
یکی از طرق استفاده از میکروفون در صدابرداری، اتصال آن به یقهی کت مجری است، در این حالت،
کیفیت صدا حتی در شرایط نسبتاً پر سر و صدا خوب است. معایب اصلی این روش عبارتند از:
-1 در تماس با لباس و اشیاء مربوط به مجری یا حرکت مجری نویز شدید ایجاد می شود.
-2 کیفیت و شدت صدا با حرکت سر مجری تغییر میکند.
-3 ممکن است منابع صوتی مجاور میکروفون نیز توسط آن شنیده شود.
میکروفون کاردیویید(دلوار)/یک راستا -
یک جهته
Cardioids Microphone [E]
میکروفونی که برای ضبط از یک منبع صوتی مورد استفاده قرار میگیرند.
Crystal Microphone [E] میکروفون کریستالی
این میکروفون ها تنها برای استفاده ی غیرحساس در خارج از استودیو یا به عنوان میکروفون گردنی بکار
می روند. با وجود مزای ایی چون ارزان بودن، کوچکی و حساسیت خوب، میکروفون کریستالی آسیب پذیر بوده
و کیفیت صدا ی آن محدود است.
Head Set/Head Microphone [E] میکروفون گوشیدار/هدست
روشی که امروزه گسترش زیادی یافته، تجهیز مفسرها و مجریان به میکروفون های گوشی دار است .
سیگنالهای ص وتی توسط کابل یا فرستنده ارسال می شوند. این میکروفون به استفاده کننده آزادی حرکت بسیار
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠۴
میدهد و در ضمن او را قادر می سازد تا دستورات تهیه کننده ی برنامه و تغییرات جدید را از طریق گوشی
بشنود.
Ribbon Microphone [E] میکروفون نواری
در مقایسه با میکروفون دین امیک، بزرگ تر و سنگین تر بوده و در مقابل حرکت هوا بسیار حساس است و نیز
به عنوان میکروفون دستی کاربردی ندارد . همچنین در نزدیکی منابع صوتی بلند دچار اضافه بار می شود، از این
رو هنگام استفاده در مقابل منبع صوتی، با زاویه قرار م یگیرد.
Omnidirectional Microphone [E] میکروفون همه راستا/کروی
این میکروفون ها به دلیل عدم قابلیت آن ها در حذف سروصدای استودیو، ارتعاشات و غیره، کاربرد محدودی
دارند، با این وجود برای جلسات مصاحبه و میزگرد و صحبتهای چند نفره مناسب هستند.
Mix [C] میکس
ترکیب صدا با موسیقی و یا افکت با صدا و یا افکت با موسیقی و یا موسیقی با مجموعه ای از صداها، به
صورتی که نتیجه ی مورد نظر برنامه بدست آید.
Mixer [E] میکسر
دستگاهی که چندین سیگنال ورودی را با هم ترکیب کرده و به صورت یک یا چند خروجی تحویل
می دهد.
Audio Mixer [E] میکسر صدا
میز ترک یب کننده صدا . دستگاهى که در آن مى توان چندین منبع صوتى را با یکدیگر آمیخته ، و آنها را در
یک کانال صوتى ترکیب نمود . این وسیله در استودیوهاى صدابردارى و دوبلاژ یکى از وسایل اساسى در تولید
برنامه مى باشد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠۵
میز میکسر صدا به صدابردار امکان مى دهد تا دو عمل انجام دهد :
-1 سطح صداى برنامه را کنترل کند تا اصوات پخش شده نه خیلى ضعیف باشند (نسبت به سر
و صداى پس زمینه) و نه خیلى قوى (ایجاد اعوجاج).
-2 خروجیهاى مربوط به منابع صوتى مانند میکروفونها ، دستگاه هاى پخش نوار و غیره را
ترکیب می کند تا سیگنال صوتى مرکب مناسب از نظر هنری، ارائه دهد.
میزهاى میکسر صدا از بخش هاى جداگانه متصل به هم تشکیل مى شوند. چند کانال صوتى به یک فیدر
وارد مى شوند تا کنترل مجموعه ای از چند میکروفون به طور همزمان امکان پذیر شود و (Group) گروهى
متصل مى شوند. همچنین شاخصهاى صوتى (Master) آنگاه فیدرهاى گروهى به یک فیدر اصلى
بلندى سیگنال صوتى را نشان مى دهند. تجهیزات اضافى میز صدا ،(Volume Unit Meter) VU meter
عبارتند از : پژواک، تطبیق کننده ها، فیلترها (صافیها)، سیستم پخش صدا براى تماشاگران ، کمپرسور و محدود
کننده صوتى.
محل High & Low Impedance & Aux Line به طور عادی بایستی دارای امکاناتی از قبیل
محل ارتباطدهی سیگنالهای وارد Command Patch Panel ، فرمانهای کنترل ماشینهای ضبط و پخش
شده به میز و یا خارج شده از آن، جهت خطوط مختلف روی میز باشد.
Panel [C] میزگرد
بحث و گفتگو بین چند نفر - اکثراً ص احب نظر و یا مسئول - پیرامون موضوعی مشخص و از زوایای مختلف
را گویند.
Nagra [E] ناگرا
دستگاه ضبط صوت حرفه ای با کیفیت بسیار بالا که به منظور ضبط صدا در خارج از استودیو طراحی و
است. و قابلیت حمل آسان را دارد تا گزارشگر بتواند به Nagra ساخته شده است و معروف ترین مدل آن 4,2
راحتی آنرا با خود حمل و گزارش های مورد نظر را توسط آن ضبط نموده و پس از ادیت در برنامه مورد
استفاده قرار می گیرد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠۶
برنامه Program Name [C] نام
نام برنامه، بیان هویت برنامه و برنامه ساز، بلکه جزئی از هویت شبکه است و بر تغییر یا تثبیت ه ویت شبکه اثر
جدی دارد . نمایش سمبلیک برنامه که دارای هویت است ، در یک زمینه ی خاص معنا دارد و با تغییر زمینه
ممکن است معنای آن عوض شود.
Program Price [C] نرخ برنامه
مجموع مبلغ ریالی کلیه عوامل برنامه ساز در یک برنامه رادیویی را گویند که به عوامل بسیار ز یادی از جمله
زمان، قالب ها، رده شغلی عوامل، تولیدی یا زنده بودن و... بستگی دارد.
Price per Minute [C] ( نرخ دقیقه ای (حداقل نرخ، حداکثر نرخ
(minimum price , maximum price)
مبلغ ریالی هر دقیقه برنامه رادیویی را گویند و از تقسیم نرخ برنامه بر مدت زمان برنامه به دست می آید.
Applicable Softwares [E] نرم افزار های کاربردی
نرم افزارهایی که در قالب سیستم به زبانهای مختلف برنامه نویسی و به منظور انجام فعالیت ها ی مختلف
طراحی می گردد.
Final Version for Broadcasting [C] نسخه نهایی پخش
آخرین نسخه ی برنامه که به استودیوی پخش رفته و آماده ارسال روی آنتن است.
Radio Speech Signs [C] نشانههای گفتمان رادیویی
واژه های کوچکی از قبیل : خوب، اوه، اما، و، که سخنان را به اجزا تجزیه می کنند و روابط میان اجزا را نشان
میدهند، مثلاً واژه اما نشان میدهد که جملهی بعدی مخالف جملهی قبلی است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠٧
Station Sign/Arm Station [C] نشانه ی ایستگاهی
آرم استیشن. یک قسم آرم و نشانه برای ایستگاه یا شبکه رادیویی که در فواصل برنامه های روزانه به منظور
شناساندن ایستگاه یا شبکه مورد نظر به مخاطبان و جلب توجه آنان، پخش و تکرار م یشود. آرم استیشن
رادیویی از تلفیق برخی عناصر کلامی و آوایی که بر اساس مشخصه های مرکز پیام رسان و منطقهی تحت
پوشش آن انتخاب می شوند، ساخته می شود.
Supervision [A] نظارت
فرآیند مشاهده و توصیف مستمر فعالیتها، طرحها و برنامه ها را گویند.
Supervision and Evaluating [E] نظارت و ارزشیابی
تعیین ارزش فعالیت ها با توجه به شاخص ها و معیارهای کمی از رهگذر مشاهده و توصیف مستمر فعالیت ها،
طرحها و برنامه ها در مراحل مختلف تولید و پخش را گویند.
Narrator [O] نقال
نقل کننده . فردی که روایات یا داستان های حماسی و مذهبی را با بیانی موزون و نثر آمیخته به نظم به شنونده
منتقل نماید.
Narrating [A] نقالی
نقل کردن. بیان کردن روایات یا داستان های حماسی و مذهبی با بیانی موزون و نثر آمیخته به نظم.
Eraser/Rubber/Cleanable Tape [E] نوار پاک
پاک شو . نوار پاک شو . به نواری که حداقل یکبار روی آن برنامه ای ضبط شده و سپس بوسیله دستگاه
خاصی که ایجاد حوزه مغناطیسی می کند محتویاتش پاک شده است . از نوارهای پاک برای ضبط ارتباطات
تلفنی، کارشناسی و یا تست صدا استفاده می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠٨
Eraser/Rubber/Cleanable Tape [E] نوار پاک شو
پاک شو . نوار پاک . نوارهایی که بنا به دلایلی محتویات آنها بعد از طی مدت زمانی پاک شده و مورد
استفاده مجدد قرار می گیرند.
Protected Tape [E] نوار حفظ شو
نوار برنامه هایی که قرار است در آرشیو نگهداری شود را حفظ شو گویند.
Raw Tape [E] نوار خام
نوار ریلی که برای اولین با ر در ضبط یک برنامه مورد استفاده قرار می گیرد . از نوارهای خام برای ضبط
برنامه های نمایشی و یا برنامه هایی که بنا به دلایلی نگهداری آنها در آرشیو ضروری است استفاده می شود.
Reel Tape [E] نوار ریل
پراستفاده ترین ماده مصرفی در برنامه سازی است و برای ضبط صدای برنامه مورد استفاده قرار می گیرد.
عملکرد نوار ریل مشابه نوار کاست است اما عرض آن از نوار کاست بیشتر است و تنها یک طرف آن دارای
خاصیت مغناطیسی است. به عبارت دیگر روی یک طرف آن می توان صدا ضبط کرده و به همین دلیل
نوارهای ریل را می توان ادیت کرد.
Instance Tape [E] نوار شاهد
نوار ریلی که برای ضبط برنامه هایی که به صورت زنده پخش می شوند از نوارهای شاهد مورد استفاده قرار
می گیرد. اما کیفیت آن نسبت به نوارهای ریل معمولی کمتر است.
Audio Tape [E] نوار صدا
به نوارهای مغناطیسی مناسب ضبط صدا گفته می شود که سطح آ ن از یک لایه مغناطیسی پوشیده شده و در
اثر حرکت بر روی هد ضبط صوت، صدای مورد نظر به صورت مغناطیسی بر روی آن ضبط می شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١٠٩
Cassette [E] نوار کاست
به نوارهایی که توسط ضبط صوت قابل پخش است، گویند.
Leader Tape [E] نوار لیدر
به نوارهای رنگی که در ابتدا و ان تهای نوارهای ریل وجود دارد و خاصیت مغناطیسی ندارد گفته می شود .
لیدرها به رنگهای سفید، زرد، قرمز، آبی و قهوهای طبقه بندی می شوند . برای تفکیک بر روی نوار ریل و
مشخص نمودن ابتدا و انتهای نوار از لیدر تیپ استفاده م یشود.
Mourning [C] نوحه
گونه ای از کلام موزون و آهنگین که در رثای ائمه(ع) و بزرگان دین بیان م یشود.
Master Control Room [P] نودال
اتاق کنترل فنی. اتاق کنترل مرکزی. به مرکز صدور فرامین نهایی برای پخش یا ضبط برنامه در یک مرکز،
ایستگاه یا استودیوی رادیویی گفته می شود و در حقیقت کلیه ارتباطات یک مرکز رادیویی از طریق این مکان
انجام می گیرد. سیگنالهای صوتی ابتدا به این مرکز وارد و پس از کنترل، تنظیم و تقویت به قسمتهای مختلف
وجود دارد که ورودی و خروجی کلیه دستگا هها Patch Panel ارسال م یگردند. در این اتاق تابلویی به نام
بر روی آن در دسترس است و م یتوان از آن برای ارتباط میان دو دستگاه در محلهای مختلف با استفاده از
کابلهای رابط استفاده نمود.
در نودال علاوه بر ارسال صوت به فرستنده، ارتباط با شهرستانها نیز برقرار است. بدین ترتیب که مثلاً بعضی
از برنامه ها باید روی شبکه سراسری بروند، در اینصورت این ارتباط از طریق اتاق کنترل مرکزی یا نودال
ساختمان پخش برقرار م یشود و همچنین تماس با کشورهای خارجی از طریق شبکه های بین المللی و ارتباط با
واحدهای سیار از این طریق است.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١٠
ن وشته رادیویی Radio Text [C]
نوشته ایی که با توجه به ماهیت رادیو و برای گویندگی و یا نمایش رادیویی تهیه و تنظیم می گردد.
انواع نوشت ه رادیویی :
Simple Text [C] -1 نوشته ساده
Radio Play Text [C] -2 نوشته نمایشنامهی رادیویی
[C] -3 نوشته محاوره ای
Simple Text [C] نوشته ساده
نوشته ای که که با انشاء معمول روز و به صورت مقاله یا خبر و امثال آنها نوشته میشود و برای گفتار ساده
استفاده می شود.
[C] نوشته محاوره ای
نوشتهای که به صورت گفتگو و محاورهی عادی، در این نوع آثار، مثالهای بسیاری استفاده میشود.
Radio Play Text [C] نوشته نمایشنامه ی رادیویی
نوشته ای که جهت اجرای نمایش رادیویی تهیه و استفاده می شود.
Noise [C] نویز
اغتشاش و سرو صدای ناخواسته ای که به طور اتفاقی ظاهر شنیده و بر روی سیگنال اصلی صدا اثر می گذارد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١١
Authoring [A] نویسندگی
نوشتن متن برای برنامه های رادیویی با توجه به موضوع برنامه را گویند.
انواع نویسندگی در رادیو :
Innovative ١ [A] -1 نویسندگی ابداعی نوع 1
Innovative ٢ [A] -2 نویسندگی ابداعی نوع 2
Innovative ٣ [A] -3 نویسندگی ابداعی نوع 3
Borrowings and Taking [A] -4 نویسندگی اقتباس و برداشت
Gathering and Adjustment [A] -5 نویسندگی گرد آوری و تنظیم
Innovative ١ [A] نویسندگی ابداعی نوع 1
نوشتهای که نویسنده با بهرهگیری از ذهن خلاق خود تهیه مینماید، مثل داستان، شعر، نمایشنامه و... .
Innovative ٢ [A] نویسندگی ابداعی نوع 2
نوشتهای که نویسنده ضمن بهره گیری از حافظه، بر مبنای مطالعات قبل ی از حدیث، شعر، آیه و ... تهیه
می نماید.
Innovative ٣ [A] نویسندگی ابداعی نوع 3
نوشتهای که به صورت متن ساده مثل سلام و احوالپرسی و... تهیه شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١٢
Borrowing and Taking [C] نویسندگی اقتباس و برداشت
نوع نوشته ای که نویسنده برای نوشتن مطالب خود از چندین کتاب، منبع و یا مرجع استفاده کرده و نتیجه
گیری خود را نیز به آن بیافزاید.
Gathering and Adjustment [A] نویسندگی گردآوری و تنظیم
نوع نوشته ای که نویسنده برای نوشتن مطالب خود از چندین کتاب، منبع و یا مرجع بدون نتیجه گیری خود
استفاده کند.
Author/Writer [O] نویسنده
فردی که با شناخت از رسانه و گروه مخاطب، توانایی نوشتن به زبان رسانه را دارد . رادیو زبان نوشتاری
خاص خود را دارد.
SNG [E] واحد سیار
دستگاه سیار . اتومبیل های بزرگی که امکانات و تجهیزات ضبط صدا در خارج از استودیو در را دارند و برای
ضبط و یا پخش مستقیم برنامه خارج از استودیو مورد استفاده قرار می گیرد.
برای ارسال گزار شهای زنده، پخش مستقیم مراسم ها و مسابقات، از دستگاه بی سیمی که در داخل
خودروهای ویژه نصب شده است کمک م یگیرند. این خودرو که در واقع استودیوی کوچک و مجهز به
دستگاه ضبط و پخش است به محل مورد نظر اعزام م یشود و از نیروی برق شهر نیز ب ینیاز است.
یا واحد سیار با ضبط رادیویی گزارش و یا مراسم، قادر است مطالب ضبط شده را بوسیه SNG دستگاه
آنتن های مخصوص به پخش رادیو ارسال کند و از آنجا به آنتن اصلی هدایت و در سطح پوشش رسانه پخش
می گردد.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١٣
Action Unit [C] ( ... واحد فعالیت (صفحه، جلسه، برنامه، دقیقه و
معیار اندازه گیری فعالیت یا به عبارت دیگر واحد اندازه گیری فعالیت را گویند . به طور مثال اندازه گیری
فعالیت نویسنده با صفحه، گوینده با برنامه ، گزارشگر تولیدی با دقیقه و ... میباشد.
Sports and Recreation [C] ورزش و تفریحات سالم
این برنامه ها از دو بخش یکی تفریحات سالم و دیگر ی ورزش تشکیل می شود. برنامه هایی که هدف اصلی
آنها گذراندن اوقات فراغت بوده ، باعث شادی و آرامش اعصاب شده و هر گونه هدف دیگری در آنها جنبه
فرعی داشته باشد ، برنامه های تفری حی به حساب می آیند.کلیه زمینه هایی که به پرورش و تربیت بدن ، جسم
انسان، رشد و سلامت کمک کرده ، روح و جسم را صفا می بخشد و به عنوان یک ابزار فرهنگی و تربیتی در
جامعه و اهمیت آن در پیشگیری و حل بسیاری از مسائل اجتماعی مثل اعتیاد و انحرافات اخلاقی بکار می رود و
به عنوان یک سرگرمی کاملاً مفید و سالم باشد برنامه های ورزشی هستند.
برنامه هایی که پاسخگوی نیازهای تفریحی جامعه بوده و در بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق
اجرای برنامه های سالم تفریحی اقدام می نماید، تا در سایه آن شادابی تن و روان سلامت و آرامش فکری ج امعه
تأمین گردد. این برنامه ها به دو زمینه برنامه های ورزشی و تفریحات سالم تقسیم می گردد.
Sports [C] ورزشی
معرفی، بیان ، توضیح و یا تغییر پیامها و ارزشها در رابطه با اجرای تمرینهای بدنی و فکری در رشته های
مختلف (به منظور تکمیل قوای جسمی و روحی )، چگونگی پروراندن و تقویت قوای بدنی، تکنیک ها و فنون
مختلف، رقابتها ، فعالیتها و برنامه ریزی ها و نظریات در خصوص ضرورت انجام فعالیتهای تفریحی و حفظ
شادابی و سلامت تن و روان و پرکردن اوقات فراغت از طریق ورزش، در این مقوله م یگنجد.
Editor [O] ویراستار
فردی که با ت سلط بر زبان و ادبیات متن های برنامه های رادیویی را که بوسیله نویسنده یا مترجم تهیه می شود
ویرایش می کند. متن هر برنامه قبل از اجرا می بایست ویرایش شود.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١۴
Edit [A] ویرایش
عمل بررسی و تصحیح و تنقیح دستنوشته نویسنده یا مترجم از نظر ادبیات و دستور زبان فارسی را گویند.
انواع ویرایش :
[A] -1 ویرایش محتوایی
[A] -2 ویرایش فنی و ادبی
[A] -3 ویرایش جامع
[A] ویرایش جامع
انجام ویرایش های محتوایی، فنی و ادبی را گویند. ویرایش جامع شامل تمامی موارد ذکر شده در ویرایش-
های محتوایی و فنی و ادبی و سایر موارد است.
[A] ویرایش فنی و ادبی
شامل اصلاح و یک دست کردن پانوشت ها، ارجاعات، کتاب نامه، نمودارها، جداول، فهرست ها، تصاویر و ...
بازبینی واژه ها، پاراگراف بندی، دستور ، حروف چینی، تعیین عناوین اصلی و فرعی، تعیین صفحات سربخش و
سرفصل و صفحات اول و آخر کتاب، مشخص کردن موارد مبهم و تناقضات و اشکالات صوری در متن،
نشانهگذاری و اصلاح رسم الخط، کنترل اصلاح متن، کنترل ثبت لاتینی اسامی و اصطلاحات غیر فارسی و سایر
موارد را گویند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١۵
ویرایش [A] محتوایی
شامل بررسی موضوعی و تخصصی محتوای اثر، مقابله ی متن با اصل و رفع ابهام ات و اشکالات و اصلاح
خذ متن ) از حیث صحت و تأیید آن ها، اصلاح Ĥ ساخت کلی متون، بررسی و کنترل ارجاعات (منابع و م
دستوری و سبکی متن، کنترل صحت متن ترجمه شده و سایر موارد را گویند.
Program Objective [C] هدف برنامه
نوع تأثیر یا تحولی که انتظار میرود به واسطهی برنامه در مخاطب ایجاد شود.
انواع اهداف برنامه :
Educational [C] -1 ارشادی- تربیتی
Informative and Educational [C] -2 اطلاعاتی - آموزشی
Entertainment-Recreation [C] -3 سرگرمی - تفریحی
Cost [C] هزینه
از دست دادن منابع به منظور دستیابی به یک هدف مشخص را گویند . هزینه بر حسب واحد پول (ریال )
اندازه گیری می شود. هزینه ها را می توان بر حسب سه عامل اصلی هزینه ی عوامل ، مواد و سر بار تقسیم بندی
نمود.
Radio Program Production Cost [C] هزینه ساخت برنامه رادیویی
هزینهی ساخت یک برنامه ی رادیویی از مجموع هزینه های مربوط به مواد و دستمزد مستقیم و سربار حاصل
می شود. هزینهی نیروی انسانی برنامهساز و نوار ریل جزء هزینه های مستقیم و سایر هزینه ها جزء سربار می باشند.
واژهنامه برنامهسازی رادیو
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
١١۶
انواع هزینه :
Direct Cost [C] -1 هزینه مستقیم
Extra Cost [C] -2 هزینه سربار
Extra Cost [C] هزینه سربار
سایر هزینه های ساخت برنامه را (غیر از مواد و هزینه نیروی انسانی ) هزینه سربار گویند . مانند هزینه های
مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات فنی، مواد مصرفی (غیر از نوار ریل ) هدایا، جوایز، پذیرایی، حمل و نقل
و....
Direct Cost [C] هزینه مستقیم
پرداخت هزینه به نیروی انسانی برنامه ساز را هزینه مستقیم می گویند.
Arts and Literature [C] هنر و ادب
برنامه هایی که زمینه اصلی آن ، بحث و بررسی ، شناخت و معرفی ادبیات و هنر چه بصورت فعل و چه
بصورت محصول آنست . مانند نظم و نثر ، هنرهای تجسمی ، هنرهای دراماتیک ، هنرهای تزئینی ، هنرهای
ترسیمی و هنرهای دستی و....


واژهنامه برنامهسازی رادیو فعالیت ها
1 - فهرستهای تخصصی – فعالیت ها
واژه / اصطلاح کد معادل لاتین صفحه
آ
4 Preparation in Studio A آمادگی قبلی در استودیو
4 Preparation in Location A آمادگی قبلی در محل
4 Preparation A آماده سازی
الف
8 Performance A اجرا
9 Editing A ادیت
10 Program Presentation A ارائه برنامه
11 Program Presentation Report A ارایه گزارش محتوایی برنامه
11 Program Evaluation A ارزشیابی برنامه
12 Program Assessment/Audit A ارزیابی برنامه
13 Making Stereo A استریو کردن
16 Borrowing A اقتباس
17 Actor or Actress Selection A انتخاب بازیگر
17 Lecturer Selection A انتخاب سخنران
17 Factors Selection A انتخاب عوامل
18 Narrator Selection A انتخاب گوینده
18 Instructor Selection A انتخاب مدرس
18 Music Selection A انتخاب موسیقی
18 Author Selection A انتخاب نویسنده
ب
19 Program Rehearing A بازشنوایی برنامه
واژهنامه برنامهسازی رادیو فعالیت ها
2 - فهرستهای تخصصی – فعالیت ها
پ
25 Broadcasting A پخش برنامه
25 Welcoming Guests A پذیرایی برنامه
26 Research A پژوهش
26 Post Production A پس تولید
ت
28 Audio Conversion A تبدیل صدا
28 Research A تحقیق
28 Editing A تدوین
29 Manual Editing A تدوین دستی
29 Digital Editing A تدوین دیجیتال
30 Translation A ترجمه
30 Sound Mixing A ترکیب صداها
34 Exercise A تمرین
35 Production A تولید
35 Type Making A تیپ سازی
ج
36 Imposed War A جنگ تحمیلی
ح
37 Being on Time A حضور به موقع در برنامه
خ
39 Sound Creation A خلق و ایجاد صدا
ز
واژهنامه برنامهسازی رادیو فعالیت ها
3 - فهرستهای تخصصی – فعالیت ها
45 Program Time Presentation A زمان ارائه برنامه
46 Scheduling A زمان بندی
س
52 Lecture A سخنرانی
ص
56 Sound Recording A صدابرداری
ض
58 Recording A ضباطی
58 Program Recording A ضبط برنامه
58 Double Recording A ضبط دو گانه
58 Digital Recording A ضبط دیجیتال
ط
60 Question Sketching A طراحی سوال
ک
69 Expertness A کارشناسی
71 Control A کنترل
گ
75 Narration A گویندگی
م
78 A مجری گری
85 Consulting A مشاوره
89 Study and Exercise A مطالعه و تمرین
واژهنامه برنامهسازی رادیو فعالیت ها
4 - فهرستهای تخصصی – فعالیت ها
89 Study and Text Adjustment A مطالعه و تنظیم متن
ن
107 Supervision A نظارت
107 Narrating A نقالی
111 Authoring A نویسندگی
111 Innovative ١ A نویسندگی ابداعی نوع 1
111 Innovative ٢ A نویسندگی ابداعی نوع 2
111 Innovative ٣ A نویسندگی ابداعی نوع 3
112 Borrowing and Taking A نویسندگی اقتباس و برداشت
و
114 Edit A ویرایش
114 A ویرایش جامع
114 A ویرایش فنی و ادبی
115 A ویرایش محتوایی

واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
1 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
واژه / اصطلاح کد معادل لاتین صفحه
آ
2 Archival C آرشیوی
2 Logo C آرم
3 Arm Station/Station Sign C آرم استیشن
3 C آرم استیشن با کارکرد اطلاع رسانی
3 Announcement of Station Sign C آرم استیشن با کارکرد تبلیغی
3 Offish C آفیش
4 Direct Learning C آموزش مستقیم
4 Educational C آموزشی
4 Announcement C آنونس
5 Announcement of Station Sign C آنونس آرم استیشن
5 Item C آیتم
الف
8 Sound Effects C اثرات صوتی
8 Social C اجتماعی
8 External Derangements C اختلالات بیرونی
8 Internal Derangements C اختلالات درونی
9 Literary - Art C ادبی - هنری
9 Prayer Intermission C ادعیه
9 Manual Editing C ادیت دستی
10 Digital Editing C ادیت دیجیتال
11 Sacred Defense Values C ارزشهای دفاع مقدس
12 Persuasive C ارشادی
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
2 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
12 Educational C ارشادی - تربیتی
13 Stress C استرس
14 Ray Frequency C (RF) اشعه آنتن
14 General Information C اطلاعات عمومی
14 Informative C اطلاعاتی
14 Informative - Educational C اطلاعاتی - آموزشی
15 Sound Effect C افکت صدا
15 Unexplanatory Effect C افکت غیر لفظی
15 Explanatory Effect C ( افکت لفظی (بیانی
16 Economical C اقتصادی
16 Echo C اکو
17 MC (Master of Control) C ام سی
17 Radio Wave C امواج رادیویی
18 Correct Sound Transportation C انتقال صحیح صدا
18 Sound Reflection/Echo C انعکاس صدا
ب
20 Resource Planning/Estimate C برآورد
20 Cross Fade Encounter Sound C برخورد صداها
20 Take C برداشت
20 Program C برنامه
21 Single Part Program C برنامه تک قسمتی
21 Production Program C برنامه تولیدی
22 Packaging Program C برنامه چند بخشی
22 Live Program C برنامه زنده
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
3 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
22 Serially Program C برنامه سریالی
22 Eloquence in Radio C بلاغت رادیویی
24 Healthcare C بهداشت و ایمنی
24 Correct Expression C بیان صحیح مطالب
24 Colloquial Statement C بیان محاوره ای
پ
25 Perspective C پرسپکتیو
25 Program File C پرونده ی برنامه
25 Reflection/Echo C پژواک
26 Connection C پل زدن
26 Plateau C پلاتو
ت
27 Historical C تاریخی
27 Talk Back C تاک بک
28 Broadcast Filling C تأمین پخش
29 Track C تراک
30 Educational C تربیتی
30 Recitation C ترتیل
31 Holidays C تعطیلات
32 Production Commitment C تعهدات تولید
32 Recreation C تفریحات سالم
33 Text C تکست
33 Presentation Technique C تکنیک ارائه
33 Structural Technique C تکنیک ساختاری
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
4 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
33 Contents Technique C تکنیک محتوایی
34 Intoning C تلاوت
34 Tele Type C تله تایپ
34 Tele Conference C تله کنفرانس
34 Tone C تُن
35 Adjusting C تنظیمی
35 Psalms C تواشیح
36 Teaser C تیزر
ج
36 Acting Session C جلسه بازیگری
36 Variety Show C جنگ
37 Premiums/Awards C جوایز
ح
37 Fine Ending C حسن ختام
خ
38 News C خبری
38 Synopsis C خلاصه داستان
د
39 Lesson C درس
42 Sacred Defense C دفاع مقدس
ر
43 Online Radio C رادیو اینترنتی
43 Local Radio C رادیو محلی
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
5 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
43 C رفت و آمد
44 Narration C روایت
44 Programing Attitude C رویکرد برنامه سازی
ز
45 Language C زبان
45 Common Language C زبان معیار
46 Reparative Time to Presentation C زمان جبرانی ارایه برنامه
C زمان جبرانی انتخاب برنامه جایگزین Reparative Time to Choose
46 the Replacing Program
Reparative Time to Choose the C زمان جبرانی انتخاب موسیقی
46 Music
C زمان جبرانی انتخاب موضوع Reparative Time to Choose the
47 Topic
47 Reparative Time to Record C زمان جبرانی ضبط
47 Program Schedule Time C زمان کنداکتور
س
47 Structure C ساختار
49 Phonetic Structure C ساختار آوایی
49 Message Structure C ساختار پیامی
49 Message, Phonetic Structure C ساختار پیامی، آوایی
49 Message, Narrative Structure C ساختار پیامی، روایی
49 Combinational Structure C ساختار ترکیبی
Combinational Non Dramatic C ساختار ترکیبی غیرنمایشی
49 Structure
Combinational Dramatic C ساختار ترکیبی نمایشی
49 Structure
50 Narrative Structure C ساختار روایی
50 Narrative, Phonetic Structure C ساختار روایی، آوایی
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
6 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
50 Simple Structure C ساختار ساده
50 Linguistic Structure C ساختار کلامی
50 Phonetic Structure،Linguistic C ساختار کلامی، آوایی
50 Message Structure،Linguistic C ساختار کلامی، پیامی
Phonetic ,Linguistic, Message C ساختار کلامی،پیامی،آوایی
50 Structure
Narrative ,Linguistic, Message C ساختارکلامی،پیامی،روایی
51 Structure
51 Narrative Structure،Linguistic C ساختار کلامی، روایی
51 Competition Structure C ساختار مسابقه
51 Drama Structure C ساختار نمایش
51 Master Clock C ساعت دقیق الکترونیکی
51 Sound Effects C ساند افکت
53 Idea C سوژه
53 Political C سیاسی
54 Political C سیاسی - خبری
54 DAW(Digital Audio Workstion) C DAW سیستم
54 Signal C سیگنال
55 Time Code Signal C سیگنال تایم کد
55 Final Signal C سیگنال نهایی
ش
55 Volume Unit Meter C شاخصهای صوتی
55 Network C شبکه
55 Local Networks C شبکه های محلی
56 Sudden Change of Sound C شکست صدا
ص
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
7 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
56 Sound C صدا
56 Representative Voice C صدا اجرایی
57 Diegetic Sound/Actual Sound C صدای شاهد
57 Ambience/Ambient Sound C صدای محیطی
57 Direct Sound C صدای مستقیم
57 Reflected Sound C صدای منعکس شده
57 Audio C صوت
ض
59 C ضریب جایگزینی
ط
60 Program Statement C طرح
60 Groups Plan and Supervisions C طرح و نظارت گروه
60 Reflection/Echo C طنین
60 AM C AM طول موج
61 FM C FM طول موج
61 Large Wave C LW طول موج
61 Medium Wave C MW طول موج
61 Short Wave C SW طول موج
ع
61 Ideological-Islamic Thought C عقیدتی - معارف اسلامی
61 Science and Technology C علم و فن
62 Scientific C علمی
C عناصر بیانی برنامه Expressive Factors of the
62 Program
62 VIP(Very Important Person) C عوامل با تشریفات ویژه
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
8 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
ف
63 Frequency C فرکانس
63 Socially-Culturally C فرهنگی - اجتماعی
64 Cultural-Arts and Literature C فرهنگی - هنر و ادب
64 Fade C فید
ق
64 Program Format C قالب برنامه
66 Story C قصه
66 News Clip Cut C قطعه خبری
ک
70 Copy C کپی
70 Estimation Code C کدینگ برآورد
70 Vocal C کلام
71 Program Schedule C کنداکتور
گ
71 Graphic C گرافیک
71 Report C گزارش
72 C گزارش تحقیقی و استدلالی
72 Production Report C گزارش تولیدی
73 C گزارش روایی و بازگویی
73 Live Report C گزارش زنده
73 Short Reportage C گزارش کوتاه
73 Reporter C گزارشگر
73 Copious Reportage C گزارش مفصل
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
9 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
74 C گزارش وصفی و انشایی
74 Speech C گفتار
74 Narration C گفتار متن
74 Interview Show/Talk Show C گفتگو
75 Combinational Conversation C گفتگوی ترکیبی
75 Two Persons Conversation C گفتگوی دو نفره
75 Radio Conversation C گفتمان رادیویی
ل
76 Track C لبه
76 Track and Channel C لبه و کانال
76 Wrap C لفاف
76 Loop C لوپ صدا
م
78 Text C متن
78 Written Text C متن مکتوب
79 Audience C مخاطب
80 C مخاطب پیگیر
80 C مخاطب رهگذر یا تصادفی
81 Praisial/Tribution C مدیحه
81 Mourning C مرثیه
81 Environmental Issues C مسایل محیطی
81 Documentation C مستند
81 Occupations C مشاغل
86 Interview C مصاحبه
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
10 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
87 News Clip Cut Interview C مصاحبه بریده/قطعه خبری
87 Package Interview C مصاحبه بسته
87 Montage Interview C مصاحبه تدوین
87 Phone Interview C مصاحبه تلفنی
87 News Interview C مصاحبه خبری
87 Tow Ways Interview C مصاحبه دو مبدایی
88 Sequence Interview C مصاحبه رشته ای
88 Vox-Pop Interview C مصاحبه صدای توده
88 Wrap Interview C مصاحبه لفاف
88 Magazine Interview C مصاحبه مجله ای
88 Documentary Interview C مصاحبه مستند
89 Taster/Sample Interview C مصاحبه نمونه
89 Special Interview C مصاحبه ویژه
89 Islamic Thought C معارف اسلامی
91 Music C موسیقی
92 Introductive Music C موسیقی آرم
93 C موسیقی با کلام
93 C موسیقی بی کلام
93 Connecting Music C موسیقی پیوند
93 Heavy Music ١ C موسیقی سنگین نوع 1
94 Heavy Music ٢ C موسیقی سنگین نوع 2
94 Usual Music ١ C موسیقی عادی نوع 1
94 Usual Music ٢ C موسیقی عادی نوع 2
94 Mourning Music C موسیقی عزا
95 Respite Music C موسیقی فاصله
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
11 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
95 Background Music C موسیقی متن
95 Exciting Music C موسیقی مهیج
96 Program Topic C موضوع برنامه
97 Filler C میان برنامه
99 Panel C میزگرد
104 Mix C میکس
ن
106 Program Name C نام برنامه
106 Program Price C نرخ برنامه
minimum ) Price per Minute) C ( نرخ دقیقه ای(حداقل نرخ،حداکثر نرخ
106 price , maximum price
106 Final Version for Broadcasting C نسخه نهایی پخش
106 Radio Speech Signs C نشانه های گفتمان رادیویی
107 Station Sign/Arm Station C نشانه ی ایستگاهی
109 Mourning C نوحه
110 Radio Text C نوشته رادیویی
110 Simple Text C نوشته ساده
110 C نوشته محاوره ای
110 Radio Play Text C نوشته نمایشنامه ی رادیویی
110 Noise C نویز
112 Gathering and Adjustment C نویسندگی گردآوری و تنظیم
و
113 Action Unit C ( ... واحد فعالیت (صفحه، جلسه، برنامه، دقیقه و
113 Sports and Recreation C ورزش و تفریحات سالم
113 Sports C ورزشی
واژهنامه برنامهسازی رادیو مفاهیم و اصطلاحات رایج
12 - فهرستهای تخصصی – مفاهیم و اصطلاحات رایج
ه
115 Program Objective C هدف برنامه
115 Cost C هزینه
115 Radio Program Production Cost C هزینه ساخت برنامه رادیویی
116 Extra Cost C هزینه سربار
116 Direct Cost C هزینه مستقیم
116 Arts and Literature C هنر و ادب

واژهنامه برنامهسازی رادیو تجهیزات و مواد مصرفی
1 - فهرستهای تخصصی – تجهیزات و مواد مصرفی
واژه / اصطلاح کد معادل لاتین صفحه
الف
10 Edital E ادیتال
16 Equalizer E اکولایزر
19 Otari E اوتاری
19 ACR(Audio Cassette Recorder) E اِی سی آر
19 Interphone E اینترفون
ب
19 Band E باند
22 Speaker E بلندگو
23 Bobbin E بوبین
23 Boom E بوم
23 Manual Boom E بوم دستى
23 Studio Boom E بوم کوچک استودیویى
پ
24 E پاکسازی
25 Eraser/Rubber E پاک شو
27 Variable-Speed E پیج صوت/کنترل زیر و بم
ت
27 Patch Panel E تابلوی اتصال
36 Edit Blade E تیغ ادیت
چ
37 Edit paste E چسب ادیت
واژهنامه برنامهسازی رادیو تجهیزات و مواد مصرفی
2 - فهرستهای تخصصی – تجهیزات و مواد مصرفی
ح
37 Preserve E حفظ شو
38 Loop E حلقه
د
39 DAT: Digital Audio Tape E دت
Compressor/Audit Audio دستگاه
Limiter
Audio Compressor/Audit E
39 Limiter
40 CD Player E CD Player دستگاه
40 Edit Machine E دستگاه ادیت
40 Effect Machine E دستگاه افکت
40 Tape Player E دستگاه پخش نوار
40 E دستگاه تبدیل صدای اپتیک
40 Ampedance/Adaptor Machine E دستگاه تطبیق دهنده امپدانس
41 SNG E دستگاه سیار
41 E دستگاه ضبط صوت امپکس
41 ATR:Audio Tape Recorder E دستگاه ضبط صوت حلقه ای
41 Wage E دستمزد
ر
42 Radio E رادیو
43 Digital Radio E رادیو دیجیتال
43 Rack E رک
44 Large Rail E (KL.BH ریل بزرگ ( 1
44 Small Rail E (BD ریل کوچک( 1
44 Medium Rail E (BF ریل متوسط ( 1
واژهنامه برنامهسازی رادیو تجهیزات و مواد مصرفی
3 - فهرستهای تخصصی – تجهیزات و مواد مصرفی
45 Magnetic Sound Rail E ریل مغناطیسی صدا
45 E ریموت کنترل دستگاه تدوین
س
54 CD : Compact Disk E سی دی
ص
57 Compact Disc E صفحه ی فشرده
ض
58 Analog Record E ضبط آنالوگ
59 Sound Recorder E ضبط صوت
59 Reporting Recorder E ضبط صوت خبرنگاری
ف
63 Transmitter E فرستنده
64 Fader E فیدر
ق
66 Bobbin E قرقره
ک
66 Coaxial Cable E کابل کواکسیال
67 Coaxial Cable E کابل هم محور
67 Cartridge E کارتریج
70 Computer E کامپیوتر
گ
71 Gramophone E گرامافون
76 Radio Receiver E گیرنده ی رادیویی
واژهنامه برنامهسازی رادیو تجهیزات و مواد مصرفی
4 - فهرستهای تخصصی – تجهیزات و مواد مصرفی
ل
77 CD : Compact Disk E لوح فشرده
77 Leader/Leader Tape E لیدر/لیدر تیپ
م
77 CD Pen E ماژیک سی دی
77 Microwave E ماکروویو
Digital to Analog/Analoge to E مبدل دیجیتال به آنالوگ / آنالوگ به دیجیتال
77 Digital Converter(DAC/ADC)
79 Multi-Control Complex E مجموعه اتاق های کنترل
81 Digital Media E مدیای دیجیتال
90 Analog Sound Source E منبع صوتی آنالوگ
90 Raw Materials E مواد خام
90 Consumable Material E مواد مصرفی
96 Multi Track Recorder E مولتی تراک رکوردر
97 Monitor E مونیتور
98 Audio Mixer E میز ترکیب کننده صدا
98 Sound Stone E میز صدا
99 Microphone E میکروفون
101 Hanging Microphone E میکروفون آویز
101 Electrostatic Microphone E میکروفون الکترواستاتیک/خازنی
101 Moving Coil Microphone E میکروفون با سیم پیچ متحرک/دینامیک
101 Boom Microphone E میکروفون بوم صدا
102 Wireless Microphone E میکروفون بی سیم
102 Desk Microphone E میکروفون پایه رومیزی
102 Stand Microphone E میکروفون پایه زمینی
واژهنامه برنامهسازی رادیو تجهیزات و مواد مصرفی
5 - فهرستهای تخصصی – تجهیزات و مواد مصرفی
102 Handy Microphone E میکروفون دستی
102 Bidirectional Microphone E میکروفون دوجهتی
103 Lip Microphone E میکروفون دهانی
103 Carbon Condenser Microphone E میکروفون ذغالی
103 Tie Microphone E میکروفون شخصی
103 Cardioids Microphone E میکروفون کاردیویید(دلوار)/یک راستا - یک جهته
103 Crystal Microphone E میکروفون کریستالی
104 Head Set/Head Microphone E میکروفون گوشی دار/هدست
104 Ribbon Microphone E میکروفون نواری
104 Omnidirectional Microphone E میکروفون همه راستا/کروی
104 Mixer E میکسر
105 Audio Mixer E میکسر صدا
ن
105 Nagra E ناگرا
106 Applicable Softwares E نرم افزار های کاربردی
107 Supervision and Evaluating E نظارت و ارزشیابی
107 Eraser/Rubber/Cleanable Tape E نوار پاک
108 Eraser/Rubber/Cleanable Tape E نوار پاک شو
108 Protected Tape E نوار حفظ شو
108 Raw Tape E نوار خام
108 Reel Tape E نوار ریل
108 Instance Tape E نوار شاهد
108 Audio Tape E نوار صدا
109 Cassette E نوار کاست
واژهنامه برنامهسازی رادیو تجهیزات و مواد مصرفی
6 - فهرستهای تخصصی – تجهیزات و مواد مصرفی
109 Leader Tape E نوار لیدر
و
112 SNG E واحد سیار

واژهنامه برنامهسازی رادیو مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
1 - فهرستهای تخصصی – مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
واژه / اصطلاح کد معادل لاتین صفحه
آ
2 Archivist-Librarian O آرشیویست - کتابدار
الف
9 Editor O ادیتور
10 Editor O ادیتور
11 Communication O ارتباطات
11 Program Evaluator O ارزشیاب برنامه
12 Program Assessor O ارزیاب پخش
16 Effector O افکتور
ب
19 Radio Actor or Actress O بازیگر رادیو
پ
26 Researcher O پژوهشگر
27 Message Reader O پیام خوان
ت
29 Editor O تدوینگر
29 Digital Editor O تدوینگر دیجیتال
33 Audio/Video Technician O تکنسین صدا و تصویر
33 Instructional Technologist O تکنولوژیست آموزشی
34 Telephone Operator O تلفنچی
35 O تنظیم کننده نمایشنامه رادیویی
35 Producer O تهیه کننده
واژهنامه برنامهسازی رادیو مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
2 - فهرستهای تخصصی – مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
خ
38 Reporter O خبر نگار
د
39 News Secretary O دبیر خبر
39 Dialect Secretary O دبیر لهجه
42 Producer Assistant O دستیار تهیه کننده
42 Who Prays O دعا خوان
ر
43 Narrator O راوی
س
52 Lecturer O سخنران
52 Mobile Unit Soldier O سرباز واحد سیار
52 Chief Editor O سردبیر
52 Entertainment O سرگرمی
53 Entertainment-Recreation O سرگرمی - تفریحی
ص
56 Sound Recorder O صدا بردار
ض
58 Recorder O ضباط
ط
59 Question Sketcher O طراح سوال
ق
واژهنامه برنامهسازی رادیو مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
3 - فهرستهای تخصصی – مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
64 Reader of the Holy Qoran O قاری
66 Story Teller O قصه گو
ک
67 Expert O کارشناس
67 Internet Expert O کارشناس اینترنتی
67 Political Research Expert O کارشناس تحقیقات سیاسی
68 O کارشناس تلاوت
68 Expert on the Phone O کارشناس تلفنی
68 Present Expert O کارشناس حضوری
68 Sound and Dialect Expert O کارشناس صوت و لحن
68 Record Expert O کارشناس ضبط
68 Reciting Expert O ( کارشناس فن قرائت (تلاوت
68 Dialect Expert O کارشناس لهجه
69 Executive Expert O کارشناس مجری
69 Director O کارگردان
69 Communication Operator O کارمند ارتباطات
69 News Employee O کارمند خبر
69 Coordinator O کارمند هماهنگی
70 Sound Sentinel O کشیک صدا
71 Mobile Unit Assistant Engineer O کمک مهندس واحد سیار
گ
75 Broadcaster O گوینده
75 News Broadcaster O گوینده خبری
م
واژهنامه برنامهسازی رادیو مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
4 - فهرستهای تخصصی – مشاغل ( تولیدی و پشتیبانی )
77 Translator O مترجم
78 Communication Operator O متصدی ارتباطات
78 Sound Operator O متصدی صدا
78 Executive O مجری
79 Researcher O محقق
80 Praiser O مداح
80 Instructor/Teacher O مدرس
85 Advisor O مشاور
97 Studio Engineer O مهندس فنی استودیو
97 Mobile Unit Engineer O مهندس واحد سیار
ن
107 Narrator O نقال
112 Author/Writer O نویسنده
و
113 Editor O ویراستار

واژهنامه برنامهسازی رادیو اماکن و فضاهای تولید
-1 فهرستهای تخصصی – اماکن و فضاهای تولید
واژه / اصطلاح کد معادل لاتین صفحه
آ
1 Archive P آرشیو
1 Long Term Archive P آرشیو بلند مدت
1 Current Archive P آرشیو جاری
1 Digital Archive P آرشیو دیجیتال
2 Small Archive P آرشیو کوچک
2 Mid Term Archive P آرشیو میان مدت
الف
5 Echo Room P اتاق پژواک
5 Studio Maintenance Room P اتاق تعمیرات استودیو
5 Mute Room P اتاق صامت
5 Command Room P اتاق فرمان
6 Production Control Room P اتاق کنترل تولید
6 Voice Control Room P اتاق کنترل صدا
7 Master Control Room P اتاق کنترل فنی
7 Master Control Room P اتاق کنترل مرکزی
13 Studio P استودیو
13 Large Studio P استودیوی بزرگ
13 Small Studio P استودیوی کوچک
14 Medium Studio P استودیوی متوسط
ن
109 Master Control Room P نودال

واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
1 - فهرست کل واژگان
واژه / اصطلاح کد معادل لاتین صفحه
A
19 ACR(Audio Cassette Recorder) E اِی سی آر
36 Acting Session C جلسه بازیگری
113 Action Unit C ( ... واحد فعالیت (صفحه، جلسه، برنامه، دقیقه و
17 Actor or Actress Selection A انتخاب بازیگر
35 Adjusting C تنظیمی
85 Advisor O مشاور
60 AM C AM طول موج
57 Ambience/Ambient Sound C صدای محیطی
40 Ampedance/Adaptor Machine E دستگاه تطبیق دهنده امپدانس
58 Analog Record E ضبط آنالوگ
90 Analog Sound Source E منبع صوتی آنالوگ
4 Announcement C آنونس
3 Announcement of Station Sign C آرم استیشن با کارکرد تبلیغی
5 Announcement of Station Sign C آنونس آرم استیشن
106 Applicable Softwares E نرم افزار های کاربردی
2 Archival C آرشیوی
1 Archive P آرشیو
2 Archivist-Librarian O آرشیویست - کتابدار
3 Arm Station/Station Sign C آرم استیشن
116 Arts and Literature C هنر و ادب
41 ATR:Audio Tape Recorder E دستگاه ضبط صوت حلقه ای
79 Audience C مخاطب
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
2 - فهرست کل واژگان
57 Audio C صوت
Compressor/Audit Audio دستگاه
Limiter
Audio Compressor/Audit E
39 Limiter
28 Audio Conversion A تبدیل صدا
98 Audio Mixer E میز ترکیب کننده صدا
105 Audio Mixer E میکسر صدا
108 Audio Tape E نوار صدا
33 Audio/Video Technician O تکنسین صدا و تصویر
18 Author Selection A انتخاب نویسنده
112 Author/Writer O نویسنده
111 Authoring A نویسندگی
B
95 Background Music C موسیقی متن
19 Band E باند
37 Being on Time A حضور به موقع در برنامه
102 Bidirectional Microphone E میکروفون دوجهتی
23 Bobbin E بوبین
66 Bobbin E قرقره
23 Boom E بوم
101 Boom Microphone E میکروفون بوم صدا
16 Borrowing A اقتباس
112 Borrowing and Taking A نویسندگی اقتباس و برداشت
28 Broadcast Filling C تأمین پخش
75 Broadcaster O گوینده
25 Broadcasting A پخش برنامه
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
3 - فهرست کل واژگان
C
103 Carbon Condenser Microphone E میکروفون ذغالی
103 Cardioids Microphone E میکروفون کاردیویید(دلوار)/یک راستا - یک جهته
67 Cartridge E کارتریج
109 Cassette E نوار کاست
54 CD : Compact Disk E سی دی
77 CD : Compact Disk E لوح فشرده
77 CD Pen E ماژیک سی دی
40 CD Player E CD Player دستگاه
52 Chief Editor O سردبیر
66 Coaxial Cable E کابل کواکسیال
67 Coaxial Cable E کابل هم محور
24 Colloquial Statement C بیان محاوره ای
75 Combinational Conversation C گفتگوی ترکیبی
49 Combinational Structure C ساختار ترکیبی
5 Command Room P اتاق فرمان
45 Common Language C زبان معیار
11 Communication O ارتباطات
69 Communication Operator O کارمند ارتباطات
78 Communication Operator O متصدی ارتباطات
57 Compact Disc E صفحه ی فشرده
51 Competition Structure C ساختار مسابقه
70 Computer E کامپیوتر
93 Connecting Music C موسیقی پیوند
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
4 - فهرست کل واژگان
26 Connection C پل زدن
85 Consulting A مشاوره
90 Consumable Material E مواد مصرفی
33 Contents Technique C تکنیک محتوایی
71 Control A کنترل
69 Coordinator O کارمند هماهنگی
73 Copious Reportage C گزارش مفصل
70 Copy C کپی
24 Correct Expression C بیان صحیح مطالب
18 Correct Sound Transportation C انتقال صحیح صدا
115 Cost C هزینه
20 Cross Fade Encounter Sound C برخورد صداها
103 Crystal Microphone E میکروفون کریستالی
64 Cultural-Arts and Literature C فرهنگی - هنر و ادب
1 Current Archive P آرشیو جاری
D
39 DAT: Digital Audio Tape E دت
54 DAW (Digital Audio Workstion) C DAW سیستم
102 Desk Microphone E میکروفون پایه رومیزی
68 Dialect Expert O کارشناس لهجه
39 Dialect Secretary O دبیر لهجه
57 Diegetic Sound/Actual Sound C صدای شاهد
1 Digital Archive P آرشیو دیجیتال
10 Digital Editing C ادیت دیجیتال
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
5 - فهرست کل واژگان
29 Digital Editing A تدوین دیجیتال
29 Digital Editor O تدوینگر دیجیتال
81 Digital Media E مدیای دیجیتال
43 Digital Radio E رادیو دیجیتال
58 Digital Recording A ضبط دیجیتال
Digital to Analog/Analoge to E مبدل دیجیتال به آنالوگ / آنالوگ به دیجیتال
77 Digital Converter(DAC/ADC)
116 Direct Cost C هزینه مستقیم
4 Direct Learning C آموزش مستقیم
57 Direct Sound C صدای مستقیم
69 Director O کارگردان
88 Documentary Interview C مصاحبه مستند
81 Documentation C مستند
58 Double Recording A ضبط دو گانه
51 Drama Structure C ساختار نمایش
C ساختار ترکیبی نمایشی Combinational Dramatic
49 Structure
E
16 Echo C اکو
5 Echo Room P اتاق پژواک
16 Economical C اقتصادی
114 Edit A ویرایش
36 Edit Blade E تیغ ادیت
40 Edit Machine E دستگاه ادیت
37 Edit paste E چسب ادیت
10 Edital E ادیتال
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
6 - فهرست کل واژگان
9 Editing A ادیت
28 Editing A تدوین
9 Editor O ادیتور
10 Editor O ادیتور
29 Editor O تدوینگر
113 Editor O ویراستار
4 Educational C آموزشی
12 Educational C ارشادی - تربیتی
30 Educational C تربیتی
40 Effect Machine E دستگاه افکت
16 Effector O افکتور
101 Electrostatic Microphone E میکروفون الکترواستاتیک/خازنی
22 Eloquence in Radio C بلاغت رادیویی
52 Entertainment O سرگرمی
53 Entertainment-Recreation O سرگرمی - تفریحی
81 Environmental Issues C مسایل محیطی
16 Equalizer E اکولایزر
25 Eraser/Rubber E پاک شو
107 Eraser/Rubber/Cleanable Tape E نوار پاک
108 Eraser/Rubber/Cleanable Tape E نوار پاک شو
70 Estimation Code C کدینگ برآورد
95 Exciting Music C موسیقی مهیج
78 Executive O مجری
69 Executive Expert O کارشناس مجری
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
7 - فهرست کل واژگان
34 Exercise A تمرین
67 Expert O کارشناس
68 Expert on the Phone O کارشناس تلفنی
69 Expertness A کارشناسی
15 Explanatory Effect C ( افکت لفظی (بیانی
C عناصر بیانی برنامه Expressive Factors of the
62 Program
8 External Derangements C اختلالات بیرونی
116 Extra Cost C هزینه سربار
F
17 Factors Selection A انتخاب عوامل
64 Fade C فید
64 Fader E فیدر
97 Filler C میان برنامه
55 Final Signal C سیگنال نهایی
106 Final Version for Broadcasting C نسخه نهایی پخش
37 Fine Ending C حسن ختام
61 FM C FM طول موج
63 Frequency C فرکانس
G
112 Gathering and Adjustment C نویسندگی گردآوری و تنظیم
14 General Information C اطلاعات عمومی
71 Gramophone E گرامافون
71 Graphic C گرافیک
60 Groups Plan and Supervisions C طرح و نظارت گروه
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
8 - فهرست کل واژگان
H
102 Handy Microphone E میکروفون دستی
101 Hanging Microphone E میکروفون آویز
104 Head Set/Head Microphone E میکروفون گوشی دار/هدست
24 Healthcare C بهداشت و ایمنی
93 Heavy Music ١ C موسیقی سنگین نوع 1
94 Heavy Music ٢ C موسیقی سنگین نوع 2
27 Historical C تاریخی
31 Holidays C تعطیلات
I
53 Idea C سوژه
61 Ideological-Islamic Thought C عقیدتی - معارف اسلامی
36 Imposed War A جنگ تحمیلی
14 Informative C اطلاعاتی
14 Informative - Educational C اطلاعاتی - آموزشی
111 Innovative ١ A نویسندگی ابداعی نوع 1
111 Innovative ٢ A نویسندگی ابداعی نوع 2
111 Innovative ٣ A نویسندگی ابداعی نوع 3
108 Instance Tape E نوار شاهد
33 Instructional Technologist O تکنولوژیست آموزشی
18 Instructor Selection A انتخاب مدرس
80 Instructor/Teacher O مدرس
8 Internal Derangements C اختلالات درونی
67 Internet Expert O کارشناس اینترنتی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
9 - فهرست کل واژگان
19 Interphone E اینترفون
86 Interview C مصاحبه
74 Interview Show/Talk Show C گفتگو
34 Intoning C تلاوت
92 Introductive Music C موسیقی آرم
89 Islamic Thought C معارف اسلامی
5 Item C آیتم
L
45 Language C زبان
44 Large Rail E (KL.BH ریل بزرگ ( 1
13 Large Studio P استودیوی بزرگ
61 Large Wave C LW طول موج
109 Leader Tape E نوار لیدر
77 Leader/Leader Tape E لیدر/لیدر تیپ
52 Lecture A سخنرانی
52 Lecturer O سخنران
17 Lecturer Selection A انتخاب سخنران
39 Lesson C درس
50 Linguistic Structure C ساختار کلامی
Narrative ,Linguistic, Message C ساختارکلامی،پیامی،روایی
51 Structure
Phonetic ,Linguistic, Message C ساختار کلامی،پیامی،آوایی
50 Structure
50 Message Structure،Linguistic C ساختار کلامی، پیامی
51 Narrative Structure،Linguistic C ساختار کلامی، روایی
50 Phonetic Structure،Linguistic C ساختار کلامی، آوایی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
10 - فهرست کل واژگان
103 Lip Microphone E میکروفون دهانی
9 Literary - Art C ادبی - هنری
22 Live Program C برنامه زنده
73 Live Report C گزارش زنده
55 Local Networks C شبکه های محلی
43 Local Radio C رادیو محلی
2 Logo C آرم
1 Long Term Archive P آرشیو بلند مدت
38 Loop E حلقه
76 Loop C لوپ صدا
M
88 Magazine Interview C مصاحبه مجله ای
45 Magnetic Sound Rail E ریل مغناطیسی صدا
13 Making Stereo A استریو کردن
23 Manual Boom E بوم دستى
9 Manual Editing C ادیت دستی
29 Manual Editing A تدوین دستی
51 Master Clock C ساعت دقیق الکترونیکی
7 Master Control Room P اتاق کنترل فنی
7 Master Control Room P اتاق کنترل مرکزی
109 Master Control Room P نودال
17 MC (Master of Control) C ام سی
44 Medium Rail E (BF ریل متوسط ( 1
14 Medium Studio P استودیوی متوسط
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
11 - فهرست کل واژگان
61 Medium Wave C MW طول موج
27 Message Reader O پیام خوان
49 Message Structure C ساختار پیامی
49 Message, Narrative Structure C ساختار پیامی، روایی
49 Message, Phonetic Structure C ساختار پیامی، آوایی
99 Microphone E میکروفون
77 Microwave E ماکروویو
2 Mid Term Archive P آرشیو میان مدت
104 Mix C میکس
104 Mixer E میکسر
71 Mobile Unit Assistant Engineer O کمک مهندس واحد سیار
97 Mobile Unit Engineer O مهندس واحد سیار
52 Mobile Unit Soldier O سرباز واحد سیار
97 Monitor E مونیتور
87 Montage Interview C مصاحبه تدوین
81 Mourning C مرثیه
109 Mourning C نوحه
94 Mourning Music C موسیقی عزا
101 Moving Coil Microphone E میکروفون با سیم پیچ متحرک/دینامیک
96 Multi Track Recorder E مولتی تراک رکوردر
79 Multi-Control Complex E مجموعه اتاق های کنترل
91 Music C موسیقی
18 Music Selection A انتخاب موسیقی
5 Mute Room P اتاق صامت
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
12 - فهرست کل واژگان
N
105 Nagra E ناگرا
107 Narrating A نقالی
44 Narration C روایت
74 Narration C گفتار متن
75 Narration A گویندگی
50 Narrative Structure C ساختار روایی
50 Narrative, Phonetic Structure C ساختار روایی، آوایی
43 Narrator O راوی
107 Narrator O نقال
18 Narrator Selection A انتخاب گوینده
55 Network C شبکه
38 News C خبری
75 News Broadcaster O گوینده خبری
66 News Clip Cut C قطعه خبری
87 News Clip Cut Interview C مصاحبه بریده/قطعه خبری
69 News Employee O کارمند خبر
87 News Interview C مصاحبه خبری
39 News Secretary O دبیر خبر
110 Noise C نویز
Combinational Non Dramatic C ساختار ترکیبی غیرنمایشی
49 Structure
O
81 Occupations C مشاغل
3 Offish C آفیش
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
13 - فهرست کل واژگان
104 Omnidirectional Microphone E میکروفون همه راستا/کروی
43 Online Radio C رادیو اینترنتی
19 Otari E اوتاری
P
87 Package Interview C مصاحبه بسته
22 Packaging Program C برنامه چند بخشی
99 Panel C میزگرد
27 Patch Panel E تابلوی اتصال
8 Performance A اجرا
25 Perspective C پرسپکتیو
12 Persuasive C ارشادی
87 Phone Interview C مصاحبه تلفنی
49 Phonetic Structure C ساختار آوایی
26 Plateau C پلاتو
53 Political C سیاسی
54 Political C سیاسی - خبری
67 Political Research Expert O کارشناس تحقیقات سیاسی
26 Post Production A پس تولید
80 Praiser O مداح
81 Praisial/Tribution C مدیحه
9 Prayer Intermission C ادعیه
37 Premiums/Awards C جوایز
4 Preparation A آماده سازی
4 Preparation in Location A آمادگی قبلی در محل
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
14 - فهرست کل واژگان
4 Preparation in Studio A آمادگی قبلی در استودیو
68 Present Expert O کارشناس حضوری
33 Presentation Technique C تکنیک ارائه
37 Preserve E حفظ شو
minimum ) Price per Minute) C ( نرخ دقیقه ای(حداقل نرخ،حداکثر نرخ
106 price , maximum price
35 Producer O تهیه کننده
42 Producer Assistant O دستیار تهیه کننده
35 Production A تولید
32 Production Commitment C تعهدات تولید
6 Production Control Room P اتاق کنترل تولید
21 Production Program C برنامه تولیدی
72 Production Report C گزارش تولیدی
20 Program C برنامه
12 Program Assessment/Audit A ارزیابی برنامه
12 Program Assessor O ارزیاب پخش
11 Program Evaluation A ارزشیابی برنامه
11 Program Evaluator O ارزشیاب برنامه
25 Program File C پرونده ی برنامه
64 Program Format C قالب برنامه
106 Program Name C نام برنامه
115 Program Objective C هدف برنامه
10 Program Presentation A ارائه برنامه
11 Program Presentation Report A ارایه گزارش محتوایی برنامه
106 Program Price C نرخ برنامه
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
15 - فهرست کل واژگان
58 Program Recording A ضبط برنامه
19 Program Rehearing A بازشنوایی برنامه
71 Program Schedule C کنداکتور
47 Program Schedule Time C زمان کنداکتور
60 Program Statement C طرح
45 Program Time Presentation A زمان ارائه برنامه
96 Program Topic C موضوع برنامه
44 Programing Attitude C رویکرد برنامه سازی
108 Protected Tape E نوار حفظ شو
35 Psalms C تواشیح
Q
59 Question Sketcher O طراح سوال
60 Question Sketching A طراحی سوال
R
43 Rack E رک
42 Radio E رادیو
19 Radio Actor or Actress O بازیگر رادیو
75 Radio Conversation C گفتمان رادیویی
110 Radio Play Text C نوشته نمایشنامه ی رادیویی
115 Radio Program Production Cost C هزینه ساخت برنامه رادیویی
76 Radio Receiver E گیرنده ی رادیویی
106 Radio Speech Signs C نشانه های گفتمان رادیویی
110 Radio Text C نوشته رادیویی
17 Radio Wave C امواج رادیویی
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
16 - فهرست کل واژگان
90 Raw Materials E مواد خام
108 Raw Tape E نوار خام
14 Ray Frequency C (RF) اشعه آنتن
64 Reader of the Holy Qoran O قاری
30 Recitation C ترتیل
68 Reciting Expert O ( کارشناس فن قرائت (تلاوت
68 Record Expert O کارشناس ضبط
58 Recorder O ضباط
58 Recording A ضباطی
32 Recreation C تفریحات سالم
108 Reel Tape E نوار ریل
57 Reflected Sound C صدای منعکس شده
25 Reflection/Echo C پژواک
60 Reflection/Echo C طنین
Reparative Time to Choose the C زمان جبرانی انتخاب موسیقی
46 Music
C زمان جبرانی انتخاب برنامه جایگزین Reparative Time to Choose the
46 Replacing Program
C زمان جبرانی انتخاب موضوع Reparative Time to Choose the
47 Topic
46 Reparative Time to Presentation C زمان جبرانی ارایه برنامه
47 Reparative Time to Record C زمان جبرانی ضبط
71 Report C گزارش
38 Reporter O خبر نگار
73 Reporter C گزارشگر
59 Reporting Recorder E ضبط صوت خبرنگاری
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
17 - فهرست کل واژگان
56 Representative Voice C صدا اجرایی
26 Research A پژوهش
28 Research A تحقیق
26 Researcher O پژوهشگر
79 Researcher O محقق
20 Resource Planning/Estimate C برآورد
95 Respite Music C موسیقی فاصله
104 Ribbon Microphone E میکروفون نواری
S
42 Sacred Defense C دفاع مقدس
11 Sacred Defense Values C ارزشهای دفاع مقدس
46 Scheduling A زمان بندی
61 Science and Technology C علم و فن
62 Scientific C علمی
88 Sequence Interview C مصاحبه رشته ای
22 Serially Program C برنامه سریالی
73 Short Reportage C گزارش کوتاه
61 Short Wave C SW طول موج
54 Signal C سیگنال
50 Simple Structure C ساختار ساده
110 Simple Text C نوشته ساده
21 Single Part Program C برنامه تک قسمتی
2 Small Archive P آرشیو کوچک
44 Small Rail E (BD ریل کوچک( 1
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
18 - فهرست کل واژگان
13 Small Studio P استودیوی کوچک
41 SNG E دستگاه سیار
112 SNG E واحد سیار
8 Social C اجتماعی
63 Socially-Culturally C فرهنگی - اجتماعی
56 Sound C صدا
68 Sound and Dialect Expert O کارشناس صوت و لحن
39 Sound Creation A خلق و ایجاد صدا
15 Sound Effect C افکت صدا
◘ Sound Effects C اثرات صوتی
51 Sound Effects C ساند افکت
30 Sound Mixing A ترکیب صداها
78 Sound Operator O متصدی صدا
56 Sound Recorder O صدا بردار
59 Sound Recorder E ضبط صوت
56 Sound Recording A صدابرداری
18 Sound Reflection/Echo C انعکاس صدا
70 Sound Sentinel O کشیک صدا
98 Sound Stone E میز صدا
22 Speaker E بلندگو
89 Special Interview C مصاحبه ویژه
74 Speech C گفتار
113 Sports C ورزشی
113 Sports and Recreation C ورزش و تفریحات سالم
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
19 - فهرست کل واژگان
102 Stand Microphone E میکروفون پایه زمینی
107 Station Sign/Arm Station C نشانه ی ایستگاهی
66 Story C قصه
66 Story Teller O قصه گو
13 Stress C استرس
33 Structural Technique C تکنیک ساختاری
47 Structure C ساختار
13 Studio P استودیو
23 Studio Boom E بوم کوچک استودیویى
97 Studio Engineer O مهندس فنی استودیو
5 Studio Maintenance Room P اتاق تعمیرات استودیو
89 Study and Exercise A مطالعه و تمرین
89 Study and Text Adjustment A مطالعه و تنظیم متن
56 Sudden Change of Sound C شکست صدا
107 Supervision A نظارت
107 Supervision and Evaluating E نظارت و ارزشیابی
38 Synopsis C خلاصه داستان
T
20 Take C برداشت
27 Talk Back C تاک بک
40 Tape Player E دستگاه پخش نوار
89 Taster/Sample Interview C مصاحبه نمونه
36 Teaser C تیزر
34 Tele Conference C تله کنفرانس
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
20 - فهرست کل واژگان
34 Tele Type C تله تایپ
34 Telephone Operator O تلفنچی
33 Text C تکست
78 Text C متن
103 Tie Microphone E میکروفون شخصی
55 Time Code Signal C سیگنال تایم کد
34 Tone C تُن
87 Tow Ways Interview C مصاحبه دو مبدایی
29 Track C تراک
76 Track C لبه
76 Track and Channel C لبه و کانال
30 Translation A ترجمه
77 Translator O مترجم
63 Transmitter E فرستنده
75 Two Persons Conversation C گفتگوی دو نفره
35 Type Making A تیپ سازی
U
15 Unexplanatory Effect C افکت غیر لفظی
94 Usual Music ١ C موسیقی عادی نوع 1
94 Usual Music ٢ C موسیقی عادی نوع 2
V
27 Variable-Speed E پیج صوت/کنترل زیر و بم
36 Variety Show C جنگ
62 VIP (Very Important Person) C عوامل با تشریفات ویژه
واژهنامه برنامهسازی رادیو فهرست کل واژگان
21 - فهرست کل واژگان
70 Vocal C کلام
6 Voice Control Room P اتاق کنترل صدا
55 Volume Unit Meter C شاخصهای صوتی
88 Vox-Pop Interview C مصاحبه صدای توده
W
41 Wage E دستمزد
25 Welcoming Guests A پذیرایی برنامه
42 Who Prays O دعا خوان
102 Wireless Microphone E میکروفون بی سیم
76 Wrap C لفاف
88 Wrap Interview C مصاحبه لفاف
78 Written Text C متن مکتوب
واژهنامه برنامهسازی رادیو منابع و ماخذ
ی - ٨٨ 􀨪و􀧘 ی راد 􀭓 􀬓􀸬􀭀 􀬓 نا􀦩􀭆 ن 􀬌 دو􀧬 ه 􀫛􀶇􀵕􀦊
منابع و ماخذ :
-1 ( پیاده سازی و اجرای سیستم اطلاعاتی مکانیزه ) – اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی صدا – تهران 1380
-2 ( آیین نامه پخش موسیقی در رادیو ) – اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی صدا – تهران 1380
-3 ( مستندات نرخ دستمزد عوامل برنامه سازی بر مبنای ساختار جدید ) – اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی صدا
– تهران 1382
-4 ( استاندارد عوامل و نرخ تولید برنامه های رادیویی ) – دفتر تشکیلات و سیستم ها – تهران 1378
-5 ( مفاهیم و اصطلاحات برنامه سازی سیما ) – دفتر تشکیلات و سیستم ها – زهرا مفاخر – تهران 1384
-6 ( طراحی و الگوی نیروی انسانی مشاغل برنامه سازی ) – دفتر ریاست سازمان صدا و سیما – تهران 1368
-7 ( اصول تهیه کنندگی برنامه های رادیویی ) – نشر تحقیق و توسعه صدا – ایرج برخوردار – تهران 1381
-8 ( مطالعاتی جامعه شناختی درباره رادیو ) – تحقیق و توسعه صدا – دکتر حسن خجسته – تهران 1385
-9 ( نویسندگی برای رادیو و تلویزیون ) – نشر سروش – عذرا خزائلی - تهران 1375
-10 ( شیوه نامه ساخت آرم استیشن رادیویی )– اداره کل صدای استان ها – احمد سروری
-11 ( واژه نامه مهندسی صدا )– نشر تحقیق و توسعه صدا – علی صفا دل - تهران 1380
-12 ( نوشتن برای رادیو )– نشر تحقیق و توسعه صدا – علی اکبر قاضی زاده – تهران 1381
-13 ( درک رادیو )– نشر تحقیق و توسعه صدا – اندرو کراسیل ، مترجم معصوم عصام – 1381
-14 ( اصول خبر نویسی ) - نشر سروش – اکبر نصراللهی– تهران 1384
-15 ( واژه امه برنامه سازی رادیویی ) – عادل صادقی – پاییز 85
-16 سایت های مختلف اینترنتی